You are here:

Fáiltíonn an tAire roimh thuarascáil CCPC ar mhargadh bailiúcháin dramhaíl tí a thacaíonn leis an gcinneadh beartais deireadh a chur de réir a chéile le táille ar ráta comhréidh

28 Meán Fómhair 2018

Fáiltíonn an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten roimh fhoilsiú na tuarascála ón gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) ar oibriú mhargadh bailiúcháin dramhaíl tí in Éirinn.

Dúirt an tAire: "Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an CCPC as an obair atá déanta sa tuarascáil seo. Tá torthaí na tuarascála ag teacht leis an gcinneadh beartais a rinne mé chun samhail phraghsála dhreasaithe a thabhairt isteach, agus deireadh a chur leis na táillí ar ráta comhréidh seachas an córas íoc de réir meáchain, a bhí molta cheana. De réir na Tuarascála thóg sé 19 bliain le beartas a chur i bhfeidhm chun deireadh a chur le struchtúr na dtáillí ar ráta comhréidh.

Léirítear sa Tuarascáil go gcosnaíonn an bailiú dramhaíola laethúil idir 63 cent agus 77 cent agus ní luann ach 6% den phobal go bhfuil costas mar chúis nach gcuirtear dramhaíl amach le bailiú.  

Aithníonn an CCPC an sárobair atá déanta ag an nGrúpa um Monatóireacht ar Phraghsanna (PMG), a bhunaigh mé i mí Iúil 2017 le monatóireacht a dhéanamh ar phraghsanna do thomhaltóirí san earnáil dramhaíola agus le maoirseacht a dhéanamh ar an earnáil de réir mar a  bhí deireadh á chur le táillí ar ráta comhréidh. Dearbhaíonn an Tuarascáil go raibh cobhsaíocht praghsanna san earnáil thar na 12 mhí seo thart agus níl aon fhianaise ann gur tharla ardú thar cuimse ar phraghsanna.

Tá mé sásta nach bhfuil an CCPC ag lorg cur chuige rialála, sé sin an praghas céanna le híoc ag gach uile duine. Beidh samhlacha iomaíochta éagsúla, bunaithe ar bhailiú sonraí agus ar chomhairliúchán, in úsáid i réigiúin dhifriúla. 

Tá an margadh seo casta, rud a d'aithin an CCPC agus an PMG. Mar sin caithfear torthaí na Tuarascála ón CCPC a iniúchadh go cúramach, le cinntiú go bhfuil cosaint ag tomhaltóirí agus go bhfuiltear ag cloí leis na spriocanna comhshaoil. 

Toisc chomh casta is atá an margadh bhailiú dramhaíola, ní mór cur chuige cúramach, le cinntiú nach mbeidh praghsanna ag dul ó smacht agus le cinntiú go leanfaidh an tseirbhís bhailiúcháin ag obair. 

Leis an tsamhail hibrideach atá molta, d'fhéadfaí na bailiúcháin ó dhoras go doras a leathnú amach ar fud na tíre. Ag an am céanna chinnteodh sí luach ar airgead don teaghlach agus d'fhéadfadh an earnáil dramhaíola a bheith cinnte faoi infheistíocht. 

Tuigim ó thorthaí an CCPC gur gá an córas rialála, mar atá, a fhorbairt chun dul i ngleic le struchtúr margaí, le riachtanais custaiméirí agus le spriocanna comhshaoil. 

Cuirfidh an Tuarascáil seo agus an obair leanúnach atá ar bun ag an PMG, faoi Chathaoirleacht éifeachtach Frank Conway, eolas ar fáil maidir le cinntí ar bheartas i leith bainistiú dramhaíola amach anseo.  Idir an dá linn, leanfaidh mé le monatóireacht ar phraghsanna.

Táim sásta go léiríonn an CCPC gur gá araidí donna don dramhaíl orgánach, a chur ar fáil ar fud na tíre, rud a thacaíonn leis an gcinneadh a rinne mé anuraidh, chun an beart sin a chur i bhfeidhm. Má éiríonn linn bailiú dramhaíola a dhéanamh i 90% de theaghlaigh i gcontaethe faoin tuath, amhail Co. an Chláir agus Co. Liatroma, is léir, gur féidir é sin a dhéanamh in áiteanna eile.

Tugtar faoi deara go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta le déanaí sa chomhordú a dhéanann an t-údarás áitiúil ar rialú na hearnála, lena n-áirítear bunú An Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola, An Oifig Náisiúnta do Sheoladh Trasteorann, An Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola agus na hOifigí Pleanála Réigiúnacha  do Bhainistiú Dramhaíola."

Is féidir Preasráiteas agus Tuarascáil an CCPC a rochtain anseo

Críoch

Press Release Documents