You are here:

Tacaíocht do phobail ón Aire Bruton chun tithe agus gnónna áitiúla a dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de

2 Meán Fómhair, 2019

Suas le €25 milliún tairgthe le haghaidh tionscadail phobail i ngach contae

Tithe is folláine agus is teo; billí fuinnimh is ísle; astaíochtaí laghdaithe

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. inniu (an Luan, an 2 Meán Fómhair 2019) cé hiad an 57 iarratasóir rathúil ar Scéim Deontais Pobal Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. Cabhróidh an scéim seo leis na pobail uasghráduithe a dhéanamh i dtaca le fuinneamh i mbeagnach 700 áit chónaithe agus in 570 foirgneamh pobail agus tráchtála ina gceantair féin. An toradh a bheidh air ná go laghdófar ar 34,676 tonna an méid CO2 a chuirfear amach in aghaidh na bliana – is ionann é sin agus breis agus 11,000 carr le hinneall dócháin inmheánaigh a bhaint den bhóthar. Is príomhghníomhaíocht faoi Phlean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide é astaíochtaí ó fhoirgnimh a laghdú.

 

Inniu, táimid ag cur €25m ar fáil chun moltaí forbartha ag 57 pobal a mhaoiniú agus chun cuidiú leis na pobail cheannródaíocha seo gníomhartha fiúntacha a dhéanamh ar son na haeráide. Tá gach ceann de na tionscadail dírithe ar an bpobal agus tá cur chuige trasearnála ag baint leo uilig, an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach. Is samhail nuálach í seo bunaithe ar an gcomhoibriú idir Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás) agus eagrais ar féidir leo gnónna, úinéirí tí agus eagrais phobail agus charthanachta a spreagadh le tús a chur lena dtionscadail.

 

Thug an tAire Bruton cuairt ar eagras a fuair deontas in 2018, mar atá Ionad Fóillíochta Theach Naomh Micheál sa Chúlóg, Baile Átha Cliath. Tá an t-ionad seo mar chuid de thionscadal uasghrádaithe níos mó, lena n-áirítear roinnt áiteanna cónaithe, gnónna agus foirgnimh phoiblí. Fuair Ionad Fóillíochta Naomh Micheál deontas €72,000 le caitheamh ar phumpa teasa in-athnuaite agus ar uasghrádú soilse. Dúirt an tAire Bruton:

"Más mian linn na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint amach, ní mór dúinn na hastaíochtaí díobhálacha a thagann ónár bhfoirgnimh a laghdú. Caithfimid ár gcuid uaillmhianta sa réimse seo a scálú suas. Is féidir linn ár gcur isteach ar an timpeallacht a laghdú go mór nuair a dhéanaimid uasghrádú ar áiteanna cónaithe agus ar ghnónna le hinsliú is fearr agus le bearta éifeachtúlachta fuinnimh. Tá comhpháirtíochtaí pobail an-tábhachtach sna hiarrachtaí chun na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint amach. Ní mór spreagadh agus tacaíocht a thabhairt i dtaca leis an nuálaíocht agus le comhpháirtíochtaí ceannródaíocha idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach, idir an earnáil chónaitheach agus an earnáil neamhchónaitheach, agus idir eagrais tráchtála agus eagrais neamhbhrabúsacha. Tá sé mar chuid den mhór-iarracht atá idir lámha againn de réir an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bheith ag obair i gcomhar le pobail. Chomh maith leis sin, tá 300 pobal fuinnimh inbhuanaithe ann atá ag obair ar phleananna fuinnimh inbhuanaithe fadtréimhseacha ina gceantair féin.

"Tacóidh na deontais seo le pobail tionscadail a dhéanamh trína ndéanfar uasghrádú suntasach ar ghrúpaí tithe agus gnónna ina gceantair áitiúla. Ní hamháin go gcuideoidh na huasghráduithe sin linn ár ngealltanais i leith na haeráide a chomhlíonadh, ach beidh áiteanna cónaithe agus gnónna is glaine, is folláine agus is teo agus billí fuinnimh is saoire mar thoradh orthu."

 

Tá suas le €25m i maoiniú Rialtais ó Thionscadal Éireann ar fáil chun tacú leis na tionscadail rathúla, a chosnóidh €66m san iomlán.

Seo a leanas roinnt samplaí de thionscadail a bhainfidh leas as an maoiniú:

·         Tá Comhairle Contae Phort Láirge i gceannas ar thionscadal chun uasghráduithe inslithe, téimh, soilsithe agus cuisnithe a dhéanamh ar roinnt leabharlann, scoileanna, ionaid phobail, clubanna CLG, siopaí agus feirmeacha i bPort Láirge.

·         Tá Northside Community Enterprises ag obair le pobail i mBaile Átha Cliath, i Loch Garman agus i gCill Dara. Déanfar uasghrádú ar áiteanna cónaithe, ar ghnónna, ar eaglais, ar shiopaí carthanachta NCBI agus ar Ospidéal an Mater ó thaobh soilsithe agus córais téimh de, agus beidh Cumhacht is Teas in Éineacht agus córas fótavoltach gréine chun leictreachas a ghiniúint san áireamh.

