You are here:

Is cinneadh é ar comhscála agus ar comhthábhacht le leictriú na tuaithe san aois seo caite” – an tAire Cumarsáide, Denis Naughten T.D.

Leathanbhanda Ardluais céim amháin níos gaire tar éis do phríomhchinntí ag an gComh-Aireacht próiseas soláthair an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta (PLN) a bhogadh ar aghaidh go dtí céim an chomhrá fhoirmiúil

 

 • Múnla úinéireachta roghnaithe ag an Rialtas do líonra an PLN
 • Aghaidh le tabhairt ar suas le 170,000 áitreabh breise mar chuid den PLN
 • Soláthar bogtha ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile, agus cuireadh le tabhairt do thairgeoirí cáilithe páirt a ghlacadh i gcomhrá

 

Agus é ag caint i ndiaidh chruinniú an Rialtais inniu, d'fhógair an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Denis Naughten, T.D., trí phríomhchloch mhíle ó thaobh an soláthar teileachumarsáide is mó dár thug an Stát faoi riamh a sheachadadh.  "Cloch mhíle thábhachtach is ea an lá inniu ó thaobh leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus áitreabh in Éirinn.  Tá an soláthar seo ar comhscála agus ar comhthábhacht le leictriú na tuaithe san aois seo caite," arsa an tAire Naughten.

 

Cinneadh Úinéireachta

Tar éis moladh a fháil ón Aire Naughten, tá an Rialtas tar éis an Múnla Spreagtha Tráchtála a roghnú inniu mar mhúnla úinéireachta barrmhaith don líonra a bheidh á pháirtmhaoiniú ag an Státchiste faoin bpróiseas soláthair.  Mheas an Rialtas dhá mhúnla úinéireachta, tar éis dó na roghanna a laghdú ó chúig mhúnla go dhá mhúnla i mí na Nollag seo caite. Is iad an dá mhúnla sin:

 1. Spreagadh Tráchtála (nó 'Maoiniú Bearna') – is leis an earnáil phríobháideach an líonra agus déanann sí é a mhaoiniú, a dhearadh, a thógáil agus a oibriú, agus í faoi oibleagáidí conartha ag an Rialtas.  
   
 2. Lamháltas Iomlán – déanann an earnáil phríobháideach an líonra a mhaoiniú, a dhearadh, a thógáil agus a oibriú, agus í faoi oibleagáidí conartha ag an Rialtas.   Tugtar an tsócmhainn ar ais don Stát i gceann 25 bliain. 

Dúirt an tAire Naughten, agus é ag leagan béime air, "Cuirfidh an dá mhúnla an líonra céanna, leis na sonraíochtaí seirbhíse agus na rialuithe céanna, ar fáil ar feadh 25 bliain. I gcás an dá mhúnla, beidh an tairgeoir/na tairgeoirí a n-éireoidh leis/leo faoi réir dianfhorálacha conartha lena chinntiú go mbeidh leathanbhanda ardluais inacmhainne ar ardchaighdeán á chur ar fáil ag an líonra do gach cuid d'Éirinn nach bhfuil teacht acu ar sheirbhísí faoi láthair."

Dúirt an tAire go raibh costáil mhionsonraithe coimisiúnaithe ag an Roinn, "síos go gach teach aonair sa Limistéar Idirghabhála" agus, ar an mbonn sin, go raibh an costas is dócha a bheadh ar gach múnla úinéireachta samhaltaithe aici.

