You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten go mbeidh Éire ina ball den Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal'

Toronto - 12 Márta, 2018

Agus é ag labhairt in Toronto, d'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten TD go mbeidh Éire ina ball den Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal'. 

Is tionscnamh domhanda í an Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal' a thugann réimse leathan rialtas, gnólachtaí agus eagraíochtaí le chéile atá ar aon intinn gníomh a dhéanamh chun dlús a chur le fás glan agus le cosaint aeráide ach deireadh tapa a chur le cumhacht thraidisiúnta guail de réir a chéile. 

Tugann an Chomhghuaillíocht réimse leathan stát, údarás fonáisiúnta agus gnólachtaí le chéile atá taobh thiar den chuspóir maidir le deireadh tapa a chur le cumhacht guail de réir a chéile ar bhealach inbhuanaithe agus atá uilechuimsitheach ó thaobh na heacnamaíochta de.

Léiríonn an tiomantas i bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann 2018-2027 do Stáisiún Cumhachta Ghob na Muine a athrú chun deireadh a chur le gual a dhó faoi 2025 ról an ghuail i nginiúint cumhachta na hÉireann agus ailíníonn sé beartas na hÉireann go daingean le cuspóirí na Comhghuallaíochta.

Rinne an tAire Naughten an fógra i ndiaidh a chruinnithe le hAire Comhshaoil agus Athraithe Aeráide Cheanada, Catherine McKenna, in Toronto. Tá cuairt á tabhairt ag an Aire Naughten ar Cheanada mar chuid de chlár idirnáisiúnta an Rialtais do Lá Fhéile Pádraig 2018 chun Éire a chur chun cinn thar lear. 

"Bhí an-áthas orm Aire Comhshaoil Cheanada, Catherine McKenna, a chur ar an eolas anseo in Toronto go mbeidh Éire ina ball den Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal'.  Le Gob na Muine a athrú agus deireadh a chur le gual a dhó táthar ag tógáil ar thiomantas a tugadh i bPlean Náisiúnta Maolúcháin na hÉireann. Agus é ar cheann de na hastaírí is mó in Éirinn, céim eile is ea an t-aistriú seo i dtreo an chuspóra fhadtéarmaigh a bhaint amach maidir lenár n-astaíochtaí CO2 a laghdú 80% ar a laghad faoin mbliain 2050 in earnálacha na giniúna leictreachais agus na timpeallacht tógtha agus san earnáil iompair." 

Dúirt an tAire Naughten freisin go bhfuil an-tábhacht leis an gComhghuaillíocht ag an leibhéal domhanda. "Tá ár dtacaíocht don aistriú ó chumhacht guail á léiriú againne anseo in Éirinn don phobal idirnáisiúnta. Táimid ag teacht le chéile le Ceanada, leis an Ríocht Aontaithe agus le baill eile den Chomhghuaillíocht chun dlús a chur le fáil réidh le cumhacht guail."

Chuir an tAire Catherine McKenna fáilte mhór roimh chinneadh na hÉireann dul isteach sa Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal'. "Ach deireadh a chur le leictreachas traidisiúnta gualbhreoslaithe de réir a chéile, cabhróidh sé le tíortha bheith ina gceannairí maidir le fás glan, Ceanada agus Éire ina measc. Ní hamháin go neartaíonn sé seo ár ngeilleagair, ach laghdaíonn sé truailliú carbóin agus tugann sé buntáistí móra sláinte do dhaoine freisin. Is é an rud ceart le déanamh chun todhchaí níos fearr a chinntiú dár leanaí agus dár ngarchlann, agus molaimid Éire as dul isteach sa Chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal'."

 

Twitter: @cathmckenna @denisnaughten @Dept-CCAE 

Tá an tAire Naughten agus Aire Comhshaoil Cheanada Catherine McKenna le feiceáil sa ghrianghraf atá ceangailte agus iad in Toronto. 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí:

Comhghuaillíocht 'Powering Past Coal'

Mar fhreagra ar mhóiminteam domhanda Chomhaontú Pháras agus mar aitheantas ar thionchar na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghual, sheol Ceanada agus an Ríocht Aontaithe an chomhghuaillíocht 'Powering Past Coal' i mí na Samhna 2017 ag an 23ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe do Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP 23). 

Tá sé d'aidhm ag baill na comhghuaillíochta cabhrú le deireadh a chur le cumhacht thraidisiúnta guail de réir a chéile ach modhanna difriúla a úsáid.  Tá comhpháirtithe Rialtais tiomanta do dheireadh a chur le cumhacht thraidisiúnta guail de réir a chéile agus do mhoratóir a chur ar aon stáisiún nua cumhachta guail nach bhfuil gabháil nó stóráil oibríochtúil carbóin iontu, laistigh dá ndlínsí. 

