You are here:

Díríonn an tAire Naughten agus an tAire Kyne aird ar Shochair Tomhaltóirí a sholáthair Tascfhórsa an Rialtais um Fhóin Phóca agus Leathanbhanda

Iúil 20 2018

D'fhoilsigh an Grúpa Forfheidhmithe i leith an Tascfhórsa um Fhóin Phóca agus Leathanbhanda a Thuarascáil ar Dhul chun Cinn 2018 (Ráithe 2) a dhíríonn aird ar na sochair do chustaiméirí tí agus custaiméirí gnó atá curtha ar fáil ag an Tascfhórsa.

Is iad an tAire Denis Naughten agus an tAire Seán Kyne agus a n-oifigigh sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil (RCGAC) agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (RFTP) atá ag spreagadh fhorfheidhmiú na mbeart a shainaithin an Tascfhórsa um Fhóin Phóca agus Leathanbhanda. Chuir an Rialtas de chúram ar an nGrúpa fuascailtí praiticiúla a fhorbairt do dhaoine a úsáideann leathanbhanda agus fóin phóca atá ag fáil baill dhubha ina raon clúdaigh agus fadhbanna eile teileachumarsáide, go háirithe i gceantair faoin tuath.

Ó 2017 tá dul chun cinn suntasach déanta ag Grúpa Forfheidhmithe an Tascfhórsa agus iad ag tabhairt faoi fhadhbanna i seirbhísí teileachumarsáide do chustaiméirí. Go dtí seo tá na rudaí a leanas curtha ar fáil ag an nGrúpa:

 • tuilleadh próisis phleanála atá cuíchóirithe agus laghdú ar chostais phleanála a bhaineann leis sin le haghaidh oibritheoirí tráchtála a úsáideann infreastruchtúr teileachumarsáide;
 • forbairt agus tabhairt isteach córas ar líne d'iarratais phleanála ag caighdeánú próiseas iarratais níos éifeachtaí d'oibritheoirí le haga slánúcháin níos tapa;
 • ceapadh Oifigigh Leathanbhanda i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla le bheith mar phointí teagmhála d'oibritheoirí teileachumarsáide – chun cabhrú le bealach a dhéanamh tríd an bpróiseas pleanála – agus baill den phobal – chun gur féidir leo oibritheoirí teileachumarsáide a aithint atá ag soláthar raon clúdaigh fón póca agus leathanbhanda ina gceantair.
 • d'fhoilsigh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) eolas nua ar íogaireacht sás láimhe fón póca, a fhágann gur féidir le tomhaltóirí roghanna níos feasaí a dhéanamh agus iad ag smaoineamh ar an sás láimhe ceart dóibh féin;
 • scéim nua ceadúnais díolúine le go mbeidh cead ag daoine úsáid a bhaint as athsheoltóirí fón póca chun go mbeidh daoine a bhfuil fadhbanna le comhartha fón póca acu ina dteach féin, go háirithe i gceantair faoin tuath, in ann deis athsheoltóra a fheabhsóidh an tseirbhís a cheannach, agus a fháil curtha isteach;
 • clár oibreacha leanúnach suntasach tógála duchtanna ag Bonneagair Iompair Éireann (TII), ar mhótarbhealaí na hÉireann chomh maith le hobair dheisiúcháin agus obair uasghrádúcháin chun snáithín a úsáid faoi thalamh. Is iad na duchtanna sin a bheidh mar 'dhromlach' d'fheidhmiú céimneach leathanbhanda ardluais ar fud na tíre.

D'oibrigh oibritheoirí teileachumarsáide go dlúth leis an Tascfhórsa ó bunaíodh é i mí Iúil 2016, ag tabhairt isteach feabhsuithe, amhail scairteadh WiFi. Chomh maith leis sin tá siad ag obair go gníomhach leis an Tascfhórsa le gur fusa ceantair a aithint ina bhfuil drochraon clúdaigh agus gur fusa deireadh a chur le baill dhubha dá leithéid.

Dúirt Seán Kyne, an tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe agus Acmhainní Nádúrtha: "Is bua iontach ag an Tascfhórsa seo bhur ndúthracht agus a thoilteanaí atá sibh oibriú le chéile. Tá dul chun cinn suntasach déanta i mbliana cheana féin. Mar gheall ar thionscnaimh amhail córas athsheoltóra fón póca ag ComReg agus sainaithint baill dhubha de raon clúdaigh tríd an tionscadal mapála atá comhordaithe ag Oifigigh Leathanbhanda Áitiúla d'fhéadfadh athrú ó bhonn a bheith ann do na daoine atá ag streachailt ag iarraidh teacht ar raon clúdaigh maith fón póca faoin tuath in Éirinn. Níl ansin ach roinnt samplaí den Tascfhórsa ag déanamh difear suntasach agus tábhachtach do thaithí daoine ar sheirbhísí fón póca agus leathanbhanda"

Dúirt Denis Naughten, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil: "Léiríonn an méid atá bainte amach agaibh go dtí seo go bhfuil rannpháirtíocht dhearfach leanúnach ann i measc na bpáirtithe leasmhara uile, rud a bhfuilimid buíoch as agus a thuilleann aitheantas iomlán."

