You are here:

Scéim Teanga 2018-2021: Iarratas ar Aighneachtaí

​Tá An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag ullmhú Scéim Teanga de réir Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Moltar go leanfaidh an Scéim ar feadh trí bhliain ó Mhárta 2018.

Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde sheirbhísí trí mheán na Gaeilge a chinntiú. Táthar ag súil go dtógfaidh an Scéim úr ar an dul chun cinn a rinne an Roinn leis na blianta anuas ar sholáthar sheirbhísí trí Ghaeilge.

Bhí aighneachtaí lorgtha ag an Roinn ó gach páirtí leasmhar maidir le hullmhú na scéime nua.

Bhí an comhairliúchán poiblí seo i bhfoirm suirbhé ar líne go príomha, ach bhíothas in ann aighneacht scríofa a dhéanamh trí phost nó ríomhphost.

Ba é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí 5pm Aoine 2 Márta 2018

Eolas breise faoin Scéim Teanga reatha

Eolas breise faoin Acht na dTeangacha Oifigiúla

Beidh freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus faoi réir fhorálacha de Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 2007-2014. Ba cheart duit faisnéis rúnda nó faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de a shainaithint go soiléir i d'aighneacht, ach ba chóir do pháirtithe a thabhairt faoi deara go bhfuil gach freagairt go huile agus go hiomlán faoi réir fhorálacha de na hAchtanna um SF agus féadfar í a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Consultation Documents

 

 

Consultation Submissions