You are here:

Comhairliúchán ar an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú

Tá Clár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú (NAPCP) á fhorbairt ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE), mar a éilítear faoi Threoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí náisiúnta ó thruailleáin atmaisféaracha áirithe a laghdú (an Treoir NEC arna trasuí ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta) 2018 (I.R. Uimh. 232/2018)). 

Beartaítear leis an NAPCP breac-chuntas a thabhairt ar an gconair a leanfaidh Éire chun comhlíonadh le spriocanna NEC 2020 a bhaint amach agus ar na spriocanna do 2030, na réamh-mheastacháin maidir le truailleáin ábhartha agus na roghanna beartais.

Faoin Treoir maidir le hUasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta agus faoin reachtaíocht náisiúnta trasuímh, na Rialacháin maidir le hUasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta, tá ar Éirinn Clár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú a ullmhú agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019. Éilítear faoin reachtaíocht go ndéanfar comhairliúchán poiblí ar an NAPCP sula bhfoilsítear é.

Tá aighneachtaí á lorg ag an Roinn anois i ndáil leis an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú atá beartaithe. Leagtar amach thíos roinnt de na príomhphointí plé. Dúnfar an próiseas comhairliúcháin ar 5.30pm Dé hAoine an 5 Iúil 2019. 

Is ceart freagairtí ar an gcomhairliúchán a sheoladh ar an ríomhphost chuig: airquality@dccae.gov.ie

Is féidir freagairtí i bhfoirm cruachóipeanna a sheoladh chuig:  

Comhairliúchán faoin Dréacht-chlár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú,
An Rannán um Chaighdeán an Aeir,
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Beidh freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir ag forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007-2014. Is ceart faisnéis rúnda nó faisnéis íogaire tráchtála a shainaithint go soiléir i d'aighneacht. Mar sin féin, tugtar ar aird go mbeidh freagairt ar bith nó gach freagairt ar an gcomhairliúchán faoi réir go hiomlán ag na forálacha  sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus gur dócha go bhfoilseofar iad ar láithreán gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Ach freagairt ar an gcomhairliúchán a thabhairt, toilíonn freagróirí go bhfoilseofar a n-ainm ar líne in éineacht leis an aighneacht. Déanfaidh an Roinn leasú ar sheoltaí pearsanta agus ar sheoltaí ríomhphoist sula bhfoilseofar iad. Tarraingítear d'aird ar ráiteas príobháideachais na Roinne: 

Éilíonn an Roinn Cumarsáide, Ghníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar fhreagróirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar d'fhonn seirbhísí a chur ar fáil agus d'fhonn feidhmeanna na Roinne a chur i gcrích. Féadfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile agus le Gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe, nuair is dleathach sin. Tá mionsonraí iomlána le fáil san Fhógra Príobháideachais Sonraí, atá le fáil anseo nó i bhfoirm cruachóipe ach é a iarraidh.

 

Cúlra leis an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú

Léiríodh le taighde le déanaí go bhfuil tionchar níos mó ná mar a tuigeadh roimhe seo ag truailliú aeir ar shláinte an duine, agus ag leibhéal níos ísle ná mar a tuigeadh roimhe seo.  Ábhar imní atá ag éirí níos mó é an tionchar atá ag truailliú aeir (truailliú nítrigine go háirithe) ar an mbithéagsúlacht agus ar ghnáthóga.  De bharr na tuisceana méadaithe sin ar an tábhacht a bhaineann le truailliú aeir, tá gá anois ann na freagairtí beartais ar cháilíocht an aeir, a bhfuil an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil freagrach astu go príomha, a threisiú.

