You are here:

Fócas an Rialtais ar ghníomhú ar son na haeráide agus ar inbhuanaitheacht ag an gComórtas Treabhdóireachta

12 Meán Fómhair 2019

Díreoidh an Rialtas ar Ghníomhú ar son na hAeráide agus ar Inbhuanaitheacht ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i mbliana. Stiúrfaidh an tAire Bruton plé faoin bPlean Uile-Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide, a foilsíodh ar na mallaibh, Dé Céadaoin, an 18 Meán Fómhair.

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Ní mór dúinn mar shochaí gníomhú anois chun a chinntiú go mbeidh teacht aniar inár n-áiteanna cónaithe, inár bhfiontair, inár bhfeirmeacha agus inár bpobail i gcomhthéacs shaol an lae inniu, atá dúshlánach agus ina bhfuil béim ar gach rud a dhéanamh go mear. Is í an talmhaíocht an fhoinse aonair is mó ó thaobh gáis cheaptha teasa de, ach is í an turnamh carbóin is mó í freisin. Táim ag tnúth le plé a dhéanamh ar conas is féidir le modhanna nua feirmeoireachta agus le deiseanna nua sa bhithgheilleagar teacht aniar agus inbhuanaitheacht ó thaobh úsáid talún de a láidiriú."

 

Tig leo siúd a bheidh ag freastal ar an gComórtas Treabhdóireachta tuilleadh a fhoghlaim faoi Phlean 2019 um Ghníomhú ar son na hAeráide agus faoin dóigh ar féidir leo féin a bheith páirteach san hiarrachtaí chun tabhairt faoin dúshlán a bhaineann le hathrú aeráide ach dul chuig Puball Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta Rialtas na hÉireann i Sráidbhaile Rialtas na hÉireann. Tig leo tuilleadh eolais a fháil freisin ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag Éirinn maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Fógrófar Curaidh 2019 na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

 

Is téarma lárnach é inbhuanaitheacht i bpubaill uile an Rialtais ag an gComórtas Treabhdóireachta. Beidh líon na n-earraí a bheidh ar fáil teoranta agus cuirfear bileoga eolais ar fáil sa chás amháin ina mbeidh gá leo. Beidh eolas ar chomharthaí dramhaíola AES, eolas ó MyWaste de chuid Rialtas na hÉireann faoi shórtáil agus athchúrsáil, ar gach ceann den 700 araid a bheidh ar fud shuíomh iomlán an Chomórtas Treabhdóireachta. Tá lacáiste socraithe le Rumbles, an díoltóir tae agus caifé ar an suíomh, le haghaidh cuairteoirí a thabharfaidh cupáin choinneála leo.

 

Beidh eolas á thabhairt ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann do chuairteoirí faoin réimhse deontas agus beart atá ar fáil do bhailte agus do ghnónna talmhaíochta maidir le héifeachtúlacht fuinnimh. Beidh eolas á thaispeáint ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le dabhcha séarachais, dramhaíl bhia agus tionscnaimh eile inbhuanaitheachta. Beidh ionadaithe ó na hOifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide agus ó na hOifigí Réigiúnacha um Bainistiú Dramhaíola (via My Waste) ar fáil chun ceisteanna cuairteoirí maidir le hoiriúnú i dtaca leis an aeráid agus inbhuanaitheacht i bpobail a fhreagairt.   

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Mar gheall ar a thábhachtaí atá an Plean Náisiúnta Leathanbhanda do mhuintir na tuaithe in Éirinn,  beidh eolas ar fáil do chuairteoirí freisin faoi chur i bhfeidhm seirbhísí leathanbhanda. Is sa Phuball Nascachta a bheidh sé sin agus beidh ionadaithe ó fhoireann an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus ón Tascfhórsa Móibíleach agus Leathanbhanda ann le labhairt le cuairteoirí faoin léarscáil leathanbhanda idirghníomhaíochta. 

