You are here:

Gníomh radacach an Rialtais maidir le plaistigh, dramhaíl bhia agus pacáistiú

​​

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Luan, an 16 Meán Fómhair) go dtabharfaidh sé ar aghaidh roinnt gníomhartha radacacha chun dramhaíl a laghdú agus chun acmhainní a bhainistiú ar dhóigh níos éifeachtúla. Tá cruinniú mullaigh á óstáil ag an Aire inniu leis na príomhpháirtithe as measc tionscal, údaráis áitiúla, bailitheoirí dramhaíola, grúpaí a dhéanann ionadaíochta ar theaghlach agus eagrais neamhrialtasacha chun plé a dhéanamh ar conas is féidir leis an bpolasaí nua seo na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint amach.

Bíonn breis agus 200 kg de phacáistiú dramhaíola agus 59 kg plaistigh á ghiniúint in aghaidh an duine gach bliain in Éirinn – tá siad seo os cionn mheán an AE. Bíonn costas €700 in aghaidh na bliana le híoc ag úinéirí tí as dramhaíl bhia amháin agus is dramhaíl bhia is cúis le caillteanas €1 billiún ag fiontair.

D'fhógair an tAire Bruton go bhfuil straitéis nua dramhaíola á forbairt aige trína mbainfear amach an méid seo a leanas:

·         Cosc ar phlátaí, sceanra, soip, maidí balúin, baitíní cadáis, cupáin pholaistiréine agus soithí bia plaisteacha aon úsáide

·         Tabhairt isteach táillí as plaistigh nach féidir iad a athchúrsáil, mar shampla táillí ar phacáistiú bia in ollmhargaí

·         Dramhaíl bhia a laghdú ar a leath

·         Deireadh a chur le húsáid plaistigh nach féidir é a athchúrsáil

·         Dúbailt ar an méid ábhair athchúrsáilte a úsáidtear

·         Méadú 60% ar an ráta athchúrsála ar phacáistiú plaistigh

·         Spleáchas ar líonadh talún a laghdú ar 60%

Tá machnamh á dhéanamh freisin ar thobhaigh chomhshaoil a thabhairt isteach, cosúil leis na tobhaigh ar phlaistigh aon úsáide.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá sé ríthábhachtach ár n-acmhainní a bhainistiú i gceart chun go mbeidh Éire is fearr agus is inbhuanaithe ag na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá sé seo mar chroí an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide – is úsáid ábhar is cúis le 60% d'astaíochtaí de gháis cheaptha teasa.

"Is féidir linn a bheith níos fearr i ngach gné den slabhra soláthair. Tá 70% de dhramhaíl bhia inseachadta. Ní bhíonn leath den ábhar a mbainimid úsáid as á scagadh amach mar is ceart. Níl dhá thrian den phlaisteach a bhíonn in úsáid ar an liosta athchúrsála. Cuireann lipéid mearbhall ar dhaoine.

 

Tá iarrtha ag an Aire go ndéanfar plé sna seisiúin imill ar roinnt míreanna, ina measc:

·         Conas is féidir linn deireadh a chur le pacáistiú nach bhfuil gá leis agus rogha eile inbhuanaithe a chur ina áit

·         Conas is féidir linn an méid ábhair athchúrsáilte agus in-athchúrsáilte a úsáidtear a mhéadú

·         Na féidearthachtaí a bhaineann le tobhaigh a úsáid chun iompraíochtaí a athrú

·         Conas is féidir linn dul i ngleic le dramhaíl bhia

Dúirt an tAire:

"Tá cinneadh déanta againn an bealach atá romhainn a rianú. Táim tiomanta dár n-uaillmhianta a ghéarú agus uirlisí láidre polasaí a chur ar fáil chun ár spriocanna nua a bhaint amach. Tá deis againn inniu léarscáil a dhéanamh don bhealach chun cinn. Tá géarghá le ceannasaíocht sa réimse seo chun Éire is inbhuanaithe agus is athléimní a bhaint amach do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh."

Beidh an cruinniú mullaigh ar siúl i bhForas Bainistíochta na hÉireann agus beidh breis agus 100 ionadaí ar na príomhpháirtithe i láthair.

Nótaí d'eagarthóirí

Tá an Rialtas seo tiomanta do bheith ar thús cadhnaíochta maidir le plaistigh aon úsáide a laghdú agus tá sé ag obair ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach araon chun dul i ngleic leis an bhfadhb. Tá an méid seo a leanas déanta ag an Rialtas cheana féin:

·         Tá cosc curtha ar chupáin, ar sceanra agus ar shoip phlaistigh aon úsáide i ngach roinn rialtais agus i ngach foras rialtais

·         Tá tacaíocht láidir tugtha do reachtaíocht nua de chuid an AE maidir le Plaistigh Aon Úsáide lena gcuirfear cosc ar shoip, ar bhaitíní cadáis déanta as plaisteach, ar phlátaí agus cupáin phlaistigh, ar chorraitheoirí plaistigh caifé agus ar choinneálaithe plaistigh balúin

·         Tá sé tiomanta do sprioc 90% um bailiú ar leith buidéil phlaistigh agus do sprioc 55% maidir le hathchúrsáil plaistigh

·         Tá tús curtha le tionscnamh na n-aigéan glan chun bruscar mara a bhailiú, a laghdú agus a athúsáid agus chun an timpeallacht mhara a ghlanadh suas

·         Tá athbhreithniú coimisiúnaithe chun an bealach is fearr a aimsiú chun sprioc 90% um bailiú ar leith soithí do dheochanna a bhaint amach; nuair a bheidh sé déanta, fógróidh an tAire na gníomhartha riachtanacha.

​ 

Press Release Documents