You are here:

Béim ag an Aire Canney ar ordú caomhnaithe agus Bliain Idirnáisiúnta an Bhradáin chugainn

Ceadófar slatiascaireacht bradán in 84 abhainn in 2019

 

Tá tacar rialachán agus fodhlíthe faofa ag Seán Canney T.D., an t-aire atá freagrach as earnáil na n-iascach intíre, chun iascaigh bhradán fiáin agus bhreac geal a rialú in 2019. Beidh éifeacht leo ón Máirt, 1 Eanáir 2019 ar aghaidh.

Dúirt an tAire Canney, "Beidh slatiascaireacht ceadaithe in 84 abhainn in 2019, rud a thabharfaidh deis do gach duine taitneamh a bhaint as an acmhainn nádúrtha thábhachtach seo ar bhonn inmharthana. Beidh 42 abhainn lánoscailte don tslatiascaireacht ach caithfear bradáin a ghabhfar in 42 abhainn eile a scaoileadh saor arís."

Fuair an tAire Canney comhairle bhainistíochta ó Iascaigh Intíre Éireann in 2019 faoi bhreis agus 140 stoc bradán fiáin in Éirinn a bhfuil difríochtaí géiniteacha eatarthu. Cuireadh an chomhairle sin ar fáil don phobal mar chuid de phróiseas reachtúil comhairliúcháin phoiblí óna bhfuarthas breis agus 120 aighneacht scríofa ó pháirtithe leasmhara. Tá an chomhairle bhainistíochta bunaithe ar mheasúnú eolaíochtúil ag an mBuanchoiste Eolaíochta um Bradáin, ar coiste neamhspleách é, ar stádas reatha na stoc uile. Tá eolaithe ó réimse eagras ar an gcoiste seo.

Seo a leanas an chomhairle bhainistíochta bunaithe ar mheasúnú an Bhuanchoiste Eolaíochta Neamhspleách um Bradáin ar aibhneacha, inbhir agus calaí:-

 

 • 42 abhainn a oscailt siocair barrachas iasc a bheith iontu;
 • 42 abhainn a oscailt le haghaidh slatiascaireachta gabhála agus scaoilte; agus
 • 62 abhainn a dhruidim siocair gan aon bharrachas iasc a bheith iontu a bhféadfaí baint as.
   

Dúirt an tAire Canney, "Bliain Idirnáisiúnta an Bhradáin í 2019 agus tá sé níos tábhachtaí ná riamh go gcosnóimid na hiascaigh atá againn, ar acmhainn an-luachmhar iad, ar athruithe sa chomhshaol agus ar ghníomhaíochtaí daoine a chuireann bradáin agus speicis eile i mbaol. Is tionscnamh domhanda é seo a thabharfaidh daoine le chéile le heolas a chomhroinnt, feasacht a ardú agus gníomhaíochtaí a dhéanamh le cumas teacht aniar bradán in Éirinn agus sa leathsféar thuaidh trí chéile a chinntiú. Tá an t-ordú caomhnaithe mar bhunchloch na bainistíochta ar bhradáin anseo in Éirinn, agus geallaim go léireoidh mé ceannasaíocht maidir lenár rannpháirtíocht i mBliain Idirnáisiúnta an Bhradáin.
 
Tabharfaidh Iascaigh Intíre Éireann ceadúnas bradáin comórtha isteach i mBliain Idirnáisiúnta an Bhradáin ar a mbeidh an t-eolas is deireanaí do shlatiascairí faoi shlatiascaireacht gabhála agus scaoilte. Déanfar athbhrandáil ar chlibeanna conablaigh freisin agus beidh an téacs 'Roghnaigh slatiascaireacht gabhála agus scaoilte' le feiceáil orthu. Tabharfar isteach roinnt tionscnamh feasachta agus for-rochtana sa bhliain úr. Déanfar poiblíocht orthu ar www.yearofthesalmon.org agus ar leathanach ar leith ar shuíomh Iascaigh Intíre Éireann www.fisheriesireland.ie/iys.
 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Bliain Idirnáisiúnta an Bhradáin

 

Is comhthionscnamh domhanda é Bliain Idirnáisiúnta an Bhradáin. Páirteach ann tá an tEagras um Bradáin an Atlantaigh Thuaidh a Chaomhnú agus an Coimisiún um Éisc Anadromacha an Aigéin Chiúin, mar aon le páirtithe eile as fud fad an domhain. Mar gheall ar an gcomhpháirtíocht seo tá creat idirnáisiúnta ann chun dul i mbun for-rochtana agus taighde ar dhóigh chomhoibríoch. Táthar ag súil go n-ardófar feasacht le linn Bhliain Idirnáisiúnta an Bhradáin ar an méid is féidir le daoine a dhéanamh lena chinntiú go ndéantar bradáin agus a ngnáthóga a chaomhnú agus go n-athneartaítear iad i gcomhthéacs na bhfachtóirí éagsúla comhshaoil.

