You are here:

Óráid a rinne an tAire Stáit Seán Canney, T.D. ag seoladh Thobar an Choire mar Phobal Cliste An Chroí Ionad Fiontair Dheisceart Shligigh, Tobar an Choire, Co. Shligigh Dé hAoine, 18 Eanáir 2019, 10.00 a.m.

Réamhrá

A Leaschathaoirligh, an Comhairleoir Paul Taylor

A Phríomhfheidhmeannaigh Chomhairle Contae Shligigh Ciarán Hayes

A Chomhairleoirí, a mheitheal Phobal Cliste Thobar an Choire agus a aíonna.

·       Go raibh maith agat as an bhfáilte chroíúil a cuireadh romham anseo. Is cúis mhór áthais dom a bheith anseo i dTobar an Choire chun tionscnamh na bPobal Cliste a sheoladh a chuirfidh ar chumas pobal éagsúil ar fud na hÉireann eolas a fháil ar an méid is féidir leo a bhaint amach leis an teicneolaíocht agus an t-ábhar digiteach.

Pobail Chliste

·       Is cur chuige nua é an Pobal Cliste a tharraingeoidh aird an phobail ar an ábhar digiteach agus ar an teicneolaíocht agus a thacóidh le daoine tuiscint a fháil ar an úsáid is féidir a bhaint as an teicneolaíocht sa ghnáthshaol.

·        Pobal Cliste is ea pobal atá ag obair i gcomhar chun sócmhainní agus acmhainní a chur le chéile d'fhonn méadú a dhéanamh ar líon na ndaoine a bhaineann leas as na scéimeanna agus na cláir, tionchar na scéimeanna agus an gclár agus rannpháirtíocht an phobail iontu.

 

·        Ar maidin, bhí sé de phribhléid agam pobal cliste fuinniúil gníomhach a fheiceáil ag obair le chéile, ag baint leas as an teicneolaíocht chun na buanna atá acu a fhorbairt a thuilleadh agus as an tacaíocht atá ar fáil dóibh ón rialtas áitiúil agus ón rialtas lárnach, d'fhonn deiseanna a chuireann feidhmchláir nua agus seirbhísí bunaithe ar leathanbhanda a thapú.

·        D'fhéadfadh tionscnamh na bPobal Cliste i gcomhar le straitéisí digiteacha na nÚdarás Áitiúil, éileamh níos mó ar sheirbhísí leathanbhanda ardluais a spreagadh i gceantair uirbeacha agus tuaithe.

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

·        Is é is aidhm leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a áirithiú go mbeidh leathanbhanda ardluais  (30 meigighiotán in aghaidh an tsoicind) ar fáil i ngach teach, scoil agus gnólacht in Éirinn, beag beann ar a iargúlta atá sé.

 

·       Tá sé le baint amach leis na céimeanna seo a leanas:

•              infheistíocht tráchtála ar fud na hÉireann; agus

•              idirghabháil Stáit sna ceantair sin nach dócha go ndéanfadh oibritheoirí tráchtála infheistíocht iontu astu féin. Is ceantair iargúlta iad seo den chuid is mó.

 

·        In 2012, ní raibh leathanbhanda ardluais ar fáil ach i 700k áitreabh in Éirinn. I mí Aibreáin 2016, bhí leathanbhanda ardluais ar fáil i 1.2m nó 52% de na háitribh ar fad.

 

·       Sa lá atá inniu ann, tá seirbhísí leathanbhanda ardluais ar fáil in níos mó ná 1.7m nó 74% de na háitribh uile in Éirinn. Rinne oibritheoirí tráchtála infheistíocht arbh fhiú níos mó ná €2.75bn í chun líonraí a uasghrádú agus a nuachóiriú le cúig bliana anuas agus tá a thuilleadh infheistíochta ar na bacáin.

 

·        Tá an próiseas soláthair chun tairgeoir a cheapadh don idirghabháil Stáit ag an gcéim dheireanach anois.  Is tosaíocht é an próiseas soláthair a thabhairt chun críche cothroime neamhchlaonta a thapúla agus is féidir.  Déanfaidh an tAire Bruton moladh don Rialtas sna seachtainí atá amach romhainn.

Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh

·        Chualamar ar ball faoin gcaoi a ndíreoidh na Pobail Chliste ar cheithre mhórthéama:  An Fholláine fhisiciúil agus mheabhrach, folláine gheilleagrach, an Stair agus an Oidhreacht agus Scileanna Digiteacha. Ar leibhéal an Rialtais, tá maoiniú á dhéanamh againn ar roinnt tionscnamh chun tacú leis na téamaí seo.

 

·        I sochaí idirnasctha, tá scileanna digiteacha do chách riachtanach.  Cuireann an Clár ó mo Roinnse dar teideal Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh deis ar fáil do gach saoránach nach bhfuil na scileanna bunúsacha nó an muinín aige úsáid a bhaint as an idirlíon oiliúint 10 n-uaire a fháil saor in aisce chun bunscileanna digiteacha a fhoghlaim.

·        Reáchtálfar ranganna ar fud na tíre agus dírítear ar úinéirí gnólachtaí beaga agus ar phobail feirmeoireachta, mar aon le daoine atá os cionn 45 bliain d'aois, daoine dífhostaithe, daoine faoi mhíchumas agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste.

·        Ó 2017 i leith, cuireadh oiliúint ar beagnach 40,000 saoránach, lena n-áirítear 5,000 duine ón bpobal feirmeoireachta agus 14,600 duine os cionn 65 bliain d'aois.

Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne

·        Tá an rialtas ag tacú le gnólachtaí beaga dul i muinín an athraithe dhigitigh freisin, mar shampla, trí Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne de chuid mo Roinnse. 

 

·        Tá sé mar aidhm le Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne a seoladh go náisiúnta in 2014, tacú le gnólachtaí beaga/ micreaghóthaí acmhainn ríomhthráchtála a fhorbairt ach oiliúint, comhairle agus cúnamh deontais suas go €2,500 (faoi réir maoiniú comhfhreagrach).

·        Tá gnólachtaí beaga ag infheistiú san acmhainn trádála ar líne agus ag baint buntáiste as a bheidh in ann teagmháil a dhéanamh le custaiméirí 24 uair an lae ar líne.  Ní bhraitheann na torthaí ar an gceantar.

·        Ó seoladh an scéim, faomhadh ní ba mhó ná 5,100 gnólacht do mhaoiniú faoin scéim, agus bhain ní ba mhó ná 12,000 gnólacht leas as an oiliúint a chuirtear ar fáil faoi Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne agus as comhairle a chuir líonra Oifigí Fiontair Áitiúil ar fáil.

·        Leanfar den scéim in 2019 agus cuirfear maoiniú ar fáil chun cabhrú le 1,000 fiontar beag eile agus iad ag tabhairt a ngnólachtaí ar líne.

 

·        Tá Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne ar fáil ar fud na tíre trí na hOifigí Fiontair Áitiúil.  Is cúis mhór áthais dom Liam Kiely ó Oifig Fiontair Áitiúil Shligigh a fheiceáil anseo inniu chomh maith le Eileen Kirrane de chuid Riverhouse Books a fuair Dearbhán um Thrádáil ar Líne.

 

Tobar an Choire

·        Ar ais ag Tobar an Choire agus ba mhaith liom trácht a dhéanamh ar chuid de na fáthanna ar roghnaigh an Grúpa Gníomhaíochta an áit chun an smaoineamh seo a thástáil, go háirithe na grúpaí láidre gníomhacha pobail. Is baile fiontair de chuid Bhanc na hÉireann é Tobar an Choire; tá rannpháirtíocht láidir ag an Páirtithe Leasmhara sa Ghrúpa Gníomhaíochta san áit, tá líonraí seanbhunaithe pobail, leathanbhanda ardluais agus leabharlann Oscailte sa cheantar, tá Oifig an Phoist agus Supervalu ar an suíomh céanna, suíomh atá in úsáid ag An Post chun an tionscnamh cuidithe dhigitigh a thástáil.

