You are here:

Comhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a Bheartaítear a Thabhairt Isteach

Sampla maith é an Ciste Comhshaoil, a bunaíodh faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, arna leasú, d'úsáid a bhaint as ionstraimí geilleagracha chun feabhas a chur ar thorthaí comhshaoil, ina ndéantar ioncaim ó thobhaigh chomhshaoil a ath-infheistiú i ngníomhartha a lorgaíonn chun tacaíocht a sholáthar do chuspóirí comhshaoil, ar nós tionscnaimh phobail chun feabhas a chur ar an timpeallacht áitiúil, taighde, oideachas, cumarsáid agus aisghabháil dramhaíola.

I ndiaidh athbhreithniú a rinneadh ar an gCiste Comhshaoil, tá dearcthaí á lorg ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil maidir le réimse tobhaigh chomhshaoil a bheartaítear a thabhairt isteach. I measc na dtograí tá tobhach ar chupán caife, tobhach ar aisghabháil dramhaíola agus méaduithe ar na tobhaigh reatha ar mhálaí plaisteacha agus líonadh talún.   

Cabhróidh an comhairliúchán seo le heolas a thabhairt don réimse nua tobhaigh chomhshaoil a fhorbairt ar bhonn céimnithe i gcaitheamh na tréimhse 2020-2025, atá dírithe ar athrú dearfach iompraíochta comhshaoil agus gníomhú ar son na haeráide a spreagadh.

 

Ba cheart aighneachtaí a dhéanamh ar ríomhphost chuig: environmental.levies@DCCAE.gov.ie

 

Mar rogha air sin, is féidir aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig an seoladh seo a leanas:

An Comhairliúchán ar Thobhaigh Chomhshaoil

An Rannán Beartas Comhshaoil,

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide

Baile Átha Cliath 2

D02 X285

 

Dúnfar an comhairliúchán poiblí ag 5pm, an 7 Eanáir 2020. ​


 

Consultation Documents

 

 

Comhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a Bheartaítearhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/25/consultations/Comhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a Bheartaítear.pdfComhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a Bheartaítearpdf304468

Consultation Submissions