You are here:

Ráiteas ar Bhuiséad 2017 ón Aire Naughten

11 Deireadh Fómhair 2016

 

  • €100 milliún do thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh agus €15 mhilliún don Phlean Leathanbhanda Náisiúnta
  • Ardú €45m ar leithdháileadh caipitil go breis is €170m
  • Buiséad iomlán 2017 €529 milliún


 

Inniu d'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., leithdháileadh a Roinne i mBuiséad 2017. "Tá gníomhaithe ar son na haeráide, nascacht leathanbhanda agus an geilleagar digiteach ar na hearnálacha straitéiseacha is tábhachtaí do théarnamh eacnamaíoch, fostaíochta agus sóisialta na hÉireann agus léiríonn Buiséad 2017 tiomantas agus tacaíocht leanúnach a bheith ann do na réimsí tábhachtacha seo."


Nascacht Leathanbhanda agus an Geilleagar Digiteach

Is tosaíocht shóisialta, eacnamaíoch agus pholaitiúil é an leathanbhanda i gcónaí.

Beidh ról lárnach ag an bPlean Leathanbhanda Náisiúnta in athbheochan gnóthaí agus pobal i mbailte tuaithe na hÉireann agus tá maoiniú breise de €5m curtha i leataobh chun an próiseas tairisceana in 2017 a chríochnú, rud a chiallaíonn go mbeidh leithdháileadh iomlán de €15 mhilliún ann don Phlean Leathanbhanda Náisiúnta in 2017.

Éascóidh €8m eile ath-leithdháileadh speictrim 700mhz amach ó chraoladh teilifíse chun tacú le pleananna don leathanbhanda agus don teileafónaíocht mhóibíleach i gceantair thuaithe. Agus an bandaspeictream an-luachmhar seo á shaoradh, cuirfidh an t-infheistiú ríthábhachtach seo seirbhísí sonraí móibíleacha níos fearr ar fáil (5G san áireamh), go háirithe i gceantair thuaithe.

Caithfear €3 mhilliún ar an Scéim Dearbháin Trádála ar Líne a chabhraíonn le gnóthaí beaga a n-acmhainn trádála ar líne a fhorbairt agus a thugann oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht freisin.


Fuinneamh agus Gníomhú ar son na hAeráide

Tá dlúthcheangal idir cúrsaí fuinnimh agus gníomhaithe ar son na haeráide, agus dhearbhaigh an tAire go bhfuil an Rialtas diongbháilte de go mbainfear amach spriocanna Chomhaontú Pháras laistigh de na 398 mí amach romhainn.

Chuige sin, caithfear €500,000 ar Idirphlé Náisiúnta ar Athrú Aeráide a chur ar bun, agus €24m breise - ar ardú 35% ar an mbliain anuraidh é - ar na cláir éifeachtúlachta fuinnimh agus fuinnimh in-athnuaite a leathnú ar fud na tíre.

In 2017, infheisteofar €100m ar a laghad i dtionscadail fuinnimh a shábhálfaidh breis is 116,000 tonna d'astaíochtaí carbóin gach bliain agus tiocfaidh laghdú ar an méid breosla iontaise a chaithimid a iompórtáil agus a chuirfidh 3,000 post ar fáil freisin.

Is sprioc fhadtéarmach i gcónaí é aistriú ó bhreoslaí iontaise; leithdháileadh €7 milliún ar Scéim Dreasachta Teasa In-athnuaite chun cabhrú leis an méid sin a chur i gcrích.

Leithdháilfear €2 mhilliún sa bhreis air sin ar an Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr chun tacú le sealbhóirí aonair tí feabhsuithe fuinnimh a chur ar a dtithe agus leithdháilfear €4 mhilliún eile anuas air sin ar an Scéim um Pobail Fuinnimh Níos Fearr.

Déanfar an scéim phíolótach Teasa agus Folláine a leathnú freisin agus ardófar a leithdháileadh don bhliain 2017 go dtí €8 milliún.


Cosaint Comhshaoil

Tá €2 mhilliún breise á chur ar fáil don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil le go ndíreoidh siad isteach ar dhumpálaithe mídhleathacha agus caithfear €13 mhilliún ar láithreáin líonta talún a leasú agus a ghlanadh suas.


Is gealltanais bhreise nó fheabhsaithe iad na bearta seo i gcomhthéacs an bhuiséid fhoriomláin in 2017 de €529 milliún.
 

CRÍOCH

Press Release Documents