You are here:

De réir mar a chuirtear deireadh le seirbhísí bunráta, tá praghsanna seasmhach - rátaí a leagan amach, tá praghsanna fós cobhsaí - Grúpa Monatóireachta Praghsála (PMG)

28 Lúnasa 2018

 

Nochtann athbhreithniú míosúil agus gach 6 mhí nach bhfuil aon mhórghluaiseachtaí praghais ann thar ghnólachtaí a ndearnadh monatóireacht orthu

 

Príomhthorthaí ó anailís mhargaidh mhí an Mheithimh

Don tuarascáil is déanaí seo, rinne an Grúpa Monatóireachta Praghsála dhá shraith sonraí a mheas:

 1. Na sonraí caighdeánacha míosúla (Iúil vs Meitheamh).
 2. Sonraí 6 mhí (Iúil vs mí Feabhra).  
   

Sonraí mhí Iúil - Bhí praghsanna seasmhach go maith i mí Iúil gan ann ach cúpla mionathruithe praghais a ndearnadh taifead orthu sna gnólachtaí a ndearnadh monatóireacht orthu don tuarascáil seo.   

Déanann an Grúpa Monatóireachta Praghsála, a bunaíodh chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas bhailiúchán dhramhaíl tí agus deireadh á chur le seirbhísí bunráta, monatóireacht ar 26 soláthraí seirbhíse.  Cuimsíonn sé seo 19 gcomhlacht aonair agus déantar monatóireacht ar roinnt díobh sin i níos mó ná réimse amháin.

Lean an feachtas monatóireachta praghsála i mí Iúil ar aghaidh leis an ngnáthchleachtas meascán glaonna a chur ar ghnólachtaí bailithe dramhaíola mar aon le hiniúchadh ar a suíomhanna gréasáin chun na praghsanna a chinntiú.  Léiríonn an cur chuige go bhfuil praghsanna a ghearrtar ar úsáideoirí cónaithe casta; níl aon socrú praghsanna amháin ann i measc na soláthraithe seirbhíse uile a ndearnadh monatóireacht orthu.  Léiríonn sampla de chastacht an mhargaidh go dtugann roinnt soláthraithe seirbhíse roinnt pacáistí bailithe dramhaíola ar fáil. Mar shampla, i mí Iúil, tháinig méadú ar líon iomlán na bpacáistí sin, ó 46 go 47 agus cuireadh an líon céanna pacáistí ar fáil i mí na Bealtaine (tá miondealú iomlán ar na tairiscintí seirbhíse ar fad sa tuarascáil seo).

Raon na múnlaí praghsála atá ar fáil

Cuireann go leor comhlachtaí bailithe dramhaíola raon praghasphleananna ar fáil dá gcustaiméirí. Mar gheall air seo agus ar leibhéal ginearálta chastacht na bpraghasphleananna sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí a bhfoirne agus a suíomhanna idirlín a bhainistiú go héifeachtach chun go mbeadh an t-eispéireas is fearr ar fad ag an gcustaiméir.  Le linn na nglaonna a cuireadh i mí Iúil thar ceann an Ghrúpa Monatóireachta Praghsála, tá an chuma air gur lú leibhéal ginearálta na seirbhíse do chustaiméirí ná mar a tugadh faoi deara le glaonna na míosa roimhe sin.  Níl sé soiléir ag an bpointe seo an é is cúis leis seo go raibh easpa foirne ann le linn thréimhse saoire an tsamhraidh nó nach é.   

Múnlaí Casta Praghsála

I measc na gcomhlachtaí ar fad a ndearnadh monatóireacht orthu, tá 8 múnla éagsúla praghsála anois ann, ceann níos lú ná an mhí roimhe sin.  D'éirigh gnólacht amháin a bhí ag tairiscint plean bunráta a dá gcustaiméirí as i mí Iúil.    

I measc samplaí de mhúnlaí praghsála tá: Breischostas seirbhíse in aghaidh an chostais do gach kg; E-tag agus roghanna eile.

Deireadh le costais bhunráta

Níor thairg aon cheann de na gnólachtaí a ndearna an Grúpa Monatóireachta Praghsála monatóireacht orthu plean bunráta dá gcuid custaiméirí i mí Iúil; b'in an chéad uair nach raibh plean bunráta ar fáil le foilsiú.  Spéisiúil go leor, choinnigh an gnólacht (Soláthraí Seirbhíse I) a d'éirigh as praghsanna a bheith ar fáil do phlean bunráta, choinnigh sé an costas míosúil seirbhíse a bhí aige fad agus é ag tabhairt teorainneacha agus costais isteach do chileagraim sa bhreis. Laghdaigh an comhlacht an costas míosúil don bhunráta a bhí aige ó € 29 go € 20.95 idir mí na Bealtaine agus mí an Mheitheamh.    

