You are here:

82 abhainn le hoscailt le haghaidh slatiascaireachta bradán in 2020

​​

Béim curtha ag Canney ar an ngéarghá atá le caomhnú i bhfianaise na dtionchar comhshaoil agus daonna

 

Tá reachtaíocht faofa ag Seán Canney T.D., an tAire atá freagrach as earnáil na n-iascach intíre, a rialóidh iascaigh le bradáin fhiáine agus bric gheala in 2020. Tiocfaidh sí i bhfeidhm Dé Céadaoin, an 1 Eanáir 2020.

Dúirt an tAire Canney, "Tá 82 abhainn á n-oscailt againn le haghaidh iascaireachta bradán agus breac geal in 2020. Tabharfaidh sé sin deis do gach duine taitneamh a bhaint as an acmhainn nádúrtha thábhachtach seo agus beidh an caomhnú go mór chun cinn. Beidh aon cheann is daichead de na haibhneacha lánoscailte, agus beidh an chuid eile, 41 acu, ar fáil ar bhonn 'gabháil agus scaoileadh'."

Fuair an tAire Canney comhairle bhainistíochta ó Iascaigh Intíre Éireann maidir le breis agus 140 stoc de bhradáin fhiáine in Éirinn atá indibhidiúil go géiniteach, agus breithníodh an chomhairle sin i bhfianaise measúnuithe indibhidiúla eolaíochta. Tugadh an chomhairle san áireamh i reachtaíocht 2020. Is é an Grúpa Saineolaithe Teicniúla um Bradáin a rinne na measúnuithe. Is grúpa eolaíochta neamhspleách uile-oileánda é an grúpa seo ina bhfuil saineolaithe ó réimse foras.

Cuireadh an chomhairle seo ar fáil mar chuid de phróiseas reachtúil comhairliúcháin phoiblí freisin. Fuarthas 27 aighneacht ó pháirtithe leasmhara. 

Is í seo a leanas an chomhairle bhainistíochta bunaithe ar mheasúnú an Ghrúpa Saineolaithe ar aibhneacha/cuanta:

 

·         41 abhainn a oscailt siocair go bhfuil barrachas iasc iontu;

·         41 abhainn a rangú le haghaidh slatiascaireachta "gabháil agus scaoileadh"; agus

·         65 abhainn a dhruidim mar níl barrachas iasc iontu a bheadh ar fáil le baint.

 
Dúirt an tAire Canney, 

"Tá Éire aitheanta go hidirnáisiúnta as ardtosaíocht a dhéanamh den ghéarghá atá le caomhnú sna prionsabail bhainistíochta bradán againn. Agus Bliain Idirnáisiúnta an Bhradáin ag teacht chun deiridh, táim bródúil as rannpháirtíocht na hÉireann sa tionscnamh domhanda seo a stiúradh. Mar gheall ar athruithe comhshaoil agus tionchair dhaonna, tá an bradán agus speicis eile go fóill i mbaol. Táimse diongbháilte go mairfidh na tionscnaimh a thug daoine le chéile chun eolas a chomhroinnt agus chun feasacht a ardú i mBliain Idirnáisiúnta an Bhradáin amach anseo. Teastaíonn a leithéid chun teacht aniar na mbradán in Éirinn agus sa Leathsféar Thuaidh trí chéile a chinntiú."


Nótaí d'eagarthóirí

 

 1. Na Rialacháin (Leasú) um Scéim Chlibeála Bradán Fiáin agus Breac Geal, I.R. Uimh. 669 de 2019

  Forálann na rialacháin seo do na cuótaí iasc ar féidir iad a bhaint le hinnil iascaireachta tráchtála agus le slat agus líne ó na haibhneacha atá luaite i Sceideal 2. Forálann na Rialacháin freisin d'úsáid clibeanna donna in aibhneacha sonraithe (ina bhfuil an barrachas  íseal) atá luaite i Sceideal 4.