·         Tá Comhairle Contae Chill Mhantáin i gceannas ar thionscadal i gCill Mhantáin agus i Loch Garman chun uasghráduithe inslithe, téimh, soilsithe, cuisnithe, aisghabhála teasa agus giniúna gaile a dhéanamh ar roinnt áiteanna cónaithe, ionaid fóillíochta, ionaid athchúrsála, foirgnimh phoiblí agus ar bhácús agus ar óstán.

Dúirt Jim Gannon, Príomhfheidhmeannach Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann:

"Aithnítear i bPlean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide an ról lárnach atá ag pobail chun ár n-uaillmhianta i dtaca le gníomhú ar son na haeráide a fhíorú. Tá Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ag obair leis na céadta pobail fuinnimh ar fud na tíre agus ag tabhairt eolais agus uirlisí dóibh chun a gconair ísealcharbóin féin a phleanáil agus chun a n-uaillmhianta féin a fhíorú. Tá deontais atá maoinithe ag an Rialtas i measc na bpríomhthacaíochtaí do phobail atá réidh chun infheistiú in éifeachtúlacht fuinnimh agus i réitigh in-athnuaite fuinnimh atá saincheaptha le freastal ar a riachtanais shainiúla féin. Is féidir aithris a dhéanamh ar chomhéachtaí na bpobal seo agus tuilleadh saoránach a mhealladh le bheith páirteach in aistriú na hÉireann go fuinneamh glan."

Tá tuilleadh sonraí le fáil faoi thionscadail 2019 ar www.seai.ie

Nótaí d'eagarthóirí

Na príomhstaitisticí maidir le maoiniú pobail Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

·         Tá tacaíocht á tabhairt do 57 tionscadal faoi Scéim Deontais Pobal 2019 an Údaráis. (Tá sonraí na 57 tionscadal liostaithe sa cheangaltán.)

·         Leis an maoiniú rialtais €25.3m le haghaidh deontas, a chlúdóidh cuid den chostas iomlán atá ar na tionscadail, €65.8m, beifear in ann uasghrádú fuinnimh a dhéanamh in 698 áit chónaithe agus in 570 foirgneamh neamhchónaithe.

·         Go carnach, tá tacaíocht tugtha tríd an gclár d'uasghrádú in 18,200 áit chónaithe agus in 2,570 foirgneamh neamhchónaithe.

·         Laghdú 34,676 tonna ar astaíochtaí CO2 in aghaidh na bliana.

Ionad Fóillíochta Theach Naomh Micheál

Tá Ionad Fóillíochta Theach Naomh Micheál san áireamh i dtionscadal is mó i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i dTiobraid Árann, i Luimneach, i Muineachán agus i gCill Mhantáin. Is é €2,809,628 luach iomlán an iarratais agus €936,296 an deontas iomlán atá á thairgeadh.

Is é 6,551,660 kWh coigilteas measta bliantúil an tionscadail ina iomláine.

Ar na huasghráduithe cónaitheacha tá cúig áit chónaithe i mBaile Átha Cliath.

Áirítear leis na huasghráduithe:

 • Insliú dín agus balla
 • Pumpa teasa aer go huisce le rialuithe lán-chomhtháite téimh

   

 

Áirítear le foirgnimh neamhchónaithe:

Foirgneamh eachlainne, Baile Átha Cliath; Leabharlann Ráth Maonais, Baile Átha Cliath; Ionad Taighde Bia Moorepark, Corcaigh; Coláiste na nGardaí, Tiobraid Árann; Cúirt an Athar Kitt, Baile Átha Cliath; Liberty Crèche, Baile Átha Cliath; Little Star Crèche, Baile Átha Cliath; Cúirt Radharc an Gharraí, Baile Átha Cliath; Teach Naomh Micheál, Baile Átha Cliath; Pailliún agus Ionad Gailf Dhá Mhaide na Móinéar Fada, Baile Átha Cliath; Cuan Mhuire, Luimneach; Oifig Chomhairleach Thigh na hÉille, Cill Mhantáin; Árais Eolaíochta Ollscoil Cathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath; Pobalscoil Naomh Colmcille, Baile Átha Cliath; Páirc Teicneolaíochta Gnó Chluain Eois; Pailliún agus foirgnimh Iosta Pháirc Le Fanu, Baile Átha Cliath; Ionad Oideachais an Bhá Thuaidh, Baile Átha Cliath; Leabharlann Bhaile Phib, Baile Átha Cliath; Leabharlann Bhaile Munna, Baile Átha Cliath.

 

Áirítear leis na huasghráduithe:

 • Pumpaí teasa
 • Soilsiú
 • Insliú dín
 • Rialuithe téimh
 • Fuinneoga agus doirse
 • Painéil fhótavoltacha gréine

   ​
Press Release Documents