You are here:

Córas Trádála Astaíochta an AE Céim IV: Gnéithe Lánroghnacha den Trasuíomh

Tá Córas Trádála Astaíochta an AE (EU ETS) ar bhunchlocha bheartas Aontas na hEorpa chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus an phríomhuirlis aige d'fhonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ón nginiúint cumhachta agus ón tionsclaíocht a laghdú ar bhealach cost-éifeachtúil. De gheall ar é a bheith ar an gcéad chóras idirnáisiúnta le lamháltais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil, agus, gan amhras, an ceann is mó, cuimsíonn EU ETS níos mó ná 11,000 stáisiún cumhachta agus monarcha thionsclaíoch (suiteálacha do-aistrithe) in 31 tír, mar aon le haerlínte a bhíonn ag feidhmiú laistigh den AE. Titeann 102 suiteáil do-aistrithe agus 15 oibreoir aerárthach faoin gcóras i láthair na huaire in Éirinn.

In 2021, cuirfear tús le Céim IV de EU ETS (Treoir 2003/87/AE arna leasú lena n-áirítear trí Threoir (AE) 2018/410) agus tabharfar isteach roinnt athruithe a bhfuil aidhm acu feidhmiú an ETS a fheabhsú chun feabhas a chur ar a cumas gáis cheaptha teasa a laghdú san earnáil ghinte cumhachta agus sna hearnálacha tionsclaíocha.

Tá roinnt roghanna náisiúnta ann ar gá iad a bhreithniú mar chuid de thrasuí na Treorach (EU) 2018/410. Tagann na roghanna seo chun cinn mar chuid den treoir nua nó tháinig siad chun cinn roimhe seo ó threoracha eile. Déanfar iad a athbhreithniú mar chuid d'ullmhúcháin náisiúnta le haghaidh Céim IV den ETS.

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil ag iarraidh aiseolais ar pháirtithe leasmhara ar na gnéithe lánroghnacha de Threoir (AE) 2018/410 chun bonn eolais a chur faoin bpróiseas trasuite. Déanfaidh an Roinn athbhreithniú ar aighneachtaí an chomhairliúcháin phoiblí agus (i bhfianaise spriocdháta an trasuite ar 8 Deireadh Fómhair 2019), beidh faomhadh an Aire á lorg aici le haghaidh chur chuige atá beartaithe i leith trasuí na roghanna seo. Cuirfear fáilte roimh gach aiseolas agus bainfidh an Roinn leas as chun bonn eolais a chur faoin trasuí.

Seolfaidh an Roinn comhairliúchán poiblí ar na roghanna seo ar feadh tréimhse 8 seachtaine.

 

Aighneachtaí chuig:

Ba cheart aighneachtaí, ar cheart uasmhéid de 2,000 focal a bheith iontu, a chur trí rphost chuig:  ETSConsultation@dccae.gov.ie

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná 17:00 Dé hAoine11ú Eanáir 2019.

D'fhéadfadh sé go dtiocfadh freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus Rochtain ar Fhaisnéis ar na Rialúcháin Comhshaoil 2007-2014 agus go bhfoilseofaí ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil iad. Ba cheart, mar sin de, aon fhaisnéis atá rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de, a aibhsiú go soiléir sna haighneachtaí.

Consultation Documents

 

 

ETS Páipéar Comhairliúcháinhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/22/consultations/ETS Páipéar Comhairliúcháin.pdfETS Páipéar Comhairliúcháinpdf410923

Consultation Submissions