You are here:

An chéad tuarascáil don Rialtas ar dhul chun cinn an Ghrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair

3 Meán Fómhair 2019

Léirigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., a shásamh inniu go bhfuil An Chéad Tuarascáil don Rialtas de chuid an Ghrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair foilsithe. Tá mandáid ag an nGrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair forbairt an bhithgheilleagair in Éirinn a mhaoirsiú. Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara mar chomhchathaoirligh ar an nGrúpa. 

 

Tá cur síos déanta sa Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar an dul chun cinn atá déanta ó foilsíodh an Ráiteas ar Bheartas Náisiúnta Bithgheilleagair na hÉireann i mí na Bealtaine 2018, inar leagadh amach na treoirphrionsabail a bhaineann le forbairt rathúil an Bhithgheilleagair in Éirinn. Rinneadh gealltanas sa Ráiteas comhleanúnachas beartais níos fearr a chur i bhfeidhm sna hearnálacha ábhartha uile agus dul i ngleic leis na bundúshláin atá le sárú agus bithgheilleagar na hÉireann á fhorbairt agus á leathnú.

 

Dúirt an tAire Bruton, "Tá cur síos sa Tuarascáil seo ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo chun fís an Rialtais maidir le hardmhian na hÉireann a bheith mar cheannaire domhanda i gcúrsaí bithgheilleagair a fhíorú. Is pointe tosaigh í maidir le cur chuige a chomhordú ina dtiocfar i dtír ar acmhainní nádúrtha na hÉireann agus ar na buntáistí atá againn a fhágann go bhfuilimid iomaíoch."

 

D'aithin an tAire nádúr trasearnála an bhithgheilleagair agus chuir sé béim ar na féidearthachtaí atá ann tógáil ar bhuntáistí nádúrtha sainiúla na hÉireann agus ar an mbonn seanbhunaithe fiontraíochta – talmhaíocht, cúrsaí mara, bithchógaisíocht agus foraoiseacht san áireamh. Comhlánaíonn an Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn moltaí agus gníomhartha i réimsí beartais eile, ina measc Plean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide. Bhí an méid seo le rá ag an Aire faoi sin:

 

"Cuideoidh forbairt an bhithgheilleagair linn ár gcuspóirí maolaithe carbóin a bhaint amach trínár spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú, trínár sochaí a dhícharbónú trí bhith-tháirgí is inbhuanaithe a chur chun cinn, agus trí chur le líon na ngnónna agus na bpostanna sna réigiúin. Chun aistriú go rathúil go geilleagar atá íseal ar charbón agus go geilleagar ciorclach, ní mór forbairt eacnamaíochta inbhuanaithe a chomhtháthú lenár samhail eacnamaíochta. Aithnítear sa Phlean um Ghníomhú ar son na Aeráide 2019 na féidearthachtaí a bhaineann leis an earnáil talmhaíochta agus leis an earnáil foraoiseachta chun úsáid níos mó tairbhe a bhaint as ár n-acmhainní, go háirithe táirgí admhaid agus díorthaigh, agus is mian liom go rachaidh an Grúpa Feidhmithe Bithgheilleagair ar aghaidh le gníomhartha trína ndícharbónófar ár sochaí. Is léir go mbaineann féidearthachtaí móra leis an mbithgheilleagar in Éirinn maidir leis an gceist seo."

 

Is é is aidhm leis an gCéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an deis a bhaineann leis na féidearthachtaí a thapú trí Phlean Gnímh don tréimhse 2019-2020 a leagan amach a thiomáinfidh forbairt an bhithgheilleagair in Éirinn.

 

Nótaí d'eagarthóirí

·         Foilsíodh an Ráiteas ar an mBeartas Náisiúnta Bithgheilleagair i mí Mhárta 2018: https://www.gov.ie/en/policy-information/e551fa-the-bioeconomy/

o    Tá Tuarascáil an Ghrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair don Rialtas le fáil ar: 

o    https://www.dccae.gov.ie/documents/Bioeconomy_Implementation_Group-First_Progress_Report.pdf

Press Release Documents