Cuidiú Digiteach

·        In Oifig an Phoist, feicfidh tú táibléad cliste, méarchlár agus inneall priontála, atá ar fáil don phobal ar ar féidir teacht ar shuíomhanna gréasáin an Rialtais agus an Post. Tá foireann Oifig an Phoist ar fáil chun cuidiú le custaiméirí rochtain a fháil ar sheirbhísí rialtais nó údaráis áitiúil, foirmeacha agus eolas agus is féidir le custaiméirí foirmeacha iarratais agus bileoga eolais de chuid an Rialtais a phriontáil saor in aisce.

·        Tá 316 suíomh gréasáin ar fáil ar líne lena n-áirítear an Ranna Rialtais, na gníomhaireachtaí, Údaráis Áitiúla agus comhlachtaí eile leathstáit. Tá suíomhanna eile a bhaineann le idirbhearta ar líne amhail suíomhanna íocaíochta agus suíomhanna comparáide, amhail, Bonkers.ie agus Switcher.ie ar fáil freisin.

Leabharlann

·        Cuireann sé an-áthas orm go bhfaca an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail cúpla bliain ó shin go bhféadfaí an saol digiteach a chur chun cinn i dTobar an Choire nuair a rinne sí maoiniú ar Leabharlann Oscailte Phíolótach in 2015.

 

·        Cuireann Mo Leabharlann Oscailte rochtain  fhéinseirbhíse ar an leabharlann ar fáil trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht nuálaíoch. Osclaítear Leabharlann Thobar an Choire idir 8am agus 10pm; 7 lá na seachtaine; 365 lá na bliana.

 

·        Tá na huaireanta oscailte seo sa bhreis ar na gnáth-uaireanta oscailte nuair a bhíonn an fhoireann i láthair agus tugann sé rochtain níos mó don phobal ar an leabharlann.

 

·        Bhí leabharlann Thobar an Choire i measc trí leabharlann a roghnaíodh don chlár píolótach agus d'éirigh go geal léi samhail na Leabharlainne Oscailte a chur i bhfeidhm.

 

 

·        Is maith liom a rá anois go bhfuil 7 Leabharlann Oscailte againn anois agus tá 16 cinn eile le hoscailt sna míonna atá amach romhainn.

 

·        Tá sé mar aidhm leis an straitéis nua do leabharlanna poiblí Leabharlanna Poiblí S'againne 2022– Pobail a spreagadh, a nascadh agus a chumasú  a seoladh anuraidh go mbeidh 100 Leabharlann Oscailte ann faoi dheireadh 2022.

 

·        Tugann an straitéis seo faoin leabharlann a bhunú, ní amháin mar ionad pobail, ach mar áit thábhachtach do sheirbhísí digiteacha agus chun éascú a dhéanamh ar scileanna digiteacha a fhorbairt.

 

·        Sin an fáth ar fhógair mo chomhghleacaí, an tAire Ring, pacáiste infheistíochta de beagnach €8m do sheirbhísí agus áiseanna digiteacha i leabharlanna poiblí go déanach anuraidh. 

 

·        Leis an infheistíocht seo, cuireadh feabhas ar an mbonneagar TCF, cruthaíodh spásanna nua cruinnithe ina bhfuil an teicneolaíocht is nua-aimseartha agus seomraí ar leith don fhoghlaim dhigiteach.

 

·        Meallfaidh na háiseanna agus na seirbhísí nua seo úsáideoirí nua de gach aon aois chuig na leabharlanna poiblí.  

 

·        Is cúis mhór áthais dom a rá go bhfuair Comhairle Contae Shligigh €80,471 faoin gciste infheistíochta seo.

 

·        Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a bhí páirteach i dtionscnamh na bPobal Cliste a fhorbairt agus ba mhaith liom an meitheal áitiúil Pobail Chliste a mholadh as imeachtaí an lae inniu a eagrú.

·        Mo bhuíochas freisin don fhoireann oibrithe deonacha in Grow Remote atá ag obair go díograiseacha chun pobal cianoibre a bhunú in Éirinn. Baineann Grow Remote le rogha a bheith ag duine, nuair atá poist soghluaiste, tugann sé deis do phobail dul san iomaíocht.  Ba mhaith liom gach rath a ghuí orthu leis an imeacht Grow Remote i dTobar an Choire i mí Aibreáin.

 

Press Release Documents