You are here:

Cruinniú halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag an Aire Bruton i Luimneach

Tiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an Phlean

 

 

Is mian leis an Aire Richard Bruton T.D. cluinstin ó phobail áitiúla

 

Óstálfaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., an seachtú cruinniú halla an bhaile dá chuid inniu (an Aoine, an 6 Meán Fómhair) i dTeach Taite mar chuid de shraith cruinnithe halla an bhaile faoina Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide.

 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a foilsíodh ar na mallaibh, 180 gníomh ag am a bhfuil fás ag teacht ar na comharthaí rabhaidh fad atá laghdú ag teacht ar an am atá fágtha chun gníomhaíochta. Rinneadh scrios ar chuid mhaith de Chathair Luimní mar gheall ar imeachtaí adhaimsire, an tuile a bhí ann le déanaí, mar shampla. Scriosadh áiteanna cónaithe, gnónna agus bonneagar tábhachtach. Ó shin, bhí géarchéim fhodair ag pobal feirmeoireachta Luimní mar thoradh díreach ar adhaimsir. Bhí cúrsaí níos measa arís i dtíortha eile.

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Is mian le gach glúin an domhan a fhágáil ag a gcuid páistí agus é i riocht níos fearr ná mar a bhí nuair a fuair siadsan le hoidhreacht é. Is gearr an deis atá againn chun gníomhaíochta. Ní foláir dúinn gníomhú anois agus Éire is fearr, is folláine agus is inbhuanaithe a fhágáil ag na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá mé i ndiaidh a bheith ag obair go dlúth le gach duine de mo chomhghleacaithe sa rialtas chun Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, ar plean uile-rialtais é, a fhorbairt. Tugann an Plean seo an bealach chun cinn dúinn."

 

Léiríonn an plean cén chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050.

 

Tiocfaidh feabhas ar shaol mhuintir Luimní mar thoradh díreach ar chuid de na gníomhartha a dhéanfar ar bhonn náisiúnta. Áirítear leo na bearta seo a leanas:

 

-          Scéim nua mhicrighiniúna a ligfidh d'úinéirí tithe a leictreachas féin a ghiniúint agus an chuid nach n-úsáideann siad a dhíol ar ais leis an ngreille;

-          Aistriú i dtreo feithiclí leictreacha: tá sprioc ann beagnach 1 mhilliún acu a bheith ar na bóithre faoi 2030, rud a laghdóidh costais reatha laethúla daoine. Córas náisiúnta luchtairí chun dul i ngleic le himní réimse;

-          Clár náisiúnta aisfheistiú tithe, chun tithe daoine a dhéanamh níos teo agus níos éifeachtúla agus chun costais fuinnimh a ísliú;

-           Líonra leathnaithe bealaí rothaíochta agus saoráidí 'páirceáil agus taisteal';

-           Leictreachas in-athnuaite a bheith i gceist le 70% den leictreachas faoi 2030; faoi láthair, ní thagann ach 30% dár leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite;

-          Deireadh a chur le plaisteach nach bhfuil in-athnuaite. Gearrfaimid táillí níos airde freisin as ábhair a bhfuil sé deacair iad a athchúrsáil a tháirgeadh agus cuirfimid bearta i bhfeidhm chun cosc a chur ar phlátaí, sceanra, soip, maidí balúin agus baitíní cadáis aon úsáide plaistigh;

-          Deiseanna nua inbhuanaitheachta le haghaidh feirmeacha teaghlaigh.

 

Dúirt an tAire:

"Tá mé anseo i gCathair Luimní inniu chun an seachtú cruinniú i sraith de chruinnithe comhairliúcháin atá ar siúl ar fud na tíre maidir leis an bPlean a óstáil, chun an cur chuige a mhíniú, chun barúlacha a chluinstin agus chun glacadh le smaointe. Foilseofar Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2020 an bhliain seo chugainn agus cuirfear an comhairliúchán ar fad san áireamh ann.

 

"Faoin bPlean seo, beidh Luimneach níos fearr mar áit chun cónaí a dhéanamh ann, chun obair ann agus chun clann a thógáil ann. Éireoidh linn mar gheall ar na hiarrachtaí a dhéanfar ar bhonn áitiúil. Tá líonra láidir i Luimneach cheana féin, rud ar féidir tógáil air – tá 19 ngrúpa pobail um fhuinneamh inbhuanaithe bunaithe cheana féin. Anuraidh, bhain breis agus 160 teaghlach leas as an scéim um thithe is teo, rud a chuimsigh beagnach €1m d'infheistíocht i dtithe i Luimneach, agus bhain cuid mhór daoine eile leas as deontais chun aisfheistiú domhain a dhéanamh ar a gcuid tithe agus gnólachtaí agus chun uasghrádú a dhéanamh go feithiclí leictreacha. Is ionann na roghanna seo ar fad a bheith déanta ag muintir Luimní i dteannta le chéile agus athrú suntasach ar ár dtimpeallacht. Ní foláir dúinn a fhiafraí, áfach, an féidir liom tuilleadh a dhéanamh."

 

An focal scoir ag an Aire Bruton:

"Tá mé ag súil go mór leis an bplé tráthnóna. Chun go mbainfear amach an t-athrú atá de dhíth, beidh ar gach pobal sa tír athruithe a dhéanamh agus tabhairt faoin dúshlán."

 

Tá tuilleadh eolais faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide le fáil ar www.gov.ie/climateaction

 

Bí páirteach sa chomhrá: #ClimateActionPlan2019

 ​

Press Release Documents