You are here:

Ceapachán ar Bhord Iascaigh Intíre Éireann

 26 Lúnasa, 2019

Cheap an tAire Stáit sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Seán Canney T.D., Fiona Walsh ar Bhord Iascaigh Intíre Éireann (IIÉ) ar na mallaibh de réir Alt 12 den Acht um Iascaigh Intíre 2010.

 

Is é IIÉ an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as iascaigh intíre agus acmhainní slatiascaireachta farraige na hÉireann a chosaint, a bhainistiú agus a chaomhnú. Bunaíodh é ar an 1 Iúil 2010 nuair a cónascadh Bord Lárnach na nIascach agus seacht gcinn de Bhoird Réigiúnacha Iascach in aon ghníomhaireacht amháin. Tá fad 74,000 km agus tuilleadh d'aibhneacha agus de shruthanna agus 128,000 heicteár de lochanna in Éirinn a thagann faoi choimirce IIÉ.

 

Chuir an tAire Stáit Canney a shásamh in iúl faoin gceapachán. Ar sé, "Tá taithí agus saineolas mór ag Fiona Walsh, go háirithe ó thaobh rialú corparáideach de, a rachaidh chun sochair do Bhord IIÉ. Guím gach rath uirthi ina ról mar chomhalta boird."

 

Is de bhun Alt 12 den Acht um Iascaigh Intíre 2010 agus de réir na dTreoirlínte um Cheapacháin ar Bhoird Stáit a rinneadh an ceapachán seo.

 

CRÍOCH

 ​

Nótaí d'eagarthóirí

NÓTAÍ BEATHAISNÉISE AN DUINE A CEAPADH

                                                                                                                                                      

Fiona Walsh

Is feidhmeannach sinsearach í Fiona Walsh a bhfuil breis agus fiche bliain de thaithí aici i Sainchomhairliúchán Bainistíochta agus i gCaipiteal Teicneolaíochta agus Fiontair. Tá eolas agus taithí ábhartha, nuashonraithe aici ar rialú iascach agus ar Rialú Corparáideach. Tá saineolas ar leith aici ar bhainistiú riosca, ar chleachtais rialaithe agus comhlíontachta, ar bhainistiú straitéiseach agus ar athrú eagraíochtúil. Tá sí ag obair faoi láthair le caipiteal fiontair agus tá sí ina comhalta de Bhoird agus de choistí Iniúchóireachta agus Riosca ag ceithre eagras; tá sí mar chathaoirleach ar choiste Iniúchóireachta agus Riosca amháin. Tá Ard-Dioplóma i Rialú Corparáideach aici, mar aon le MBA ó INSEAD, eagras domhanda ceannródaíoch. Is Stiúrthóir agus Comhalta í den choiste Iniúchóireachta agus Riosca de chuid Ghníomhaireacht na Lochanna, foras Thuaidh/Theas atá freagrach as Loch Cairlinn agus Loch Feabhail, agus na habhainnchórais fairsinge a bhaineann leo, a chosaint, a bhainistiú agus a chaomhnú.

 

Stiúrthóir agus Comhalta de choiste Iniúchóireachta agus Riosca Skillnet Ireland, Meán Fómhair 2017 – an t-am i láthair. Is gníomhaireacht náisiúnta é Skillnet a chuireann an fhoghlaim chun cinn agus a éascaíonn í i measc an fhórsa oibre in Éirinn (bhí buiséad €40m acu in 2018 agus thug siad tacaíocht do bhreis agus 15,000 cuideachta ar fud na hÉireann).

 

Stiúrthóir agus Comhalta de choiste Iniúchóireachta agus Riosca Chumann Cógaisíochta na hÉireann, Bealtaine 2018 – an t-am i láthair. Is é an Cumann rialtóir cógaiseoirí agus cógaslann na hÉireann.

 

Stiúrthóir agus Cathaoirleach ar choiste Iniúchóireachta agus Riosca Sonas, carthanas a phléann le foréigean baile, Nollaig 2016 – an t-am i láthair. Is é Sonas an soláthróir seirbhísí is mó i dtaca le foréigean baile in Éirinn.

 

 

Próiseas Ceapacháin de réir Alt 12 den Acht um Iascaigh Intíre 2010

 

Is é an tAire Stáit, Seán Canney, sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, a d'ainmnigh agus a cheap Fiona Walsh de réir Alt 12(1)(e) den Acht um Iascaigh Intíre Éireann 2010, bunaithe ar phróiseas roghnaithe PAS.

 

Comhaltaí reatha Bhord IIÉ

ComhaltaAinmnithe agDáta an cheapacháinTéarma oifige

Fintan Gorman

(An Cathaoirleach)

 

An tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil10 Meán Fómhair 2018

5 bliana

 

 

 

 

An Dr Frances Lucy

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar chomhairle ón gComhchoiste Oireachtais don Roinn sin

 

24 Márta 2015

 

5 bliana
Seán CoadyIonadaí tofa foirne de chuid Iascaigh Intíre Éireann17 Samhain 20155 bliana
Patrick Gibbons

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar chomhairle ón gComhchoiste Oireachtais don Roinn sin

 

13 Eanáir 20165 bliana
Bernadette BurkeAn tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar phróiseas roghnaithe PAS 1 Iúil 20165 bliana
Séamus BolandAn tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, bunaithe ar phróiseas roghnaithe PAS22 Márta 20193 bliana agus 8 mí
Michael McGrealAn tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar phróiseas roghnaithe PAS22 Márta 20195 bliana

Marie Louise Heffernan

 

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar chomhairle ón gComhchoiste Oireachtais don Roinn sin

 

 

1 Bealtaine 20195 bliana

Fiona Walsh

(an ceapachán seo)

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, bunaithe ar phróiseas roghnaithe PAS

 

12 Iúil 20195 bliana
An Dr Ciarán ByrneIarchomhalta a bhí ina Phríomhfheidhmeannach1 Iúil 2010-

Press Release Documents