You are here:

Fáilte curtha ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann roimh Aire ó Rialtas na Breataine Bige ar RV Mallet

Tá lúchair ar Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann fáilte a chur roimh Eluned Morgan, an tAire um Chaidreamh Idirnáisiúnta agus na Breatnaise i Rialtas na Breataine Bige, ar bord an RV Mallet ag Club Luamhaireachta Ríoga na hÉireann, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath Dé Céadaoin an 11 Márta, agus Seachtain na Breataine Bige linn.

Rachaidh an tAire Morgan ar cuairt ar an RV Mallet chun bualadh le baill d'fhoireann Thionscadal CHERISH agus chun amharc ar shonraí cósta a bailíodh in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. Tá Tionscadal CHERISH maoinithe ag an gclár de chuid an Aontais Eorpaigh um Chomhoibriú idir Chríocha Eorpacha, Éire agus an Bhreatain Bheag 2014-2020. Is iad Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Clár Discovery na páirtithe Éireannacha. Bíonn teicneolaíochtaí den chuid is nua-aimseartha in úsáid sa tionscadal chun anailís a dhéanamh ar sheandálaíocht chósta agus oileáin agus ar na suíomhanna oidhreachta is mó a dtéann an t-athrú aeráide, creimeadh cósta, aimsir stoirmiúil agus leibhéil ardaitheacha farraige in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag i bhfeidhm orthu. Ar na suíomhanna in Éirinn a ndearnadh staidéar orthu tá Droim Meánach i gContae Bhaile Átha Cliath, Ros Láir i gContae Loch Garman agus Sceilig Mhíchíl i gContae Chiarraí, agus longbhriste an SS Manchester Merchant sa Daingean agus an City of London ar chósta Loch Garman. Le linn na cuairte ar an RV Mallet, beidh deis ann íomhánna ardtaifigh a thaispeáint de ghrinneall na farraige a fuarthas ag suíomh sa Bhreatain Bheag le linn na comhoibre idir an Bhreatain Bheag agus Éire ar chlár CHERISH.

Tá gá le cur chuige trasdisciplíneach, idirnáisiúnta chun tuiscint a fháil ar thionchar an athrú aeráide ar chóstaí agus ar phobail chósta na n-oileán seo san am a chuaigh thart, san am i láthair agus sa todhchaí. Baintear an méid sin amach i dtionscadal CHERISH trí gheolaíocht, seandálaíocht, cianbhraiteacht agus mapáil mara chun tacair sonraí den chuid is nua-aimseartha a fhorbairt ar mhaithe le pleanáil don todhchaí agus an t-athrú aeráide a mhaolú.

Dúirt Koen Verbruggen, Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann:

"Tá lúcháir orainn fáilte a chur roimh an Aire Morgan ar an RV Mallet. Is sampla an-mhaith é Tionscadal CHERISH den chomhoibriú leanúnach idir an Bhreatain Bheag agus Éire agus muid ag obair le chéile chun úsáid a bhaint as an eolaíocht chun teacht ar thuiscint ar an tionchar a d'fhéadadh a bheith ag an athrú aeráide ar na cóstaí againn."

Dúirt Seán Canney T.D., an tAire Stáit um Acmhainní Nádúrtha:

"Tá Tionscadal CHERISH ar thionscadail eiseamláracha na Roinne seo agam atá ag plé leis an athrú aeráide. In 2019, seoladh Plean Rialtas na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide, agus tá an obair atá á déanamh ar an tionscadal seo, ar thionscadal INFOMAR agus ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann riachtanach chun tuiscint a fháil ar ár gcóstaí agus ar ghrinneall na farraige, agus san obair i dtreo fuinnimh inbhuanaithe in Éirinn."

Dúirt Eluned Morgan, an tAire um Chaidreamh Idirnáisiúnta i Rialtas na Breataine Bige:

"Is léiriú maith é an obair atá á déanamh i dtionscadal CHERISH ar an dlúthchaidreamh oibre atá idir an dá thír iontacha seo againn. Táim ag tnúth le torthaí na hoibre a dhéanfar ar bord an RV Mallet a fheiceáil."

CRÍOCH

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag press.office@dccae.gov.ie nó ar 01 678 2441.

 

Nótaí d'eagarthóirí

  • Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) Gníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá an t-eagras freagrach as comhairle agus eolas geolaíochta a sholáthar agus as sonraí a fháil chun na críche sin. Déanann SGÉ réimse táirgí, ina measc mapaí, tuarascálacha agus bunachair shonraí. Bíonn sé ag feidhmiú mar lárionad faisnéise agus mar chomhpháirtí tionscadail i ngach réimse de gheolaíocht na hÉireann. Is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í SGÉ (www.gsi.ie).

  • Is tionscadal sé bliana le buiséad €6.2 milliún é tionscadal CHERISH atá ag plé leis an aeráid, leis an oidhreacht agus le timpeallachtaí rífeanna, oileán agus cinn tíre – 'Athrú an Aeráide agus Oidhreacht Chósta'. Tá an tionscadal á mhaoiniú ag an gclár de chuid Aontais Eorpaigh um Chomhoibriú idir Chríocha Eorpacha, Éire agus an Bhreatain Bheag 2014-2020 www.cherishproject.eu. Is iad seo a leanas na comhpháirtithe sa tionscadal: an Coimisiún Ríoga um Shéadchomharthaí Ársa agus Stairiúla na Breataine Bige; Clár Discovery: Lárionad na hÉireann um Sheandálaíocht agus Nuálaíochta; Ollscoil Aberystwyth: an Roinn Tíreolaíochta agus Eolaíochta Domhanda, agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.  https://www.gsi.ie/en-ie/programmes-and-projects/marine-and-coastal-unit/projects/Pages/CHERISH.aspx

  • Is clár é INFOMAR atá maoinithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus atá á chur i gcrích ag na comhpháirtithe bainistíochta, mar atá Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Foras na Mara.

     

Press Release Documents