"Cé go n-aithním an luach fadtéarmach a d'fhéadfadh bheith ag baint le haon líonra a thógtar a bheith faoi úinéireacht an Stáit, is é an chomhairle atá á cur orm ná go gcuirfí costas iomlán an tionscadail ar Chlár Comhardaithe an Rialtais faoi Mhúnla Lamháltais Iomláin. Bheadh impleachtaí tromchúiseacha aige sin ó thaobh cistiú caipitil a bheith ar fáil sna cúig nó sé bliana atá amach romhainn.  Ó tharla go gcuirfidh an dá mhúnla na seirbhísí céanna ar fáil agus go mbeidh siad á rialú ag conradh/conarthaí atá beagnach díreach mar a chéile, ní féidir liom laghdú a dhéanamh ar an méid airgid a bheidh ar fáil don Rialtas le haghaidh tosaíochtaí ríthábhachtacha eile, mar Athrú Aeráide, Tithíocht agus Sláinte, sna sé bliana atá amach romhainn." Dúirt an tAire gurb é an phríomhdhifríocht idir an dá mhúnla ná an méid a tharlóidh i gceann 25 bliain, nuair a thabharfar an tsócmhainn ar ais don Stát nó a thabharfar smacht iomlán d'oibreoir teileachumarsáide tráchtála uirthi. "Tá mé muiníneach gur féidir linn bearta a chur i bhfeidhm lena chinntiú go leanfaidh na seirbhísí ar aghaidh i gceann 25 bliain i gcás an Mhúnla Spreagtha Tráchtála," arsa an tAire Naughten. Ina thaobh seo, luaigh sé go bhfuil Oibleagáid Seirbhíse Uilechoitinne (OSU) do Leathanbhanda Ardluais luaite aige ag leibhéal AE cheana féin. Tá sé i mbun plé le ComReg freisin maidir le cineál OSU i limistéir ina bhfuil soláthraithe tráchtála tar éis líonraí leathanbhanda ardluais a thógáil cheana féin ach ina bhféadfadh fadhbanna teacht chun cinn i gcás tógáil nua. 

Mapáil
D'fhógair an tAire Naughten inniu freisin go bhfuil sé i gceist aige an Léarscáil Leathanbhanda Ardluais a d'fhoilsigh a Roinn i mí na Nollag seo caite a athrú chun suas le 170,000 áitreabh eile a chur san áireamh sa limistéar "ÓMRA".  Tá sé á dhéanamh seo de bharr infheistíocht teileachumarsáide tráchtála nach ndearnadh agus nach bhfuil aon phleananna nithiúla infheistíochta eile ón earnáil ag an Roinn lena haghaidh.

"Tá mar aidhm leis an PLN leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach teach, scoil agus gnó in Éirinn. Tá dhá rud ar bun chun é sin a bhaint amach: infheistíocht ón earnáil teileachumarsáide, i gcathracha agus i mbailte ar fud na hÉireann go príomha, agus idirghabháil faoi stiúir an Stáit, i gceantair thuaithe go háirithe, áit nach féidir bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil teileachumarsáide infheistíocht."  

Dúirt an tAire go réiteodh an idirghabháil Stáit na fadhbanna nascachta faoin tuath in Éirinn. Dúirt sé go mbeadh teacht ar sheirbhísí ardchaighdeáin inacmhainne ar deireadh thiar ag gach ceann de na 757,000 áitreabh atá sa limistéar "ÓMRA" faoi láthair ar Léarscáil Leathanbhanda Ardluais na Roinne, de thoradh an phróisis soláthair atá ar bun faoi láthair. "Tá freagracht orm, áfach, as a chinntiú nach bhfágfar aon duine inár ndiaidh", arsa an tAire Naughten. "Ar an ábhar seo, tá mo Roinn tar éis bheith ag déanamh dlúthmhonatóireachta ar chur i bhfeidhm na seirbhísí ag an earnáil teileachumarsáide tráchtála sna limistéir "GORM", mar a thugtar orthu, ar an Léarscáil Leathanbhanda Ardluais." De thoradh na monatóireachta seo, agus de thoradh comhrá le tionscail, tá sé tagtha chun solais go bhfuil suas le 170,000 áitreabh as an 1.6m áitreabh sa limistéar "GORM" nach féidir bheith cinnte go gcuirfear seirbhísí ar fáil iontu. Luaigh an tAire go bhfuil obair leanúnach ar bun sa Roinn chun líon agus suíomh cruinn na n-áitreabh atá i gceist a shainaithint.

Tabharfar an obair seo chun críche sna míonna atá amach romhainn agus beidh a toradh le feiceáil i Léarscáil Leathanbhanda Ardluais uasdátaithe. Idir an dá linn, cuirfidh an Roinn tairgeoirí cáilithe sa phróiseas soláthair ar an eolas gur dócha go mbeidh 170,000 áitreabh breise á gcur leis an Limistéar Idirghabhála.

Dúirt an tAire, agus é ag leagan béime air, maidir le suas le 170,000 áitreabh a bheith á gcur leis an Limistéar Idirghabhála, nach gcuirfidh sé seo moill ar bith ar an bpróiseas soláthair ná ar chur i bhfeidhm na seirbhísí, ó tharla gur dócha go mbeidh a lán de na háitribh ar an teorainn idir limistéir "GORM" agus "ÓMRA" reatha.