 

 

 1. I.R. 2018 le haghaidh na Rialachán um Scéim Clibeála Bradán Fiáin agus Breac Geal

  Forálann na rialacháin seo do chuótaí iasc a bhfuil sé ceadaithe iad a bhaint le hinnill iascaireachta tráchtála agus le slat agus líne as na haibhneacha atá luaite i Sceideal 2. Forálann na Rialacháin freisin d'úsáid clibeanna donna in aibhneacha sonraithe atá luaite i Sceideal 4.

 2. I.R. 2018 le haghaidh na Rialachán um Iascaigh Intíre (Fógra Muirear Seasta)

  Forálann na rialacháin seo do chóras fíneálacha ar an láthair a bheidh á riar ag Iascaigh Intíre Éireann maidir le reachtaíocht faoi iascaigh. Tá leagan amach fógraí faoi fhíneálacha ar an láthair leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin.

 3. Fodhlí Slatiascaireachta Uimh. 965, 2018

  Leis an bhfodhlí seo, tá cosc ar úsáid duán seachas duáin shingile loma agus duáin dhúbailte loma. Tá cosc freisin ar úsáid péisteanna mar bhaoite sa tslatiascaireacht i dtaca le gach speiceas iasc sna huiscí atá sonraithe san fhodhlí.

 4. Fodhlí Uimh. 966, 2018 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Teorainneacha Málaí)

  Forálann an fodhlí seo do theorainn mhála bhliantúil 10 n-iasc, bradán nó breac geal (níos mó ná 40 cm), in aghaidh an tslatiascaire, agus forálann sé do theorainn mhála shéasúrach 3 iasc sa tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 11 Bealtaine, do theorainn mhála laethúil 3 iasc ón 12 Bealtaine go dtí an 31 Lúnasa agus do theorainn mhála laethúil 1 iasc ón 1 Meán Fómhair go deireadh an tséasúir. Forálann an fodhlí seo d'úsáid duán singil lom agus d'úsáid duán dúbailte lom agus cuireann sé cosc ar úsáid péisteanna mar bhaoite i ndiaidh don líon sonraithe iasc a bheith ceaptha sna tréimhsí sonraithe. 

 5. Fodhlí Uimh. 967, 2018 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Gabháil agus Scaoil)
   
  Forálann an fodhlí seo do ghabháil agus scaoileadh bradán agus breac geal (níos mó ná 40 cm) in aibhneacha a bhfuil 50% ar a laghad den Teorainn Caomhnaithe atá luaite leo san fhodhlí á chomhlíonadh ina leith. Forálann an fodhlí d'úsáid duán singil lom agus d'úsáid duán dúbhailte lom freisin agus cuireann sé cosc ar úsáid péisteanna mar bhaoite i slatiascaireacht bradán agus breac geal atá níos mó ná 40 cm.

 6. Fodhlí Uimh. 968, 2018 um Chaomhnú Bradán agus Breac Gael (An tSiúir)

  Forálann an fodhlí seo do ghabháil agus scaoileadh i slatiascaireacht bradán (gach méid) agus i slatiascaireacht breac geal (níos mó ná 40 cm) sa tSiúir (uiscí aibhneacha Clodiagh, an Loinneáin agus Blackwater san áireamh) agus cuireann sé cosc freisin ar úsáid péisteanna, cloicheán, séaclaí agus crústach eile agus ar úsáid crústach bréige mar bhaoite. Cuireann sé cosc freisin ar úsáid duán seachas duáin shingile loma agus duáin dhúbailte loma sa tréimhse ón 17 Márta go dtí an 30 Meán Fómhair, 2019.

 7. Fodhlí 969, 2018 um Chaomhnú Breac Geal

  Forálann an fodhlí seo do theorainn mhála laethúil 3 bhreac gheala (níos lú ná 40 cm) agus forálann sé d'úsáid duán singil lom agus d'úsáid duán dúbailte lom agus cuireann sé cosc ar úsáid péisteanna mar bhaoite nuair a bhíonn an líon sonraithe breac geal ceaptha.

 8. Fodhlí Uimh. 970, 2018 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSláine)

  Forálann an fodhlí seo do ghabháil agus scaoileadh i slatiascaireacht bradán (gach méid) agus i slatiascaireacht breac geal (níos mó ná 40 cm) sa tSláine amháin sa tréimhse ón 1 Aibreán go dtí an 31 Lúnasa. Forálann an fodhlí freisin d'úsáid cuileanna bréige amháin le duáin shingile loma agus le duáin dhúbhailte loma suas an sruthán ó Dhroichead Iarnróid Inis Córthaidh, agus forálann sé d'úsáid duán singil lom agus cuireann sé cosc ar phéisteanna mar bhaoite síos an sruthán ó Dhroichead Iarnróid Inis Córthaidh, Contae Loch Garman i slatiascaireacht bradán agus breac geal (gach méid).

 9. Fodhlí Uimh. C.S. 327, 2018 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Aibhneacha Druidte)

  Leis an bhfodhlí seo, cuirtear cosc ar ghlacadh bradán agus breac geal (níos mó ná 40 cm) agus cuirtear cosc ar iarrachtaí chun bradáin agus bric gheala (níos mó ná 40 cm) a ghlacadh le slat agus líne sna haibhneacha atá sonraithe san fhodhlí.

Press Release Documents