 

Éirchóid, scileanna digiteacha agus feirmeoireacht chliste

Beidh taispeántas ag foireann Éirchóid freisin agus tabharfaidh siad cúnamh maidir leis an réimse úsáidí a bhaineann le d'Éirchód, marcáil frithghadaíochta maoine ina measc. I bPuball na Foghlama beidh comhairle á tabhairt do chuairteoirí ag lucht an Tionscnaimh um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh maidir lena scileanna ríomhaireachta agus a scileanna ar líne a fheabhsú. Beidh taispeántas ann freisin den obair iontach idirghníomhaíochta atá ar siúl tríd an gclár Laoch Digiteach Scoile. I Sráidbhaile na nOifigí Fiontair Áitiúil, beidh foireann na Scéime Dearbháin Trádála Ar Líne ar fáil le labhairt le gnónna beaga faoi na buntáistí a bhaineann lena ngnó a chur ar líne.

Beidh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ann chun plé a dhéanamh ar thoibreacha agus screamhuisce ar an bhfeirm agus faoin tionscadal feirmeoireachta cliste de chuid SGÉ/Teagasc GSI/Teagasc, "Terra Soil". Beidh taispeántas suimiúil faoi éisc ag Iascaigh Intíre na hÉireann agus beidh an t-ionsamhlóir slatiascaireachta ann, rud a mbíonn tóir mhór air i gcónaí.

 

An Breatimeacht

Beidh Rialtas na hÉireann le feiceáil go mór ag Comórtas Treabhdóireachta na bliana seo. Beidh 150 Taispeántóir Rialtais i 19 bpuball a shínfidh thar achar 13,000 méadar cearnógach. Beidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Bord Bia agus an Puball Gnó agus Fostaíochta: Leas agus Cáin istigh i Mol an Bhreatimeachta. Beidh eolas agus comhairle le fáil i bpríomhphuball Rialtas na hÉireann faoi na céimeanna praiticiúla is féidir linn go léir a ghlacadh chun ullmhú le haghaidh an Bhreatimeachta. Táthar ag moladh go mór do ghnónna, do thomhaltóirí agus don phobal cuairt a thabhairt ar Mhol an Bhreatimeachta de chuid Rialtas na hÉireann ag Comórtas Treabhdóireachta na bliana seo. Beidh an Mol suite i Sráidbhaile Rialtas na hÉireann agus beidh seastáin, taispeántóirí agus taispeántais ann chun leideanna praiticiúla agus eolas a thabhairt do lucht gnó agus do thomhaltóirí araon maidir le conas ullmhú don Bhreatimeacht. Táthar ag dréim le ceathrú milliúin duine ag Comórtas Treabhdóireachta 2019, mar sin is deis thábhachtach atá ann labhairt go díreach leis an bpobal maidir leis na céimeanna is féidir linn go léir a thabhairt le bheith réidh don Bhreatimeacht.

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'eagarthóirí

·         Beidh sraith imeachtaí ar siúl i bpuball Rialtas na hÉireann i rith na dtrí lá – lena n-áirítear ceardlanna laethúla ullmhúcháin don Bhreatimeacht, pléphainéil le hairí agus plé ar ábhair amhail Mná sa Spórt. Beidh sé mar mhol eolais do chuairteoirí freisin faoin Rialtais agus faoin Sráidbhaile, agus beidh léarscáileanna Gaeilge agus Béarla den Sráidbhaile le fáil ann. Beidh comharthaí ar fud an tSráidbhaile agus taobh amuigh de gach puball chun cuidiú le cuairteoirí teacht ar an rud atá uathu agus ar na daoine ar mian leo labhairt leo.

·         Bhí thart ar 90 Taispeántóir Rialtais ag Comórtas Treabhdóireachta 2018 agus bhí siad ar fad scaipthe in 42 suíomh agus puball éagsúil ar fud an tsuímh iomláin 700 acra. D'fhág sé sin go raibh ar chuairteoirí stró a chur orthu féin chun soláthróirí Rialtais a aimsiú agus b'éigean dóibh a fhios a bheith acu roimh ré cé go díreach a raibh siad ag iarraidh labhairt leo.

