You are here:

Tacaíocht Rialtais dar luach €18.6 milliún bronnta ar 29 tionscadal éifeachtúlacht fuinnimh pobail

Baile Átha Cliath, an 10 Meitheamh 2015

Saol níos fearr i ndán do phobail áitiúla mar gheall ar fhoirgnimh fheabhsaithe, billí níos ísle agus jabanna áitiúla

Inniu (Dé Céadaoin), bhronn an tAire Fuinnimh Alex White, TD, deontais dar luach iomlán €18.6 milliún ar 29 tionscnamh éifeachtúlacht fuinnimh pobail.  Mar gheall ar na tionscadail cuirfear feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh 2,435 teach agus 400 foirgneamh poiblí, príobháideach agus pobail.  Meastar dá mbarr go mbeidh coigiltí fuinnimh saoil de €140 milliún ann do na ceantair atá i gceist."

Tá na deontais á mbronnadh faoin scéim Rialtais Pobail um Fheabhas an Fhuinnimh, agus tá breis agus €62 milliún bronnta go dtí seo faoin scéim ar thionscnaimh éifeachtúlacht fuinnimh phobail. 

Dúirt an tAire White: "Mar gheall ar na tionscadail seo beidh comharchumainn phobail fud fad na tíre ag teacht le chéile le húdaráis, gnólachtaí agus cumainn spóirt áitiúla chun tithe cónaithe agus áiseanna pobail áitiúla a fheabhsú.  Léiríonn feabhsuithe éifeachtúlacht fuinnimh den chineál seo go bhfuil leas le baint as teicneolaíochtaí éifeachtúlacht fuinnimh, agus go mbíonn fíorshochair ann dá mbarr, rud a laghdaíonn ar bhillí agus a théann chun sochair don timpeallacht chomh maith.   

"Beidh sé seo ríthábhachtach chun tuilleadh daoine a mhealladh le tabhairt faoi fheabhsuithe éifeachtúlacht fuinnimh ina dtithe nó ina ngnólachtaí.  Beidh sé ina chuidiú chomh maith chun tacú le poist sna ceantair áitiúla ina bhfuil na tionscadail seo á gcur i gcrích.  Tá mé meáite go daingean ar chomhpháirtíocht pobail a bheith ag lár an pháipéir bháin nua ar fhuinneamh, ina leagfar amach an bealach chun tosaigh d'earnáil fuinnimh na hÉireann go dtí 2030."

Seo thíos roinnt de na tionscadail:

  • Comharchumann Pobail Fuinnimh Thiobraid Árann Teo: Ocht bpobal as Tiobraid Árann ag teacht le chéile i gcomharchumann chun iarfheistithe doimhne a dhéanamh ar 200 teach cónaithe.  Is í aidhm an tionscadail compord úsáideora a fheabhsú, úsáid fuinnimh a laghdú, agus fostaíocht áitiúil a ghiniúint. 
  • Comharchumann Creidmheasa Bhaile na Lorgan i gcomhar le Kingspan: Baineann an tionscadal le 24 teach cónaithe i mBaile na Lorgan.  Cuirfidh an Comharchumann Creidmheasa airgead ar fáil do 24 úinéir tí le feidhmíocht éifeachtúlacht fuinnimh a gcuid tithe a fheabhsú. 
  • Pobal Camphill: Tá an tionscadal seo faoi stiúir ag iontaobhas carthanachta a bhíonn ag obair le daoine a bhfuil míchumas intleachta orthu agus a bhfuil sainriachtanais eile acu.  Tá 99 foirgneamh i gceist thar gach earnáil (údarás áitiúil, earnáil phoiblí, tithe cónaithe, agus áiseanna maireachtála neamhspleáiche agus pobail). Is é atá i gceist ná meascán d'uasghráduithe, úsáid teicneolaíochtaí ísealfhuinnimh agus athnuaiteáin. 

D'fhógair an tAire White an méid seo i mBaile Átha Cliath nuair a seoladh tuarascáil de chuid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) ar Éifeachtúlacht Fuinnimh - Conairí Infheistíochta d'Éirinn, a fhiosraíonn dóigheanna ar féidir leas a bhaint as gnóthachain éifeachtúlacht fuinnimh.

Dúirt an tAire White: "Tá an Rialtas meáite go daingean ar an sprioc uaillmhianach éifeachtúlacht fuinnimh gheilleagar na hÉireann a fheabhsú de 20% ar a laghad faoi 2020.  Sa tuarascáil a foilsíodh inniu léirítear gur féidir an sprioc sin a bhaint amach, agus dearbhaíonn sí gur féidir méadú fadtéarmach marthanach a bheith ann i dtaca le hioncaim, fostaíocht agus gníomhaíocht eacnamaíoch ach ár spriocanna éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.  Léiríonn sí an dul chun cinn suntasach atá déanta againn cheana féin maidir le héifeachtúlacht fuinnimh in Éirinn, agus dearbhaíonn sí go bhfuil bonn láidir faoin bheartas éifeachtúlacht fuinnimh.  Sna míonna agus sna blianta amach romhainn is gá an bonn sin a neartú agus a fheabhsú."

 

CRÍOCH 

Nótaí d'Eagarthóirí

Is féidir teacht ar liosta iomlán de na tionscadail go léir a fuair maoiniú ag http://www.seai.ie/Grants/Better_Energy_Communities/Better-Energy-Communities-Projects-2015.pdf.

Press Release Documents