You are here:

42 Post Nua sa Gheo-eolaíocht agus Sprioc 150 Post Breise

​​Baile Átha Cliath, 29 Eanáir 2016

Tuairiscíonn Baill Geoscience Ireland (GI) Cruthú Marthanach Fostaíochta - 42 Post Nua ón 1 Iúil 2015.

 

Tá an 24 ballchuideachta de Geoscience Ireland tar éis 42 post nua a chruthú eatarthu sna sé mhí ón 1 Iúil 2015; is de réir shuirbhé GI faoi dhó sa bhliain i measc a bhall é sin.


Ba iad na conraitheoirí tollánaithe agus druileála a thuairiscigh an fás is mó, agus tháinig tuairiscí ó chomhlachtaí comhairleoireachta innealtóireachta agus timpeallachta gur mhéadaigh an líon chomh maith.


De réir na bhfigiúirí sin chruthaigh ballchuideachtaí Geoscience Ireland (GI) beagnach 300 post nua glan ó Mheán Fómhair 2012.  Tá an gréasán cuideachtaí de chuid GI tar éis sprioc de 150 post nua breise faoin mbliain 2017 a chomhaontú.


Agus é ag labhairt ar an gcruthú fostochta láidir, dúirt an tAire Joe McHugh T.D., Aire Acmhainní Nádúrtha:

"Tá a spriocanna maidir le cruthú post á sárú go leanúnach ag ballchuideachtaí Geoscience Ireland agus poist inbhuanaithe ar phá maith á soláthar acu do dhearthóirí, suirbhéirí, eolaithe, inneainnealtóirí ceardaithe trasna raon earnálacha.


Tá an rath leanúnach sin ag teacht leis an bPlean Gníomhaíochta do Phoist in 2016 a d'fhoilsigh an rialtas le gairid. Is sampla den scoth den chomhoibriú idir roinnt gníomhaireachtaí agus ranna stáit, an earnáil phríobháideach agus an taighde feidhmeach atá i dtionscnamh Geoscience Ireland (GI). Is coincheap réalaíoch, a dtabharfaidh mo Roinnse taca agus cothú leanúnach dó, atá i gcruthú Fiontair Gheo-Eolaíochta agus Moil Nuálaíochta.


Tá Gréasán GI ag teacht go cóngarach leis an Tionscnamh Cnuasaithe Náisiúnta mar atá achoimrithe sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist, a thugann taca do thionscnaimh atá á dtreorú ag an bhfiontraíocht chun cnuasaigh den chéad scoth in earnálacha tábhachtacha a thógáil, amhail an gnó agraibhia, an innealtóireacht, TFC agus na heolaíochtaí beatha, agus a thabharfaidh taca do chnuasaigh ar scála ar féidir leo nuáil, comhfhiontraíocht, táirgeacht agus acmhainneacht a thiomáint.  Tabharfaidh an cur chuige cnuasaithe sin cuireadh do thionscail, institiúidí taighde agus páirtithe leasmhara eile dul i gcaidreamh agus i gcomhar lena chéile chun dúshláin a shainaithint agus réiteach a fhorbairt.


Tá lorg láidir réigiúnach ar na poist atá cruthaithe ag cuideachtaí Geoscience Ireland (GI), mar go bhfuil níos mó ná 40% de bhaill GI lonnaithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. Tá iomlán de 26 cuideachta i ngréasán GI anois, tár éis dhá chuideachta nua a bheith curtha leis i mí Eanáir, agus líon iomlán na bhfostaithe ann os cionn 1,600."


Maidir le Geoscience Ireland (GI)

Bhunaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha) agus Fiontraíocht Éireann GI in 2012 chun cuidiú le cuideachtaí na hÉireann obair a ghnóthú sna margaí idirnáisiúnta i dtaca le taiscéalaíocht mhianraí, mianadóireacht, forbairt bonneagair, seirbhisí uisce agus forbairt acmhainne. Tá 26 ballchuideachta in GI anois, suas ó 24 in 2015.  Tá 1,600 duine fostaithe ag an 26 cuideachta eatarthu, agus láimhdeachas carnach os cionn €300 milliún in aghaidh na bliana acu.  Is ó obair thar lear a thagann tuairim is 60% de sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.geoscience.ie

Liosta cuideachtaí agus suíomhanna gréasáin

Teagmháil:

An Phreasoifig
29-31 Bóthar Adelaide, Dublin 2, D02 X285​
Fón 01-6782442
Ríomhphost: press.office@dcenr.gov.ie


Press Release Documents