Ag an am céanna, tá an tionchar atá ag beartais earnálacha eile ar cháilíocht an aeir, amhail fuinneamh, iompar agus talmhaíocht, ag éirí níos soiléire. Mar thoradh ar thionscnaimh chun dul i ngleic le hastaíochtaí gás cheaptha teasa le deich mbliana anuas, tá dreasachtaí ann don bhithmhais le haghaidh téimh agus don díosal le haghaidh tiomána. San earnáil talmhaíochta, tá aird tarraingthe ag ardú ar an líon beostoic ar an tionchar atá ag astaíochtaí amóinia agus gáis cheaptha teasa amhail meatán a laghdú, agus ar na dúshláin a bhaineann leis sin. Léiríonn na hiarmhairtí sin nach raibh beartaithe an gá atá le modh chun ceisteanna maidir le cáilíocht an aeir a chomhtháthú le ceapadh beartais níos leithne. Léiríonn siad freisin an gá atá le cáilíocht an aeir, an aeráid agus beartas fuinnimh a ailíniú chun torthaí dearfacha a chinntiú do shláinte an duine agus don chomhshaol.

Ag leibhéal an Aontais Eorpaigh, an príomh-fhreagairt beartais ná an Pacáiste Beartais um Aer Glan, atá comhdhéanta go príomha de Threoir athbhreithnithe maidir le hUasteoireannacha Astaíochtaí Náisiúnta (Treoir 2016/2284/AE), Treoir nua maidir le hAerthruailliú ó mheánghléasraí dócháin (Treoir (AE) 2015/2193) agus moladh faoi Chinneadh ón gComhairle maidir le glacadh leis an Leasú ar Phrótacal 1999 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún.

Leis an Treoir maidir le hUasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta (Treoir NEC), bunaítear uasteorainneacha do 2020 agus do 2030 le haghaidh chúig thruailleán shonraithe: ocsaídí nítrigine (NOx), comhdhúile so-ghalaithe orgánacha neamh-mheatáin (NMVOC), dé-ocsaíd sulfair (SO2), amóinia (NH3) agus mínábhar cáithníneach (PM2.5). Tugtar sainordú sa Treoir freisin chun Clár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú (NAPCP) a fhorbairt do gach Ballstát. Tá an NAPCP beartaithe an chonair a leanfaidh Éire chun comhlíonadh le spriocanna an NEC do 2020 agus 2030 a bhaint amach a léiriú.  An Coimisiún Eorpach a leag amach formáid an NAPCP ina chinneadh cur chun feidhme (AE) 2018/1522, ar glacadh leis an 11 Deireadh Fómhair 2018.

 

An Dréacht-chlár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú

Áirítear sa Chlár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú:

  • Forléargas ar earnálacha agus ar chreata beartais náisiúnta in Éirinn a bhfuil tionchar acu ar astaíochtaí na 5 thruailleán NEC
  • Forléargas ar an staid reatha maidir le comhlíonadh le spriocanna NEC do gach truailleán a bhaint amach
  • Réamh-mheastacháin ar astaíochtaí truailleáin ábhartha go dtí 2030
  • Roghanna beartas, beart agus gníomhartha ar feadh earnálacha, ach go háirithe sna hearnálacha cónaithe, iompair, talmhaíochta agus fuinnimh, a bhfuil sé mar aidhm leo astaíochtaí na gcúig thruailleán aeir ainmnithe a laghdú 

Aidhm an chomhairliúcháin seo

Leis an gcomhairliúchán seo, táthar ag lorg dearcthaí ar an dréacht NAPCP agus iarrtar aon anailís nó fianaise bhreise a d'fhéadfaí a bhreithniú. Spreagann an Roinn rannpháirtíocht mar go bhfuil gach ceann de na bearta beartais fós á bplé agus is féidir tionchar a imirt ar ábhar an phlean trí bhíthin aiseolas agus freagairtí ar an dréacht.

Beidh torthaí an chomhairliúcháin san áireamh sa NAPCP deiridh.  Go sonrach, tabharfaimid achoimre ar thorthaí an chomhairliúcháin i ndáil le bearta a roghnú agus na hionstraimí agus na gníomhartha is oiriúnaí chun na bearta roghnaithe a chur i bhfeidhm a mheas.

Consultation Documents

 

 

Clár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú (NAPCP)https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/23/consultations/Clar Naisiunta maidir le Truailliu Aeir a Rialu (NAPCP).pdfClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú (NAPCP)pdf1357396

Consultation Submissions

 

 

NAPCP Responses to consultationhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/consultations/Documents/23/submissions/NAPCP Responses to consultation.pdfNAPCP Responses to consultation12/08/2019 15:00:00pdf2824982