·         Tá Athchóiriú ar an Státseirbhís á chur i bhfeidhm leis an athrú seo ar sheachadadh seirbhísí (https://www.gov.ie/en/policy-information/fd9c03-civil-service-renewal/_) agus tá moltaí in An tSeirbhís Phoiblí Againne 2020 á gcur i bhfeidhm trí dhearadh seirbhísí a dhíríonn ar shaoránaigh (https://www.gov.ie/en/policy-information/437651-public-service-reform/) 

 

Tuilleadh eolais

·         Éire a Ullmhú don Bhreatimeacht: www.gov.ie/brexit

·         Tá an t-eolas go léir, léarscáil idirghníomhaíochta den Sráidbhaile san áireamh, na sonraí uile faoi 19 bpuball, faoi 150+ Taispeántóir agus faoi imeachtaí agus gníomhaíochtaí le fáil ar www.gov.ie/Ploughing19

·         Lean @MerrionStreet, #GovVillage agus #GovPloughing19 chun eolas láithreach a fháil ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí agus chun amharc ar shruthú imeachtaí ó phríomhphuball Rialtas na hÉireann

·         Dul chun cinn na hÉIreann i dtreo Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe: https://irelandsdg.geohive.ie/

·         Tionscadal Éireann 2040 https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/

 

LÁITHREACHT NA ROINNE CUMARSÁIDE, GNÍOMHAITHE AR SON NA hAERÁIDE AGUS COMHSHAOIL TUILLEADH EOLAIS

·         Plean 2019 um Ghníomhú ar son na hAeráide

·         Plean Feidhmithe na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

·         Terra Soil

·         Marcáil Frithghadaíochta Maoine

·         An Tionscnamh um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh

·         Laochra Digiteacha Scoile

·         Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne

 

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ: Tuilleadh eolais faoi phleanáil don Bhreatimeacht

PREASEISIÚINTÍ FAOIN mBREATIMEACHT

·         Bearta buiséid trasrialtais chun ullmhú don Bhreatimeacht fógartha i mí Dheireadh Fómhair 2018: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Budget_2019_%E2%80%93_Getting_Ireland_Brexit_Ready.html

·         Plean Gníomhaíochta Teagmhasach an Rialtais a foilsíodh i mí na Nollag 2018; https://merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/News-Room/Releases/No_Deal_Brexit_Contingency_Plan.pdf

·         Comhairle do dhaoine atá ag obair san earnáil foirgníochta agus san earnáil tógála: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Latest_Government_advice_for_those_in_the_construction_building_trade.html

 

·         Comhairle do dhaoine atá ag tiomáint cairr i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain a cláraíodh i bPoblacht na hÉireann: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_those_driving_Irish-registered_vehicles_in_Northern_Ireland_and_Great_Britain.html

·         Comhairle d'áitritheoirí i bPoblacht na hÉireann a bhfuil ceadúnas tiomána de chuid na RA acu: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_residents_in_Ireland_with_UK_Driving_Licences.html

·         Comhairle do dhaoine atá ag ceannach ar líne ón RA: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_Information_for_people_buying_online_from_the_UK.html

·         Comhairle do chomhlachtaí atá ag stóráil sonraí pearsanta sa RA nó le néalseirbhís lonnaithe sa RA: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_companies_who_may_be_storing_personal_data_in_the_UK_or_in_a_UK_based_cloud_service.html

·         Comhairle do chomhlachtaí atá ag ceannach earraí ón RA: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_companies_buying_goods_from_the_UK.html

·         Comhairle do thrádálaithe plandaí agus táirgí plandúla: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_traders_of_plants_and_plant_products.html

·         Comhairle do chomhlachtaí a bhfuil a bhfeithiclí iompair féin acu atá ag tabhairt earraí trí chalafoirt i bPoblacht na hÉireann: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Getting_Ireland_Brexit_ready_Government_advice_for_companies_with_their_own_transport_who_may_be_bringing_goods_through_Irish_ports_.html

·         Béim a chur ar 9 gcéim is féidir le gnónna a thabhairt chun ullmhú don Bhreatimeacht 10 seachtain roimhe: https://merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/News-Room/Releases/Government_urges_businesses_to_prepare_for_Brexit_with_10_weeks_to_go.html

Comhairle ioncaim do chomhlachtaí iompair agus dá dtiománaithe: https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Revenue_provides_key_Brexit_advice_for_transport_companies_and_their_drivers.html

Press Release Documents