You are here:

Seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean chun díriú ar ról na mapála ar ghrinneall na farraige i bpobail ar an gcósta

14 Deireadh Fómhair, 2019

Grinneall na farraige, longbhriste agus eolaíocht ag seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean, 16-17 Deireadh Fómhair

Is ceiliúradh ar an obair a rinneadh i mbliana i gclár náisiúnta mapála grinneall farraige na hÉireann é Seimineár bliantúil INFOMAR. Bíonn INFOMAR á mhaoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus bíonn sé á chómhaoiniú agus á oibriú ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ag Foras na Mara.

Beidh siad siúd a fhreastalóidh ar an seimineár, a bheidh ar siúl sa Daingean i gContae Chiarraí ar an 16 agus 17 Deireadh Fómhair, ar an dream is túisce a fheicfidh mionsonraí a bhaineann le hachar 8,500 km2 de ghrinneall na farraige a bhfuil mapáil déanta air agus mionsonraí breis agus 20 longbhriseadh a bhfuil suirbhéireacht déanta orthu. Feicfidh siad freisin íomhánna den chósta a rinneadh le linn shéasúr suirbhéireachta 2019. 

Díreoidh an t-imeacht ar ghníomhaíochtaí mapála grinneall farraige na hÉireann a bhaineann le heolaíocht mhara, bithéagsúlacht, oidhreacht agus turasóireacht i bpobail ar an gcósta. Beidh réimse saineolaithe ag caint ag an imeacht ar na hábhair seo a leanas: mapáil agus seandálaíocht longbhriste, litearthacht aigéin, éiceolaíocht mhara, fuinneamh agus bonneagar aigéin, tírdhreacha báite agus ar an gcósta, agus an ghaolmhaireacht idir turasóireacht mhara agus Slí an Atlantaigh Fhiáin Fháilte Éireann.

Dúirt Koen Verbruggen, Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann: 

"Tá clár mapála grinneall na farraige INFOMAR ag imirt dea-thiochar suntasach i gcónaí ar leibhéal náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta araon. Díríonn comhdháil na bliana seo sa Daingean i gContae Chiarraí, áfach, ar an teagmháil atá ag INFOMAR le pobail áitiúla mhara, rud atá mar thosaíocht ag INFOMAR, mar tá na pobail seo ar na príomhpháirtithe leasamhara i gclár náisiúnta mapála grinneall farraige na hÉireann."

"Tá Éire ina heiseamláir idirnáisiúnta ó thaobh dea-chleachtais de maidir le riarachán aigéin trí mhapáil, breathnóireacht, réamhinsint agus bainistiú a dhéanamh ar na críocha agus acmhainní mara againn. Tá sé ríthábhachtach nasc a dhéanamh idir an pobal agus an luach agus an tábhacht atá le sláinte an aigéin más mian linn dul i ngleic leis na dúshláin atá le sárú againn sa lá atá inniu ann, lena n-áirítear athrú aeráide agus méadú an daonra," arsa an Dr. Peter Heffernan, Príomhfheidhmeannach, Foras na Mara.

Dúirt an tAire Canney: 

"Is eiseamláir iontach é INFOMAR, clár mapála grinneall farraige na hÉireann a bhfuil clú idirnáisiúnta air, ar chomhoibriú idirghníomhaireachta i Rialtas na hÉireann. Tá lúcháir orm gur sa Daingean, Contae Chiarraí atá an seimineár bliantúil ar siúl agus go bhfuil an clár i dteagmháil le páirtithe leasmhara ar leibhéal áitiúil chun an ról tacaíochta atá aige a chur in iúl, ról a bhaineann le forbairt tionscail, taighde, oidhreacht agus turasóireacht i bpobail mhara ar an gcósta."

Beidh Seimineár INFOMAR ar siúl in Óstán na Sceilige sa Daingean Dé Céadaoin, an 16ú, agus Déardaoin, an 17ú Deireadh Fómhair 2019. Déanfar comóradh speisialta ar Thionscadal Bhonnlínte na hÉireann agus craolfar an t-imeacht beo le MAREANO, clár mapála mara na hIorua. Tá an Iorua i ndiaidh clár nua mapála cósta a fhógairt atá cosúil le INFOMAR agus a chomhlánóidh gníomhaíochtaí MAREANO san fharraige amuigh. Cuirfear críoch leis an imeacht le cuairt ar Uisceadán OceanWorld an Daingin agus ar shoitheach taighde de chuid stát na hÉireann, RV Keary.

Tá fáilte roimh an bpobal ag an imeacht. Ní mór clárú ar shuíomh gréasáin INFOMAR www.infomar.ie


Nótaí d'eagarthóirí

Is éard is INFOMAR (Mapáil Chomhtháite ar Mhaithe le Forbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mara na hÉireann) ann ná clár náisiúnta mapála grinneall farraige na hÉireann. Bíonn sé á mhaoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus bíonn sé á chomhbhainistiú ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Foras na Mara. Tá sé mar dhualgas ar INFOMAR uiscí chríocha na hÉireann a mhapáil ina n-iomláine ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe acmhainn mara na hÉireann. Leanfaidh INFOMAR ar aghaidh go deireadh 2026, agus déanfaidh sé bainistíocht éifeachtach agus fás luasghéaraithe a chumasú chun tacú leis 'An Saibhreas Aigéin Againn a Cheapadh'.

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ionad náisiúnta poiblí domhaneolaíochta na hÉireann agus is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í. Tá sí tiomanta chun sonraí agus mapaí beachta, oscailte de gheolaíocht na hÉireann a chur ar fáil saor in aisce d'úinéirí talún, don phobal, do lucht tionscail agus do gach príomhpháirtí eile in Éirinn agus i dtíortha eile. Bíonn sí ag plé le réimse leathan ábhar, lena n-áirítear buncharraig, screamhuisce, mapáil grinneall na farraige, tubaistí nádúrtha agus rioscaí do shláinte phoiblí. Bunaíodh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉirinn in 1845 agus beifear ag déanamh ceiliúradh ar 175 bliain a bunaithe sa bhliain 2020.

Tá Foras na Mara freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn. Is gníomhaireacht de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara é agus déanann sé suirbhéireachtaí comhshaoil, iascaigh agus dobharshaothraithe agus cláir mhonatóireachta d'fhonn riachtanais dhlíthiúla náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann a chomhlíonadh. Soláthraíonn sé comhairle eolaíochta agus theicneolaíochta don Rialtas chun cabhrú leis polasaithe a cheapadh agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhara na hÉireann. Tá sé mar aidhm ag an bhForas oidhreacht uathúil mhara na hÉireann a chumhdach trí thaighde agus monatóireacht chomhshaoil trína bheith ag tacú le geilleagar mara na hÉireann.​Press Release Documents