You are here:

Chuir an tAire Cumarsáide Denis Naughten TD fáilte roimh an méadú leanúnach ar Luasanna Leathanbhanda

An 16 Márta 2018

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, fáilte roimh thuarascáil ráithe 4 2017 a d'eisigh an rialtóir neamhspleách teileachumarsáide,  ComReg, a léiríonn go bhfuil fás ag teacht i gcónaí ar sheirbhísí ardchaighdeáin leathanbhanda.

Seirbhís ardluais atá i gceist le 72.1% de na síntiúis sheasta leathanbhanda ar fad agus ba mhéadú é sin ón 64.9% a bhí ann 12 mhí dhéag roimhe sin.

Tháinig fás ráithiúil 39% ar naisc le seirbhís snáithíní íona ó ráithe 3 2017.

B'ionann líon na n-úsáideoirí leathanbhanda tí (fosaithe agus soghluaiste) in Éirinn agus 88% ag deireadh ráithe 4, an t-ochtú céatadán is airde i measc na 28 ballstát san AE. Is é 85% meánráta an AE.

Tá rochtain ar Wi-Fi ag méadú i gcónaí agus tá thart ar 3,830 pointe rochtana Wi-Fi ar fud na tíre. Méadú 18% é sin ar an líon a bhí ann 12 mhí dhéag roimhe seo.

Agus fáilte á cur aige roimh fhoilseachán ComReg, dúirt an tAire Naughten "Tá rún daingean agam féin agus ag an Rialtas i gcónaí leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach áitreabh in Éirinn.  Léirítear sa tuarascáil neamhspleách seo an méadú atá ag teacht ar sholáthar na seirbhíse ríthábhachtaí seo agus an chaoi a bhfuiltear ag nascadh léi. Tá mo Roinn ag obair chun an sprioc sin a bhaint amach tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda agus oibríonn sí i gcomhar le comhlachtaí Rialtais eile agus le hearnáil na tionsclaíochta, trí obair an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda".

 

Nóta d'Eagarthóirí: 

Tiomsaíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) tuarascáil ráithiúil ar shonraí tábhachtacha a bhaineann le Margadh Cumarsáide na hÉireann. Tá an foilseachán iomlán ar fáil ar an nasc seo a leanas: https://www.comreg.ie/publications/

Bhí 7,623 shintiús á n-íoc i ráithe 4 in 2016 as Cábla Snáthoptaice leathanbhanda go hÁitribh agus bhí 39,612 á n-íoc i ráithe 4 in 2017.

An Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda: www.dccae.gov.ie/mobilephoneandbroadbandtaskforce

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/national-broadband-plan

Press Release Documents