You are here:

Iarrann Canney ar eagraíochtaí slatiascaireachta dul isteach i ngrúpa aontaithe comhairliúcháin

D'iarr Sean Canney TD, an tAire atá freagrach as Iascaigh Intíre, ar eagraíochtaí ionadaíocha slatiascaireachta tacú leis an tslatiascaireacht a chur chun cinn in Éirinn d'fhonn forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chur chun cinn i gceantair thuaithe in Éirinn.

Dúirt an tAire Canney go mbaineann:

"buntáistí ollmhóra sóisialta, eacnamaíocha agus pobail leis an earnáil slatiascaireachta. Tacaíonn sí le níos mó ná 11,000 post – i gceantair thuaithe den chuid is mó – agus meastar gur fiú €850m gach bliain í do gheilleagair na réigiún imeallach.  Mar sin féin, níltear ag baint an leas is mó is féidir don gheilleagar as an tslatiascaireacht".

"Is féidir níos mó post a chruthú i gceantair thuaithe in Éirinn agus tairbhe shóisialta agus eacnamaíoch níos mó a bhaint amach ach cuireann deighiltí idir ghrúpaí agus dearcaí cúnga isteach ar an dul chun cinn sin. Sa phost atá agam mar Aire atá freagrach as an bhForbairt Pobail agus Iascaigh Intíre araon, tá mé meáite ar phróiseas agus struchtúr ceart a chur i bhfeidhm chun cabhrú leis an tslatiascaireacht an fhorbairt" a dúirt sé.

Scríobh an tAire chuig Eagraíochtaí Slatiascaireachta a dhéanann ionadaíocht do na príomhdhisciplíní go léir agus chuir sé béim ar an rún atá aige grúpa aontaithe comhairliúcháin a bhunú i dtaobh na slatiascaireachta a oibreoidh de réir Téarmaí soiléire Tagartha agus Cód Iompair.  Déanfar an ionadaíocht chéanna sa ghrúpa ar na réimsí éagsúla den tslatiascaireacht agus rachaidh sé i mbun plé táirgiúil chun comhar idir na disciplíní go léir a bhaineann leis an tslatiascaireacht a chur chun cinn. 

Chuir an tAire Canney in iúl go soiléir go bhfuil sé ar intinn aige gurb é an grúpa an t-aon bhealach a bheidh ann chun plé réasúnta forásach cuiditheach a dhéanamh ar shaincheisteanna suntasacha beartais le hIascaigh Intíre Éireann (IFI) sa chéad dul síos agus le hOifigigh Shinsearacha ina Roinn. Bealach a bheidh ann freisin chun rochtain a fháil ar mhaoiniú d'eagraíochtaí, go háirithe urraíocht.  

Tá sé beartaithe freisin go ndéanfar comhoibriú le Spórt Éireann chun caidreamh foirmiúil a bhunú idir Spórt Éireann agus an grúpa nua seo d'fhonn an tslatiascaireacht a chur ar bhonn láidir i measc réimse leathan spóirt ar caithimh aimsire iad, bunaithe ar phrionsabail láidre rialachais.

Tagann tionscnamh an Aire chun cinn tar éis roinnt cruinnithe leis na heagraíochtaí comhcheangailte slatiascaireachta agus d'iarr sé orthu a rannpháirtíocht a dheimhniú faoi dheireadh Eanáir 2020. "Tá mé ag bunú comhlacht dearfach, uileghabhálach comhthoiliúil don tslatiascaireacht ar mhaithe leis an earnáil iascaireachta fóillíochta ar fad.  Táim ag súil go mbeidh gach duine a bhfuil fíorleasanna na slatiascaireachta ina chroí istigh páirteach san iarracht seo". 

Críoch

Press Release Documents