D'iarr sé ar an ngrúpa oibriú trína Roinn agus Roinn an Aire Kyne, chun "…a chinntiú go mbíonn fócas leanúnach ann d'fhonn Clár Oibre 2018 a chur i bhfeidhm go críochnúil ar mhaithe le tomhaltóirí agus leis an earnáil freisin, go háirithe i gceantair faoin tuath".

Dúirt an tAire freisin  "Leis an tuairisc réamhaisnéise cúig bliana um thrácht sonraí guthán póca a d'fhoilsigh ComReg le déanaí, ina dtuartar méadú suntasach san éileamh ar shonraí fón póca in Éirinn go dtí 2022,  cuirtear bonn eolais faoi obair uile an Tascfhórsa le feabhsuithe a dheifriú ar fud earnáil na teileachumarsáide.  Go háirithe, tabharfaidh sé cúnamh d'oibritheoirí a bpleanáil gréasáin a fheabhsú agus cuideoidh sé freisin le páirtithe leasmhara coinneáil le héileamh custaiméirí ar sheirbhísí. Leis an gcur chuige fianaisebhunaithe atá in úsáid ag an Tascfhórsa tá de bhuntáiste againn gur féidir linn cur chuige an-spriocdhírithe a ghlacadh le gur fearr is féidir freastal ar thomhaltóirí ar fud na hÉireann."

Dhearbhaigh an tAire Stáit Kyne agus an tAire Naughten go ndíreoidh an Grúpa go húrnua sna míonna atá romhainn ar aird a tharraingt ar na tairbhí ar leith a ghnóthaigh an Tascfhórsa, tairbhí do dhaoine ina bpobail áitiúla, go háirithe i gceantair faoin tuath.

Tá Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn R2 an Tascfhórsa um Fhóin Phóca agus Leathanbhanda 2018 ar fáil anseo:

 

Deireadh

 

Nótaí chuig an eagarthóir:

Cúlra

 • Bunaíodh an Tascfhórsa um Fhóin Phóca agus Leathanbhanda i mí Iúil 2016 chun dul i gcomhairle agus chun plé le tionscal na teileachumarsáide d'fhonn fuascailtí a aimsiú chun easnaimh theileachumarsáide a mhaolú, go háirithe i gceantair thuaithe na hÉireann, roimh bhunú agus feidhmiú céimneach iomlán an ghréasáin a pleanáladh faoi idirghabháil Stáit an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. Tá RCGAC agus RFTP ag obair go dlúth le chéile, i gcomhar go dlúth le páirtithe leasmhara barrthábhachtacha, chun aschur an Tascfhórsa a sheachadadh. Tá ionadaíocht ag ComReg ar an nGrúpa freisin mar aitheantas dá neamhspleáchas reachtúil mar rialtóir.
 • D'fhoilsigh an Tascfhórsa a dtuarascáil deiridh i mí na Nollag 2016, ag tabhairt faoi réimse leathan ceisteanna a bhfuil tionchar acu ar sholáthar seirbhísí leathanbhanda agus fón póca.
 • Tá Grúpa Forfheidhmithe a bunaíodh go luath in 2017 ag déanamh maoirseacht agus ag tuairisciú ar fheidhmiú tráthúil na 40 beart atá i dTuarascáil an Tascfhórsa, agus ag éascú plé leanúnach idir na páirtithe leasmhara barrthábhachtacha uile. Tá an Grúpa freisin tar éis a bheith ag aimsiú bearta nua cuí. D'fhoilsigh sé a Athbhreithniú Feidhmithe 2017 ar 21 Feabhra 2018, ina raibh Clár Oibre 2018 de 34 beart le haghaidh dul chun cinn chomh maith.  

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2018 R2 – Príomhéachtaí agus tionscnaimh leanúnacha

Tionscnaimh Theicneolaíochta

 • Tá tionscadal píolótach ball dubh atá á reáchtáil ag RCGAC agus RFTP i gcomhar le hoibritheoirí fón póca agus roinnt údaráis áitiúla ag sainaithint ceantar ina bhfuil fadhbanna agus infreastruchtúr ar bith a d'fhéadfaí a úsáid le raon clúdaigh fón póca a fheabhsú.
 • Tá scéim um dhíolúine ó cheadúnú forbartha ag ComReg le gur féidir le húsáid athsheoltóirí fón póca cabhrú chun tabhairt faoin bhfadhb a bhaineann le raon clúdaigh fón póca taobh istigh, go háirithe i gceantair faoin tuath.
 • Tá scairteadh WiFi i bhfeidhm i gcónaí ag oibritheoirí agus gnéithe eile gréasáin agus breisiúcháin feidhmiúlachta chun eispéireas an úsáideora a fheabhsú.
 • Tá gach ceann de na 31 údarás áitiúil ar fud na tíre ag forbairt straitéis dhigiteach atá saincheaptha dá gceantar, rud a chinnteoidh go bhfuil údaráis áitiúla réidh le lántairbhe a bhaint as raon clúdaigh ardluais leathanbhanda sna blianta atá amach romhainn.

