You are here:

Foilsíonn an tAire Bruton Athbhreithniú Smyth

Dúirt Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an méid seo a leanas inniu (Máirt, an 27 Samhain 2018) agus é ag labhairt faoin tuarascáil a fhoilsiú:

"Ghlac an Rialtas torthaí an athbhreithnithe a rinne an tIniúchóir Neamhspleách Próisis, an tUasal Peter Smyth, inniu. San athbhreithniú rinne an tIniúchóir Neamhspleách, dúirt sé go raibh sé sásta nach raibh deis ag an iar-aire ná ag an Uasal McCourt dul i bhfeidhm ar an bpróiseas tairisceana i bhfabhar Granahan McCourt nó eile.

"Agus é ag féachaint ar an bpróiseas tairisceana chun a fháil amach ar cuireadh isteach air ar aon bhealach, bhreathnaigh an tUas. Smyth ar na gnéithe seo a leanas i dtaobh an iar-aire:

  • An raibh aon fhaisnéis íogair ar eolas aige a rachadh chun sochair do Granahan McCourt
  • An ndearna sé aon chinntí taobh istigh den phróiseas a chuaigh chun sochair do Granahan McCourt
  • An raibh sé ar a chumas dul i bhfeidhm ar athruithe ar na Doiciméid Tairisceana
  • An raibh sé ar a chumas dul i bhfeidhm ar an measúnú a rinneadh ar na haighneachtaí

"Bunaithe ar na ceithre ghné seo, bhí an tIniúchóir Neamhspleách sásta nach ndearna an t-iar-aire Denis Naughten ná an tUasal McCourt iarracht dul i bhfeidhm ar an bpróiseas tairisceana i bhfabhar Granahan McCourt nó eile.

"Tá an tsainfhoireann soláthair atá ag bainistiú an phróisis soláthair do NBP sa Roinn ag plé leis an Tairiscint Deiridh a fuarthas ar an 18 Meán Fómhair ón tairgeoir atá fágtha - Granahan McCourt– a mheas.  Mar thoradh air seo, tabharfar moladh don Rialtas cibé ar cheart nó nár cheart an cuibhreannas ar a bhfuil Granahan McCourt i gceannas air a cheapadh mar an tairgeoir tosaíochta don Phlean Leathanbhanda Náisiúnta sa phróiseas soláthair don idirghabháil atá faoi stiúir an Rialtas maidir le ceisteanna lena n-áirítear an t-íos-fóirdheontas a bheidh de dhíth.

"Ó ceapadh mé, is é an tosaíocht is mó atá agam an cheist seo a shocrú ar bhealach féaráilte neamhchlaonta agus chomh sciobtha agus is féidir.

"Tá an rialtas meáite ar leathbhanda ardluais a chur ar fáil faoin tuath in Éirinn. Nuair a tháinig an Rialtas seo i réim in 2016, bhí rochtain ag 1.2m (52%) duine ar leathanbhanda ardluais. Inniu, tá rochtain ag 1.7m (74%) áitreabh ar an tseirbhís seo. Tá an rialtas iomlán meáite air go gcuirfear an tseirbhís ar fáil don 540,000 áitreabh nach bhfreastalóidh oibritheoirí tráchtála orthu. 

"Ar deireadh thiar thall, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an iniúchóir neamhspleách as an athbhreithniú seo a dhéanamh." 

Nótaí don eagarthóir:
Is féidir an tuarascáil a léamh ina hiomláine anseo: 

 

An tIniúchóir Neamhspleách: 
Is comhairleoir neamhspleách é an tUasal Peter Smyth ar tugadh conradh dó, tar éis tairisceana, mar Iniúchóir Próisis i dtaobh phróiseas soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. (Tá cóip de na téarmaí tagartha mionsonraithe don Iniúchóir Próisis ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda thíos.) Mar iniúchóir, is gá dó a dheimhniú go leantar na treoirlínte agus na próisis chuí i soláthar an tionscadail. Tá cóip de na téarmaí tagartha mionsonraithe don Iniúchóir Próisis ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil anseo
 
D'iarr an Taoiseach ar an Uasal Smyth tuarascáil a ullmhú a chuimseodh na gnéithe seo a leanas:
 
· cuntas ar an obair leantach a dhéanann sé mar Iniúchóir Próisis agus ar an saineolas atá aige ar an bpróiseas soláthair go dtí seo;
· plé ar na himpleachtaí ar an bpróiseas soláthair a bheadh ag aon chruinnithe idir an t-iar-Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus ionadaithe don chuibhreannas tairisceana a bhí fágtha agus
· eolas a thabhairt don Rialtas le go mbeadh sé ar a chumas cinneadh a dhéanamh cibé acu a chuir na cruinnithe seo isteach ar shláine an phróisis soláthair nó nár chuir.
 
Bhí cead ag an Uasal Smyth, de réir a bhreithiúnais féin, athbhreithniú a dhéanamh ar an doiciméadúchán cuí a bhí ag an Roinn agus/nó ionchur scríofa nó ó bhéal a fháil ó na páirtithe leasmhara.
 
Níor iarraidh air, mar chuid den tuarascáil seo, breathnú ar cheisteanna substainteacha a bhaineann leis an tairiscint a cuireadh isteach ar a bhfuil measúnú ar bun ag Foireann Measúnachta na Roinne faoi láthair.

Press Release Documents