Roinnt méaduithe i ngluaiseachtaí praghais

I measc na 47 praghasphlean éagsúla atá ar fáil; bhí meascán d'arduithe gus laghduithe ar phraghsanna, mar seo a leanas:  

 

 1. Soláthraí Seirbhíse P - méadú ar an gcostas míosúil seirbhíse ó €3 go €6.50 (Costas seirbhíse agus costas i gcoinne gach bruscair a fholmhaítear).
 2. Soláthraí Seirbhíse P - méadú ar an gcostas míosúil seirbhíse ó €26 go €27.75 (Costas seirbhíse móide liúntas meáchain móide costas in aghaidh gach KG a théann thar an liúntas).
 3. Soláthraí Seirbhíse A - cé gur laghdaigh an gnólacht seo a chostais seirbhíse Costas seirbhíse móide costas do gach bruscar a fholmhaítear), mhéadaigh sé na trí chostas folmhaithe atá acu do dhramhaíl (ó €7.50 go €9), d'athchúrsáil (ó €0 go €4) agus orgánach (ó €4 go €5). 
   

Laghdaigh roinnt praghsanna freisin

 1. Soláthraí Seirbhíse A – laghdaíodh an costas míosúil seirbhíse ó €13.17 go €12 (Costas seirbhíse móide costas in aghaidh gach bruscair a fholmhaítear).
 2. Soláthraí Seirbhíse P - laghdaíodh an costas míosúil seirbhíse ó €17 go €12 (Costas seirbhíse móide costas in aghaidh an KG).
 3. Soláthraí Seirbhíse I - laghdaíodh an costas le bruscar orgánach a fholmhú ó € 9 go €3.75 (E-tag).

Comparáid 6 mhí

Cé go léiríonn sonraí mhí an Mheitheamh agus mhí Iúil seasmhacht fhorleathan ó thaobh praghsanna de, is amhlaidh atá a bheag nó a mhór nuair a dhéantar anailís ar comparáid idir na praghsanna thar thréimhse 6 mhí.  Dó seo, chuir an Grúpa sonraí mhí Iúil agus mhí Feabhra i gcomparáid lena chéile.

Is mar seo a leanas na torthaí:

 • I mí Iúil, bhí 47 praghasphlean éagsúla ar fáil d'úsáideoirí seirbhíse ó na 26 gnólacht a ndéantar monatóireacht ghníomhach orthu. I mí Feabhra, bhí 42 acu ann.
 • As na 47 plean éagsúla a bhí ar fáil i mí Iúil, bhí 38 díobh ann i mí Feabhra; is iad na 38 plean seo atá mar bhunús ag an gcomparáid.
 • As na 38, bhí 11 athrú praghais ann; tháinig méadú ar 9 gcinn acu agus laghdú ar 2 cheann.
 • Laghdaigh Soláthraí Seirbhíse A a chostas míosúil seirbhíse ó €13.16 go €12 (tugadh seo faoi deara san anailís a rinneadh gach mí lena n-áiríodh athruithe sna costais folmhaithe bruscar).
 • Laghdaigh Soláthraí Seirbhíse C an costas míosúil seirbhíse ó €15 go €10.
 • Mhéadaigh Soláthróirí Seirbhíse F, H, J, K, R, S, T, V agus Y a gcostais mhíosúla seirbhíse idir €0.48cent agus € 2.50.
 • D'fhógair mionlach soláthraithe monatóireachta go raibh siad ag cur tús le nó ag athrú costas folmhaithe athchúrsála.
 • D'athraigh roinnt gnólachtaí na liúntais mhíosúla dramhaíola in aghaidh an KG; tháinig méadú ar go leor díobh.     
 • Aithníodh athruithe eile praghsála sa chomparáid idir mí an Mheithimh agus mí Iúil. 

   

Cén fáth a ndéantar roinnt faisnéise anaithnid

Is é cuspóir an ghrúpa tuiscint leathan a fháil ar cé acu an bhfuil na praghsanna ag athrú nó nach bhfuil agus má tá, cé mhéad, fad agus deireadh á chur le seirbhísí bunráta.

Comhdhéanamh an PMG

Cuimsíonn an grúpa ionadaithe ó:

 • An Rannán um Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil,
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.
 • Shelfwatch - grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála agus
 • Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.

Go dtí seo, bhuail an Grúpa Monatóireachta Praghsála ar 12 uair: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil agus 14 Lúnasa.     

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cliceáil ar an nasc seo a leanas: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/waste/the-householder-and-waste/household-waste-collection/price-monitoring -ghrúpa / Leathanaigh / Míosúil-Anailís.aspx

DEIREADH

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair faoi deara gur cuireadh an ríomhphost seo i bhfeidhm le héascú a dhéanamh ar an eolas cuí maidir le praghsanna a chur isteach chuig an nGrúpa.  Déanfaidh an Grúpa gach aighneacht is féidir léi eolas a chur air maidir leis na praghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe do bhailiú dramhaíola cónaithe a mheas. Ar an drochuair, níl an Grúpa in ann freagra a thabhairt ar aighneachtaí aonair faoi láthair. 

Press Release Documents