You are here:

Níor tháinig aon athrú i mí Feabhra ar an gcostas a bhí le híoc ag formhór na ndaoine chun dramhaíl tí a bhailiú, ach bhí luaineacht bheag ann i gcás roinnt daoine.

An 15 Márta 2018

 

Tháinig laghdú suntasach ar sheirbhísí ar ráta comhréidh

 

Príomhthorthaí anailís mhargaidh mhí Feabhra

Bhí an costas a íocann úinéirí tí as bailiú dramhaíola tí seasmhach i mí Feabhra tríd is tríd i gcomparáid leis an mí roimhe sin. Tháinig an Grúpa Monatóireachta Praghsála ar an toradh seo san anailís mhargaidh is deireanaí a rinne siad. Bhunaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., an Grúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas leanúnach úinéirí tí ar fud na hÉireann as bailiú dramhaíola cónaithe toisc go bhfuil deireadh á chur le 'struchtúr an ráta comhréidh' de réir a chéile.

Déanann an Grúpa monatóireacht ar 26 sholáthraí seirbhíse ar fud na tíre, ina bhfuil 19 gcomhlacht dhifriúla agus ina ndéantar monatóireacht ar roinnt comhlachtaí i níos mó ná ceantar amháin.  Fearacht thorthaí na míosa roimhe seo, níl aon socrú um praghsáil aonfhoirmeach ag na soláthraithe seirbhíse a ndearnadh monatóireacht orthu. Mar shampla, cuireann roinnt soláthraithe seirbhíse réimse pacáistí bailithe dramhaíola ar fáil d'úinéirí tí. Mar gheall air sin, nuair a cuireadh líon iomlán na soláthraithe bailithe dramhaíola agus na pacáistí éagsúla bailithe san áireamh, aithníodh agus deimhníodh 41 tairiscint seirbhíse i mí Feabhra. Bhí 40 tairiscint seirbhíse ann sa mhí roimhe sin (tá miondealú iomlán ar na tairiscintí seirbhíse ar fad sa tuarascáil seo).

 

Réimse na samhlacha praghsála atá ar fáil

Cé nach bhfuil aon phraghas amháin nó córas aonfhoirmeach praghsanna á chur ar fáil maidir le bailiú dramhaíola tí, tá soláthraithe seirbhíse ag soláthar thart ar 9 samhail phraghsála dhifriúla. Taifeadadh an líon céanna i mí Eanáir.

Seo a leanas samplaí de na samhlacha praghsála: Táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an chileagraim; r-chlib, Ráta Comhréidh agus roghanna eile.

Díol suntais in anailís mhí Feabhra is ea é gur tháinig fás ar shamhail phraghsála ar leith; Táille Sheirbhíse (lena n-áirítear lamháltas meáchain) móide Táille Bhreismheáchain in aghaidh an Chileagraim. Tá an tsamhail phraghsála seo á cur ar fáil ag soláthraithe seirbhíse do shealbhóirí tí níos minice anois. Mar shampla, i mí na Nollag, chuir 11 chomhlacht an tsamhail phraghsála seo ar fáil, chuir 13 chomhlacht ar fáil i mí Eanáir í agus chuir 18 gcomhlacht ar fáil i mí Feabhra í.


 

Laghdú ar thairiscintí ar ráta comhréidh

Níl ach trí sholáthraí seirbhíse ag cur seirbhísí bailithe ar ráta comhréidh ar fáil anois. Don dara mí as a chéile, tháinig laghdú air seo agus bhí naoi gcomhlacht bhreise ag cur seirbhísí ar ráta comhréidh ar fáil i mí na Nollag.


 

Comparáid praghsanna na seirbhíse is mó a bhfuil tóir uirthi

Cuireann 18 soláthraí seirbhíse an pacáiste maidir leis an Táille Sheirbhíse (lena n-áirítear lamháltas meáchain) móide Táille Bhreismheáchain in aghaidh an Chileagraim ar fáil anois. Fuaireamar amach inár scrúdú go gcuireann 13 chomhlacht an tseirbhís seo ar fáil freisin. Choinnigh 12 cheann de na 13 chomhlacht an Táille Sheirbhíse mar an gcéanna agus laghdaigh comhlacht amháin a Tháille Sheirbhíse 9% ó €26.65 go dtí €24.17.


 

Arduithe ar phraghsanna

Chonacthas arduithe praghais i dtrí chás. Is iad sin:

 • Luaigh soláthraí seirbhíse C, Táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an chileagraim, gur mhéadaigh an costas míosúil ó €10 go dtí €15. Cuireann 18 soláthraí seirbhíse an pacáiste maidir leis an Táille Sheirbhíse (lena n-áirítear lamháltas meáchain) móide Táille Bhreismheáchain in aghaidh an Chileagraim ar fáil anois.
 • Luaigh soláthraí seirbhíse I, ráta comhréidh, gur mhéadaigh an costas míosúil ó €29.00 go dtí €35 in aghaidh na míosa (soláthraíonn comhlacht I rogha r-chlib freisin).
 • Luaigh soláthraí seirbhíse O, táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an ardaithe móide táille bhreismheáchain in aghaidh an chileagraim, gur mhéadaigh an costas míosúil ó €7.17 go dtí €9.17.

 An fáth a n-anaithnidítear roinnt eolais

Is é cuspóir an ghrúpa seo tuiscint leathan a fháil ar an bhfuil praghsanna ag luainiú nó nach bhfuil agus ar mhéid na luaineachtaí, más ann dóibh. Níor bunaíodh an Grúpa Monatóireachta Praghsála chun seirbhís a dhéanann comparáid idir praghsanna a sholáthar; theastódh monatóireacht ar na 60 bailitheoir dramhaíola tí sa tír ar fud na gceantar difriúil ina soláthraítear seirbhís mar chuid de seo agus foilsítear na torthaí ar bhonn anaithnide dá réir.


 

Comhdhéanamh an GMP

Seo a leanas cuid de na hionadaithe atá sa ghrúpa:

 • Rannán um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.
 • Shelfwatch - grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála agus
 • Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóra.

   

  Go dtí seo, bhuail an GMP le chéile ar sheacht n-ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra 2018 agus 13 Márta.

CRÍOCH


 

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh an seoladh ríomhphoist seo ar bun chun éascú a dhéanamh ar aighneachtaí ina bhfuil eolas ábhartha ar phraghsanna a sheoladh chuig an nGrupa. Measfaidh an Grúpa na haighneachtaí ar fad a d'fhéadfadh iad a chur ar an eolas maidir le praghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe as bailiú na dramhaíola cónaithe. Ar an drochuair, níl an Grúpa in ann aighneachtaí aonair a fhreagairt ag an am seo. 

Press Release Documents