You are here:

Iarratas ar chead druileáil thaiscéalaíoch ó CNOOC Petroleum Europe Teoranta (ar a dtugtaí roimhe seo Nexen Petroleum U.K. Teoranta)

Fuarthas iarratas ar chead druileáil thaiscéalaíoch sa Rannóg Gnóthaí Peitriliam den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ó CNOOC Petroleum Europe Teoranta (ar a dtugtaí roimhe seo Nexen Petroleum U.K. Teoranta), laistigh de Cheadúnas Thaiscéaladh Teorann FEL3/18, ar an 14ú Samhain 2018. Iarrtar ar an bpobal aighneachtaí a dhéanamh maidir leis an iarratas seo. Is féidir aighneachtaí a sheoladh chuig   PADadmin@dccae.gov.ie.

Postáladh an t-iarratas seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ar an 21ú Nollaig 2018 agus breithneoidh an tAire aon aighneacht a gheofar faoi dheireadh an lae oibre ar an 21ú Eanáir 2019.

•             Iarratas ar Chead druileáil thaiscéalaíoch - Litir Cheadúnas Thaiscéaladh Teorann                  FEL3-18

•             Tuairisc ar Mheasúnú Riosca Comhshaoil (Scagadh MRC)

•             Tuairisc Scagtha ar Mheasúnú Cuí (MC) 

•             Tuairisc Réamhdhruileála ar Iascaigh maidir leis an tobar ola.

•             Measúnú Seandálaíochta faoi Thoinn

 

Uasdátú 12 Feabhra 2019

Maidir le, inter alia, riachtanais Threoracha MRC agus na tuairimí a fuarthas faoi chomhairliúcháin ar an bpróiseas scagtha, measann an Roinn gur gá tuilleadh faisnéise a fháil ón iarratasóir ionas gur féidir measúnú scagtha MRC a dhéanamh.

Éilítear in Airteagal 4(6) de Threoir AE 2014/52/EU go ndéanfadh údarás inniúil cinneadh scagtha "a luaithe agus is féidir agus laistigh de thréimhse ama nach faide ná 90 lá ón dáta ar chuir an forbróir isteach an fhaisnéis ar fad a theastaíonn faoi bhun pharagraf 4".

Tá iarrtha ag an Roinn go dtabharfaidh an t-iarratasóir tuilleadh faisnéise chun gur féidir cinneadh scagtha a dhéanamh.

Foilseofar an fhaisnéis bhreise ar shuíomh gréasáin na Roinne agus iarrfar aighneachtaí breise ar an ábhar breise. Cuirfear aon aighneacht san áireamh in aon Chinneadh Scagtha MRC a dhéanfar i leith an iarratais seo.

 

Uasdátú 22 Feabhra 2019

Ar an 21ú Feabhra 2019, faoi mar a d'iarr an Roinn, thug an t-iarratasóir faisnéis bhreise don Roinn.

Foilsíodh an fhaisnéis bhreise seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ar an 22ú Feabhra 2019.

Táthar ag cur tréimhse bhreise chomhairliúcháin ár fáil. Iarrtar ar an bpobal aighneachtaí a chur isteach maidir leis an bhfaisnéis bhreise. Is féidir na haighneachtaí seo a sheoladh chuig PADadmin@dccae.gov.ie.

Breithneoidh an tAire aon aighneacht a gheofar faoi dheireadh an lae oibre ar an 8ú Márta 2019.

 

Uasdátú 27 Márta 2019

Is í an chonclúid atá i gCinneadh Scagtha MC go bhfuil Measúnú Cuí ag teastáil. Is féidir teacht ar an gCinneadh Scagtha MC sna doiciméid iniata;

Tabhair do d'aird go bhféadfaí bailíocht an chinnidh a cheistiú trí athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh.15 de 1986) mar a leasaíodh. Ní mór iarratas ar athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh go pras agus i gcás ar bith laistigh de thrí mhí ó dháta an chinnidh seo. Tá eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ar fáil ón gClár Faisnéise do Shaoránaigh, Urlár na Talún, Teach Ché Sheoirse, 43 Sráid Townsend, Baile Átha Cliath 2 nó ar líne ag www.citizensinformation.ie nó www.courts.ie.


 

Uasdátú 9 Aibreán 2019

Faoi mar a d'iarr an Roinn, thug an t-iarratasóir faisnéis bhreise don Roinn.

Foilsíodh an fhaisnéis bhreise seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ar an 9ú Aibreán 2019.

Táthar ag cur tréimhse bhreise chomhairliúcháin ár fáil. Iarrtar ar an bpobal aighneachtaí a chur isteach maidir leis an bhfaisnéis bhreise. Is féidir na haighneachtaí seo a sheoladh chuig PADadmin@dccae.gov.ie.

Breithneoidh an tAire aon aighneacht a gheofar faoi dheireadh an lae oibre ar an 29ú Aibreán 2019.


 

Uasdátú 12 Aibreán 2019

Is í an chonclúid atá i gCinneadh Scagtha MRC nach bhfuil Measúnú MRC ag teastáil. Is féidir teacht ar an gCinneadh Scagtha MRC sna doiciméid iniata:-

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an ngnó seo, gabh i dteagmháil le hAonad Comhairleach Comhshaoil na Roinne ag 01 678 2000 nó ag an seoladh thíos.

Tabhair do d'aird go bhféadfaí bailíocht an chinnidh a cheistiú trí athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh.15 de 1986) mar a leasaíodh. Ní mór iarratas ar athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh go pras agus i gcás ar bith laistigh de thrí mhí ó dháta an chinnidh seo. Tá eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ar fáil ón gClár Faisnéise do Shaoránaigh, Urlár na Talún, Teach Ché Sheoirse, 43 Sráid Townsend, Baile Átha Cliath 2 nó ar líne ag www.citizensinformation.ie nó www.courts.ie.

 

Aonad Comhairleach Comhshaoil

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath
D01 W6X0

Consultation Documents

 

 

Consultation Submissions