Tá comhpháirtithe na comhghuaillíochta tiomanta do na nithe seo a leanas:

  • taithí agus cleachtas maidir le beartas náisiúnta a roinnt; 
  • dea-chleachtas a chur chun cinn chun tacú le fáil réidh le gual, lena n-áirítear tacaíochtaí airgeadais agus tacaíochtaí aistrithe eile do na tionscail agus do na pobail a gcuirtear isteach orthu; agus  
  • glacadh le tuilleadh tionscnamh praiticiúil a thacaíonn leis an aistriú seo, lena n-áirítear pleananna agus spriocanna a fhorbairt maidir le fuinneamh glan. 

Is féidir teacht ar dhearbhú na Comhghuaillíochta 'Powering Past Coal' aghttps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666736/Final_Declaration_PPCA_111217.pdf

 

Ballraíocht na Comhghuaillíochta 'Powering Past Coal'

Tíortha16. Lucsamburg 30. Ontario 44. Grúpa Econet 
1. Angóla 17. Oileáin Marshall 31. Oregon 45. EcoSmart 
2. An Ostair 18. Meicsiceo 32. Québec 46. EDF 
3. An Bheilg 19. An Ísiltír 33. Vancouver 47. Engie 
4. Ceanada 20. An Nua-Shéalainn 34. Washington 48. Kering 
5. Cósta Ríce 21. Niue 49. Green Science 
6. An Danmhairg 22. An Phortaingéil Gnólachtaí & Eagraíochtaí Eile50. Iberdrola 
7. An tSalvadóir 23. An tSualainn 35. Grúpa Abraaj 51. Marks and Spencer 
8. An Aetóip 24. An Eilvéis 36. Corda Cumhachta Alterra 52. Natura Cosmetics 
9. Fidsí 25. Tuvalu 37. ArcTern Ventures 53. Pacific Island Development Forum 
10. An Fhionlainn 26. Vanuatú 38. Autodesk 54. Ørsted 
11. An Fhrainc 39. Avant Garde Innovations 55. Salesforce 
12. An Bhreatain Mhór Stáit & Cathracha40. BT 56. Storebrand 
13. An Iodáil 27. Alberta 41. CCLA 57. Unilever 
14. An Laitvia  28. British Columbia 42. Diageo 58. Virgin Group 
15. Lichtinstéin29. California 43. DSM 

 

Stáisiún Cumhachta Ghob na Muine

Is le Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) Stáisiún Cumhachta Ghob na Muine, a coimisiúnaíodh i lár na 1980idí mar fhreagra náisiúnta ar an ngéarchéim ola ag deireadh na 1970idí, agus oibríonn BSL é freisin. Is é an t-aon stáisiún cumhachta gualbhreoslaithe in Éirinn agus is é an stáisiún cumhachta is mó sa chóras agus beagnach 900MW ann, ina bhfuil trí aonad ar leith de thart ar 300MW. Is é stáisiún Chill Ruaidh i gCarraig Fhearghais, Co. Aontroma, an t-aon stáisiún cumhachta gualbhreoslaithe eile in Éirinn. 

Tá Gob na Muine á oibriú faoin bPlean Náisiúnta Idirthréimhseach, atá ceadaithe mar chuid de Threoir na nAstaíochtaí Tionsclaíochta agus tá an Treoir seo á comhlíonadh aige go hiomlán faoi láthair. Ó mhí Iúil 2020 ar aghaidh, beidh Gob na Muine ag oibriú agus é ag comhlíonadh na luachanna teorann astúcháin sa Treoir go hiomlán.  Tá comhlíonadh na riachtanas leanúnach oibriúcháin agus cur i bhfeidhm chinntí athbhreithnithe na dTeicnící Is Fearr atá ar Fáil i measc na ndúshlán comhshaoil atá le sárú ag Gob na Muine sa ghearrtréimhse agus sa mheántréimhse. 

Is astaíre mór dé-ocsaíde carbóin é Gob na Muine agus cuirtear a astaíochtaí san áireamh laistigh de Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí, a laghdóidh na hastaíochtaí carbóin ar fad sna hearnálacha thuas go náid idir seo agus 2050. Níl tionchar ag Gob na Muine ar spriocanna neamh-ETS na hÉireann do 2020 maidir le laghduithe carbóin.

Todhchaí Ghob na Muine

Tá tiomantas sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 do dheireadh a chur le gual a dhó i nGob na Muine faoin mbliain 2025. Tógann sé seo ar na tiomantais i bPáipéar Bán an Rialtais i dtaca le Beartas Fuinnimh agus sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun teicneolaíocht oiriúnach ísealcharbóin a aithint do Ghob na Muine, atá faoi úinéireacht BSL agus atá á oibriú aige. 

Tá an tiomantas do dheireadh a chur le gual a dhó i nGob na Muine ar aon dul le straitéis BSL do 2030 chun a dhéine carbóin a laghdú go dtí 200g/KWh agus ní bheidh gual nó móin sa phunann ghiniúna faoin mbliain 2030. Ina thaobh seo, tá measúnú á dhéanamh ag BSL ar roghanna ísealcharbóin giniúna do Ghob na Muine.

Press Release Documents