You are here:

Léiríonn an meán rollach 6 mhí go bhfuil praghsanna bailithe dramhaíola cobhsaí – GMP

Athrú ar bith ar fhormhór mór na bpraghsanna

 

Na príomhthorthaí ón anailís ar phraghsanna sa tréimhse Eanáir 2019 go Meitheamh 2019

 

Bhí an costas a bhí ar dhramhaíl tí a bhailiú cobhsaí go mór sa tréimhse 6 mhí a ndearnadh anailís ar phraghsanna ina leith. Tá an méid sin tugtha le fios san athbhreithniú is deireanaí de chuid an Ghrúpa Monatóireachta Praghsanna. Bunaíodh an Grúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcostas atá ar bhailiú dramhaíl tí ag gnólachtaí ceadúnaithe. Faoi láthair, déanann an Grúpa monatóireacht ar 26 margadh bailithe dramhaíola ar fud na hÉireann. Tá 19 gcomhlacht i gceist agus tá cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná ceantar amháin.

 

San anailís seo, chuir an Grúpa sonraí Eanáir 2019 i gcomparáid le sonraí Mheitheamh 2019.

 

Pleananna praghsála comhchosúla a chur i gcomparáid lena chéile

Bhí 50 plean praghsála éagsúil ar fáil i mí Eanáir sa 26 margadh ina raibh na comhlachtaí ag feidhmiú. Bhí an figiúr sin laghdaithe ar a haon go 49 faoi mí Mheithimh. Léiríonn na sonraí, áfach, gur amhlaidh gur chuir na soláthróirí seirbhísí deireadh le dhá phlean praghsála agus gur chuir siad tús le ceann amháin nua. Fágann sé sin go bhfuil 48 plean praghsála i gcoitinne ag mí Eanáir agus mí Mheithimh agus is orthu sin atá an chomparáid seo bunaithe. 

 

Pointí praghsála

Is iad seo a leanas na pointí praghsála a rianaítear sa 48 plean praghsála:

 

·         Táille sheirbhíse

·         Táille thógáil dramhaíola

·         Táille thógáil dramhaíola in-athchúrsáilte

·         Táille thógáil múirín

·         Táille in aghaidh an kg dramhaíola

·         Táille in aghaidh an kg dramhaíola in-athchúrsáilte

·         Táille mhúirín in aghaidh an kg

·         Tá roinnt comhlachtaí ann a ghearrann táille in aghaidh an kg dramhaíola breise, táille athchúrsála agus táille múirín.

 

Tá 111 pointe praghsála i gcoitinne ag mí Eanáir agus mí Mheithimh. Níor tháinig aon athrú ar 95 acu; ardaíodh 8 gcinn agus laghdaíodh 8 gcinn. 

 

Praghasluainiú 

Seo a leanas briseadh síos ar an bpraghasluainiú:

 

 1. Laghdaigh Comhlacht B an táille as dramhaíl orgánach a thógáil ó €5.00 go €4.00
 2. Méadaigh Comhlacht C an táille sheirbhíse ó €10.00 go €15.00
 3. Laghdaigh Comhlacht C an táille sheirbhíse ó €13.17 go €10.00
 4. Méadaigh Comhlacht D an táille sheirbhíse ó €19.08 go €29.17
 5. Méadaigh Comhlacht D an táille sheirbhíse ó €23.00 go €25.18
 6. Méadaigh Comhlacht D an táille thógála in aghaidh an kg dramhaíola ó €0.19 go €0.22
 7. Laghdaigh Comhlacht F an táille sheirbhíse ó €26.00 go €25.80
 8. Méadaigh Comhlacht J an táille sheirbhíse ó €16.50 go €20.95
 9. Méadaigh Comhlacht M an táille sheirbhíse ó €4.00 go €5.41
 10. Laghdaigh Comhlacht N an táille sheirbhíse ó €26.50 go €24.50
 11. Laghdaigh Comhlacht N an táille as dramhaíl a thógáil ó €13.00 go €11.00
 12. Laghdaigh Comhlacht N an táille as dramhaíl in-athchúrsáilte a thógáil ó €6.00 go €5.00
 13. Laghdaigh Comhlacht N an táille as dramhaíl orgánach a thógáil ó €7.50 go €5.00
 14. Méadaigh Comhlacht P an táille as dramhaíl a thógáil ó €11.20 go €12.00
 15. Méadaigh Comhlacht P an táille as dramhaíl in-athchúrsáilte a thógáil ó €3.00 go €4.00
 16. Laghdaigh Comhlacht P an táille as dramhaíl orgánach a thógáil ó €5.70 go €5.00

 

Sonraí a fhoilsiú go míosúil

Tagann an Grúpa Monatóireachta Praghsanna le chéile uair sa mhí chun sonraí praghsanna na gcomhlachtaí a ndéantar monatóireacht orthu a bhailiú agus chun anailís a dhéanamh orthu. Cuirtear na sonraí uile agus an tuarascáil a ghabhann leo ar fáil go poiblí i ndiaidh gach cruinnithe.

 

Eolas ar an nGrúpa Monatóireachta Praghsanna

Tá na páirtithe seo a leanas ar an nGrúpa:

·         An Rannóg um Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní

·         Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

·         Staitisteoir ón bPríomhoifig Staidrimh

·         Shelfwatch, grúpa neamhspleách monatóireachta praghsanna agus

·         Frank Conway, saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuigpricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Press Release Documents