Bealaí cumarsáide agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara

 • Tá Oifigigh Leathanbhanda i ngach údarás áitiúil ag plé go leanúnach le hoibritheoirí leathanbhanda chun deireadh a chur le constaicí ar fheidhmiú céimneach infreastruchtúir.
 • Cuireann oibritheoirí teileachumarsáide a bpleananna le haghaidh feidhmiú céimneach i láthair go rialta d'údaráis áitiúla ag cruinnithe de Ghrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla ar a bhfreastalaíonn Oifigigh Leathanbhanda.
 • Le déanaí (ar 27 Aibreán) d'fhoilsigh ComReg tuarascáil réamhaisnéise ar luasanna sonraí móibíleacha agus luasanna seasta leathanbhanda, le gur féidir le tomhaltóirí roghanna feasacha a dhéanamh faoi na seirbhísí is fearr a oireann dá riachtanais féin. I dtorthaí na Tuarascála léirítear go meastar go dtiocfaidh méadú 32% ar an meán ar an éileamh ar shonraí móibíleacha in aghaidh na bliana go dtí 2022. Ba cheart go mbeadh an-spéis ag gach duine in earnáil na teileachumarsáide sna tátail sin.
 • Ag Fóram Páirtithe Leasmhara Náisiúnta an Tascfhórsa i mí Dheireadh Fómhair 2017 bhí deis ag páirtithe leasmhara plé oscailte a dhéanamh ar na ceisteanna a bhfuil tionchar acu ar fheidhmiú céimneach infreastrúchtúir teileachumarsáide agus ar sheirbhísí ar fud na tíre. Tá  Fóram 2018 le bheith ann ar 12 Deireadh Fómhair, in Óstán Shearwater, Béal Átha na Sluaighe.

Pleanáil agus Infreastruchtúr

 • Mar gheall ar chealú ranníocaíochtaí d'infreastruchtúr teileachumarsáide beifear in ann forfheidhmiú céimneach teileachumarsáide a dhéanamh.
 • Nuair a bheidh athbhreithniú déanta ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar Rialacháin Forbartha Díolmhaithe cuirfear dlús le forfheidhmiú sheirbhísí 4G, agus cuideofar le forfheidhmiú céimneach 5G.
 • Tá Bonneagar Iompair Éireann (TII) tar éis corradh le 100km de dhuchtáil a shuiteáil ar feadh an ghréasáin bóithre náisiúnta (M7, M8 agus cuid de N25), agus tá oibritheoirí in ann infreastruchtúr a úsáid le cur lena ngréasáin feadh an bhealaigh. Beidh suiteáil duchtála anois de dhíth ar TII ar gach scéim nua bóithre.  Tá TII agus earnáil na tionsclaíochta ag plé go gníomhach le suíomhanna oiriúnacha a aimsiú ar an ngréasán bóithre le hinfreastuchtúr teileachumarsáide a shuí. Chomh maith leis sin tá TII tar éis costais a laghdú a bhaineann lena nduchtanna a rochtain.
 • Tá Coiste Monatóireachta na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITS) ag cuíchóiriú idirghníomhaíocht idir páirtithe leasmhara barrthábhachtacha.
 • Chomh maith leis sin d'fhoilsigh RITS Treoirlínte um Oscailtí i mBóithre a Bhainistiú athbhreithnithe (an Leabhar Corcra) i mí Aibreáin 2017 agus rinne sé forfheidhmiú céimneach ar oiliúint d'údaráis agus fóntais áitiúla.
 • D'aistrigh beagnach gach údarás áitiúil (30 as 31) go Córas Ceadúnaithe Oibreacha Bóthair MapRoad agus tá obair ar siúl chun gnéithe oibríochta den údarás áitiúil deiridh a réiteach.

Tomhaltóirí a Chur ar an Eolas

 • Stiúir agus d'fhoilsigh ComReg taighde ar íogaireacht sás láimhe le ligean do thomhaltóirí roghanna feasacha a dhéanamh faoi shásanna láimhe éagsúla.
 • Tá ComReg ag forbairt léarscáil chuimsitheach clúdaigh náisiúnta le cabhrú le tomhaltóirí agus gnólachtaí an soláthraí líonra a roghnú is fearr a oireann dá riachtanais.


Press Release Documents