   
 2. Fodhlí Uimh. 973, 2019 um Shlatiascaireacht

  Leis an bhFodhlí seo, cuirtear cosc ar úsáid duáin éisc, seachas duáin shingile loma agus duáin dhúbailte loma, agus cuirtear cosc freisin ar úsáid péisteanna mar bhaoite sa tslatiascaireacht i dtaca le gach speiceas iasc sna huiscí sonraithe san Fhodhlí. Is mar seo atá d'fhonn úsáid duán agus baoití a thabharfaidh bás na n-iasc a sheachaint agus chun a chinntiú nach gcuirtear isteach ar chuspóir na hiascaireachta gabhála agus scaoilte.

   
 3. Fodhlí Uimh. 974, 2019 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Teorainneacha Mála)

  Forálann sé seo do theorainn mhála bhliantúil 10 n-iasc, bradán nó breac geal (os cionn 40 cm) in aghaidh an tslatiascaire, agus forálann sé do theorainn mhála séasúir 3 iasc sa tréimhse 1 Eanáir go 11 Bealtaine, do theorainn mhála laethúil 3 iasc sa tréimhse 12 Bealtaine go 31 Lúnasa agus do theorainn mhála laethúil iasc amháin ón 1 Meán Fómhair go dtí deireadh an tséasúir. Forálann an Fodhlí freisin d'úsáid duán singil lom agus duán dúbailte lom agus cuireann sé cosc ar úsáid péisteanna mar bhaoite nuair a bhíonn na líonta sonraithe iasc gafa sna tréimhsí sonraithe. 

 

 1. Fodhlí Uimh. 975, 2019 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Gabháil agus Scaoileadh)

  Forálann sé seo do ghabháil agus scaoileadh bradán agus breac geal (os cionn 40 cm) in aibhneacha a bhfuil 50% ar a laghad den Teorainn Chaomhnaithe bainte amach ina leith, faoi mar atá luaite san Fhodhlí. Forálann an Fodhlí freisin d'úsáid duán singil lom agus duán dúbailte lom agus cuireann sé cosc ar úsáid péisteanna mar bhaoite sa tslatiascaireacht le haghaidh bradán agus breac geal os cionn 40 cm.

 

 1. Fodhlí Uimh. 977, 2019 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSiúir)

  Forálann an Fodhlí seo do ghabháil agus scaoileadh sa tslatiascaireacht le haghaidh bradán (méid ar bith) agus breac geal (os cionn 40 cm) sa tSiúir (uiscí na Clóidí, an Loinneáin agus na hAbhann Móire san áireamh) agus cuireann sé cosc freisin ar úsáid péisteanna, cloicheán, séaclaí agus aon chrústaigh, foirmeacha bréige díobh san áireamh, mar bhaoite agus ar dhuáin éisc seachas duáin shingile loma agus duáin dúbailte loma sa tréimhse 17 Márta go Meán Fómhair 2018.​
 1. Fodhlí Uimh. 978, 2019 um Chaomhnú Breac Geal

 1. .

 

​           Fodhlí Uimh. 976, 2019 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSláine


 1. Forálann an Fodhlí seo do ghabháil agus scaoileadh sa tslatiascaireacht le haghaidh bradán (méid ar bith) agus breac geal (os cionn 40 cm) sa tSláine agus cuireann sé cosc freisin ar úsáid péisteanna, cloicheán, séaclaí agus aon chrústaigh, agus ar fhoirmeacha bréige díobh, mar bhaoite agus ar dhuáin éisc seachas duáin shingile loma agus duáin dhúbailte loma.

 

 1. Fodhlí Uimh. C.S. 330, 2019 um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Aibhneacha Druidte)

  Cuireann sé seo cosc ar bhaint bradán agus breac geal (os cionn 40 cm) le slat agus líne agus ar iarrachtaí ar iad a bhaint sna haibhneacha sonraithe san Fhodhlí.

Press Release Documents