You are here:

Ráiteas Beartais - Gníomhaíochtaí Taiscéalaíochta agus Táirgthe Peitriliam mar chuid den Aistriú chuig Geilleagar Ísealcharbóin in Éirinn

​Leagtar amach sa Ráiteas Beartais seo fís don ghás nádúrtha Amach Ó Chósta na hÉireann mar phríomhchuid dár meascán fuinnimh agus muid ag aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin.

​Áirítear ann:

(A) Na prionsabail atá mar bhuntaca do thaiscéalaíocht peitriliam i gcomhthéacs níos leithne Phlean Gníomhaíochta um Ghníomhú ar son na hAeráide an Rialtais;

(B) An creat bainistithe forbartha amach anseo chun taiscéalaíocht a dhéanamh ar ghás nádúrtha agus é a tháirgeadh, mar bhreosla aistrithe i limistéar eischósta na hÉireann; agus, 

(C) An réasúnaíocht slándála fuinnimh i leith gás nádúrtha, lena n-áirítear:

  • An gá le cumas cúltaca le haghaidh giniúint cumhachta in-athnuaite trí úsáid a bhaint as breoslaí iontaise lena ngabhann leibhéal níos ísle astaíochtaí CO2 (gás nádúrtha);
  • An tionchar ar an éileamh ar ghás mar thoradh ar laghdú a dhéanamh ar úsáid móna, guail agus ola;
  • Ár spleáchas méadaitheach ar allmhairí mar gheall ar an laghdú ar sholáthairtí dúchasacha faoi láthair rud atá amhlaidh freisin i dtaca le spleáchas ar allmhairí ag leibhéal an Aontais Eorpaigh (74% ó áiteanna lasmuigh den Aontas Eorpach, ar figiúr é sin atá ag dul i méid).

Publication Documents

 

 

Raiteas Beartaishttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/publications/Documents/62/Raiteas Beartais.pdfRaiteas Beartaispdf2236783