Chomh maith leis sin, spreag an tAire an pobal chun dul i dteagmháil leis an Roinn má bhíonn aon cheist acu i ndáil lena n-áitreabh. Is féidir leis an bpobal teacht ar an léarscáil ag broadband.gov.ie. Is féidir leo scrollú tríd an léarscáil agus a n-éirchód nó a seoladh a chur isteach chun teacht ar a n-áitreabh féin. Tá bosca poist tiomnaithe ag an Roinn freisin, broadband@dcenr.gov.ie , agus moltar don phobal dul i dteagmháil leis an Roinn lena n-éirchód agus aon cheist atá acu i ndáil le seirbhísí ina gceantar a chur. 

 
An Próiseas Soláthair
Dúirt an tAire freisin go bhfuil an chéad dá chéim den phróiseas soláthair foirmiúil don Idirghabháil Stáit críochnaithe anois. "Cuireadh tús leis an bpróiseas réamhcháiliúcháin an 22 Nollaig 2015," arsa an tAire Naughten. Fuarthas freagraí ó 5 chuideachta, ag seasamh do 32 cuibhreannas, an 31 Márta 2016. Tá an Roinn tar éis na freagraí sin a mheas ón taobh teicniúil de, ó thaobh airgeadais de agus ó thaobh comhlíonadh dlí de. Tá roinnt cuideachtaí cáilithe anois chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas soláthair agus tá gach cuideachta á cur ar an eolas inniu."

Is é an chéad chéim eile den phróiseas soláthair ná an Cuireadh chun Páirt a Ghlacadh i gComhrá, ina dtabharfar cuireadh do thairgeoirí cáilithe dul i mbun comhrá foirmiúil leis an Roinn, bunaithe ar sceidil mhionsonraithe arna gcur i dtoll a chéile ag an Roinn, a thugann sonraí faoi na gnéithe éagsúla den Straitéis Idirghabhála uasdátaithe a foilsíodh i mí na Nollag 2015. Dúirt an tAire gurb é aidhm an chláir ná go mbeadh conradh foirmiúil/conarthaí foirmiúla i bhfeidhm faoi mhí an Mheithimh 2017, agus tógáil an líonra le tosú chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin. Seo iad na príomhchéimeanna sa phróiseas soláthair: 

 

 • Céim 1: Foilsiú an Cheistneora Réamhcháiliúcháin – seoladh an chéim seo an 22 Nollaig 2015;
 • Céim 2: Fuarthas cúig fhreagra ar an gCeistneoir Réamhcháiliúcháin faoi spriocdháta an 31 Márta (cuireadh síneadh ama míosa leis, ón 29 Feabhra go dtí an 31 Márta, ar iarratas ó na tairgeoirí). Tá measúnú déanta ar na freagraí sin agus, ag deireadh mhí an Mheithimh 2016, tabharfar cuireadh do na tairgeoirí cáilithe dul i mbun comhrá leis an Roinn;
 • Céim 3: Cuirfear tús le comhrá mionsonraithe le tairgeoirí cáilithe, i ndáil le cúrsaí teicniúla, tráchtála agus rialachais (Cuireadh chun Páirt a Ghlacadh i gComhrá). Cuirfear tús leis an gcéim seo i mí Iúil 2016;
 • Céim 4: I ndiaidh an chomhrá a luaitear i gCéim 3, tabharfar cuireadh do thairgeoirí réitigh mhionsonraithe a chur isteach i gcomhair tuilleadh comhrá (Cuireadh chun Réitigh Mhionsonraithe a Chur Isteach);
 • Céim 4a: Cuireann tairgeoirí réitigh mhionsonraithe isteach lena meas;
 • Céim 5: Tabharfar cuireadh do thairgeoirí tairiscintí foirmiúla deiridh a chur isteach i ndiaidh an chomhrá;
 • Céim 5a: Cuireann tairgeoirí tairiscintí foirmiúla isteach;
 • Céim 6: Measfar na tairiscintí foirmiúla a chuir tairgeoirí cáilithe isteach;
 • Céim 7: Sainaithnítear an tairgeoir nó na tairgeoirí roghnaithe;
 • Céim 8: Bronnfar conradh nó conarthaí 25 bliain – 2017.

Tá an t-am a reáchtálfar gach céim den soláthar ag brath ar roinnt cúinsí, ina measc líon na dtairgeoirí agus na castachtaí a d'fhéadfadh bheith ann i gcaitheamh an phróisis. 

Críoch

Press Release Documents