You are here:

71% de ghnólachtaí beaga ag tnúth le tuilleadh post a chruthú

Forbraíodh an scéim mar chomhpháirtíocht idir an Roinn Cumarsáide, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Oifigí Áitiúla Fiontraíochta agus Fiontraíocht Éireann. Chuir an tAire Gnó agus Fostaíochta, Ged Nash, a shásamh féin in iúl freisin go raibh an tuarascáil foilsithe. Ar sé: "Tá na torthaí iontach soiléir, agus daingníonn siad an creideamh atá againn go mbeidh fáltais shubstaintiúla le baint ag gnólachtaí Éireannacha a bhaineann tairbhe as gnó digiteach ó thaobh díolachán, easpórtálacha agus fostaíochta de. Le gnó digiteach, tá an margadh i bhfad níos cothroime do ghnólachtaí beaga óir cuireann sé ar a gcumas dóibh dul san iomaíocht i margadh domhanda, beag beann ar an áit a bhfuil siad lonnaithe. Tá sé tugtha faoi deara againn gur ón Ríocht Aontaithe, ó Thuaisceart Éireann agus ó na Stáit Aontaithe atá an fás is láidre ag teacht sna margaí nua easpórtála." 
 

D'aithin an tAire Nash an líonra de 31 Oifig Áitiúil Fiontraíochta a bhí páirteach sa scéim agus a chuir léi go dtí seo, agus thug sé le fios go raibh sé ag dúil le tuilleadh gnólachtaí a fheiceáil ag dul i mbun gnó ar líne le cur lena bhfás. Ar sé: "Is mian liom gach gnólacht beag tús a chur lena n-aistear trádála ar líne agus teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Áitiúil Fiontraíochta acu le hiarratas a chur isteach ar Dhearbhán le haghaidh Trádáil ar Líne."

 
Rinneadh an bronnadh ag áitreabh Kingsize Menswear i mBaile Átha Cliath, gnólacht a bhfuil a ghnó i ndiaidh dul i méid agus a bhfuil baill bhreise foirne earcaithe aige ó ghlac sé páirt sa scéim. Tá cás Kingsize faoi chaibidil i gceann de na cás-staidéir sa tuarascáil; léirítear cad é is féidir a bhaint amach nuair a fhaigheann gnólachtaí beaga oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe agus nuair a sholáthraítear deontais bheaga freisin.

 
CRÍOCH
 

Eiseoidh Maxwell's Photography grianghraif ar 11rn.

Nótaí d'Eagarthóirí

Is féidir teacht ar an tuarascáil iomlán ar an suirbhé, cás-staidéir faoi ghnólachtaí san áireamh, anseo: http://www.dcenr.gov.ie/Communications/Knowledge+Society/NDS+Trading+Online+Voucher+Scheme


Lean sinn ar Twitter tríd an haischlib #LEOTOV
 

Geilleagar Digiteach na hÉireann

Táthar ag tuar go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go dtí thart ar €21 billiún faoin mbliain 2020. Meastar go gcaitheann tomhaltóirí na hÉireann €700,000 in aghaidh na huaire ar líne, 365 lá na bliana. Caitear suas le 70% de sin thar sáile, agus níl na hacmhainní ach ag níos lú ná gnólacht amháin as gach ceithre cinn in Éirinn gnó a dhéanamh ar líne. Ní féidir leo dul san iomaíocht sa mhargadh idirnáisiúnta ach oiread, áit a mheastar a mbíonn 3 billiún duine ag ceannach ar líne.
 

Baineann 5% le holltáirgeacht intíre (GDP) na hÉireann leis an ngeilleagar digiteach, agus tá méadú 20% ag teacht ar an bhfigiúr sin gach bliain. Tá an figiúr sin go suntasach níos airde ná an ráta foriomlán fáis eacnamaíoch.
 

Dearbháin le haghaidh Trádáil ar Líne

Tugadh isteach Scéim an Rialtais um Dhearbháin le haghaidh Trádáil ar Líne agus reáchtáladh í ar bhonn píolótach faoi Phlean Gníomhaíochta 2013 do Phoist. Cuireadh i bhfeidhm í go náisiúnta faoi Phlean Gníomhaíochta 2014. Tá an scéim ar na príomhghníomhaíochta faoin tsraith ghnó den Straitéis Náisiúnta Dhigiteach a foilsíodh i mí Iúil 2013.

Is é is aidhm le Scéim na nDearbhán le haghaidh Trádáil ar Líne 2,000 gnólacht beag traidisiúnta Éireannach a chur i mbun trádála ar líne faoi dheireadh 2015.  
 

Bíonn deontais ar fiú suas le €2,500 iad (faoi réir maoiniú meaitseála) á dtairiscint tríd an scéim, chomh maith le hoiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe, do ghnólachtaí beaga le cuidiú leo a gcumas trádála ar líne a fhorbairt. Tá iarratais á gcur isteach chuig an scéim ó réimse leathan earnálacha, miondíol, déantúsaíocht, bia agus seirbhísí proifisiúnta ina measc.
 

Tá dea-thionchar ag an scéim agus is eiseamláir í de chomhpháirtíocht éifeachtach idir an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Fiontraíocht Éireann agus Líonra na nOifigí Áitiúla Fiontraíochta. Is iad na 31 Oifig Áitiúil Fiontraíochta a dháileann na dearbháin, agus is iad a chuireann oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe ar fáil do na gnólachtaí atá i gceist. 
 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.localenterprise.ie
 

Faighteoir an 1000ú Dearbhán le haghaidh Trádáil ar Líne

Díolann John Lawton ó JL Intelligent Cooling Systems córais shoghluaiste fuaraithe agus téite. Tá suíomh aige cheana féin http://www.intelligentcoolingsolutions.com/ atá iontach cuimsitheach agus nach bhfuil gné ríomhthrádála air. 
 

Is mian leis anois suíomh iomlán ríomhthrádala a fhorbairt a dhíolann réimse iomlán de chórais fuaraithe agus de chórais téite agus de tháirgí eile gaolmhara. Tá an t-ábhar uile réitithe aige, bróisiúir agus eolas faoi na táirgí san áireamh. Tá sé i ndiaidh amharc ar shuímh eile agus na codanna is fearr agus is fóirsteanaí dó féin a roghnú. Feictear dó go bhfuil an margadh á aistriú go gutháin phóca agus is mian leis dearadh oiriúnaitheach a fháil don suíomh.

Press Release Documents