You are here:

Comhairliúchán Poiblí Straitéis Náisiúnta um Aer Glan

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (DCCAE) a fhorbairt Straitéis náisiúnta Aer Glan agus é mar aidhm beartais aer glan a chur chun cinn a fheabhsú agus cáilíocht an aeir a análaimid chosaint.
Cuirfidh an Straitéis creat ar fáil le haghaidh sraith beartas agus gníomhartha tras-Rialtais chun astuithe díobhálacha a laghdú agus chun caighdeán an aeir a fheabhsú. Tabharfaidh an straitéis aghaidh ar a lán earnálacha éagsúla a bhaineann le caighdeán an aeir, cuir i gcás úsáid breosla soladach i dtithe, iompar, fuinneamh agus talmhaíocht.

Thionóil an Coimisiún Eorpach a chéad Idirphlé aer riamh Glan le hÉirinn an 1-2 Márta 2017, gníomhaíochtaí chun cáilíocht an aeir a fheabhsú agus cur le cur i bhfeidhm na hÉireann reachtaíocht aer glan an AE a chur chun cinn. Tá achoimre den idirphlé tháirgiúil in conclúidí comhroinnte a beatha freisin sa phróiseas comhairliúcháin.
Tugann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil cuireadh duit aighneacht a dhéanamh i ndáil le Straitéis Náisiúnta um Aer Glan atá beartaithe . Níl sna ceisteanna a chuirtear sa pháipéar ach cabhair leis an bpróiseas comhairliúcháin. Tugtar cuireadh do rannpháirtithe a dtuairimí a thabhairt ar ghnéithe eile den chur chuige beartaithe freisin.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí 05:30 ar an Aoine 28 Aibreán, 2017.
Ba chóir tuairimí, agus bileog chumhdaigh le sonraí teagmhála san áireamh, a sheoladh chuig:

Ríomhphost: cleanair@dccae.gov.ieAn Rannán um Chaighdeán an Aeir
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil
Bóthar an Bhaile Nua
Loch Garman

Tabhair do d’aire, le do thoil, maidir le gach aighneacht agus tuairim a chuirtear faoi bhráid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun na críche seo, go bhféadfaí iad a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus/nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014.

Consultation Documents

 

 

Straitéis Náisiúnta um Aer Glanhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/3/consultations/Clean Air Strategy Gaeilge.pdfStraitéis Náisiúnta um Aer Glanpdf3245897

Consultation Submissions