You are here:

Comhairliúchán Poiblí maidir le Cur chun Feidhme na Treorach um Meánstáisiúin Dócháin

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag lorg tuairimí maidir leis an Treoir um Meánstáisiúin Dócháin (an Treoir MSD) a thrasuí. (Treoir (AE) 2015/2193)

 

Comhairliúchán

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag lorg tuairimí maidir leis an Treoir um Meánstáisiúin Dócháin (an Treoir MSD) a thrasuí. Ba cheart freagraí a sheoladh chuig:

An Rannóg Cáilíochta Aeir

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Bóthar an Bhaile Nua

Loch Garman

Y35 AP90

nó trí ríomhphost chuig mcp@dccae.gov.ie

roimh am scoir gnó ar an Aoine, 29 Meán Fómhair 2017.

Tabhair do d'aire, le do thoil, maidir le gach aighneacht agus tuairim a chuirtear faoi bhráid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun na críche seo, go bhféadfaí iad a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus/nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014. Ba cheart faisnéis rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála a mharcáil go soiléir mar sin.

 

Meánstáisiúin Dócháin

Úsáidtear meánstáisiúin dócháin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear giniúint leictreachais, teas a chur ar fáil chun críocha tionsclaíocha, agus córais teasa agus fuaraithe tráchtála. Is stáisiúin iad a bhfuil a méid ionchuir teasa sa raon idir 1 meigeavata (MWth) agus 50 MWth. Rialaítear stáisiúin atá níos mó ná 50 MWth faoin Treoir um Astaíochtaí Tionsclaíocha (2010/75/CE), agus rialaítear stáisiúin le hastaíochtaí níos lú, a bhfuil aschur suas le 500kWth acu, faoin Treoir um Éicidhearthóireacht (2009/125/CE). (Níl aon chaighdeán astaíochtaí ag an AE do shuiteálacha a thagann idir scóip an dá thacar reachtaíochta).

Tá meánstáisiúin dócháin in ann a bheith ina fhoinse dé-ocsaídí sulfair (SO2), ocsaídí nítrigine (NOx) agus astaíochtaí deannaigh. Measann an Coimisiún Eorpach go bhfuil isteach is amach le 143,000 meánstáisiún dócháin san AE trí chéile.

 

An Treoir MSD

Tháinig Treoir (AE) 2015/2193 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le srian a chur ar astaíochtaí truailleán faoi leith go dtí an t-aer ó mheánstáisiúin dócháin i bhfeidhm an 18 Nollaig 2015 agus ní mór do na Ballstáit é a bheith trasuite acu faoin 19 Nollaig 2017. Rialaíonn sé astaíochtaí SO2, NOx agus deannaigh atá mar thoradh ar dhóchán breosla i stáisiúin a bhfuil ionchar teirmeach idir 1 meigeavata agus 50 meigeavata acu. Tá feidhm ag forálacha na Treorach ón 18 Nollaig 2018 do gach stáisiún nua, agus ón mbliain 2025 nó 2030 do stáisiúin atá ann cheana, ag brath ar mhéid an stáisiúin. Leagtar amach amscála d'fhorfheidhmiú na Treorach i bhFíor 1 thíos.

Foráiltear leis an Treoir seo nach gceadófar don chuid is mó de mheánstáisiúin dócháin feidhmiú ach amháin nuair atá siad cláraithe nó ceadaithe, agus nuair atá na luachanna do theorainneacha astaíochtaí do SO2, NOx agus deannach á gcomhlíonadh acu. Leagtar amach faoin Treoir freisin an riachtanas go ndéanfaí monatóireacht thréimhsiúil ar mheánstáisiúin dócháin. Sonraítear le hIarscríbhinn II den Treoir na teorainneacha d'astaíochtaí SO2, NOx agus deannach atá ag brath ar mhéid agus aois an stáisiúin, agus ar an gcineál breosla atá á úsáid acu. Ní mór do stáisiúin freisin monatóireacht a dhéanamh ar dhé-ocsaíd charbóin (CO) ar bhonn tréimhsiúil, agus déanfaidh an Coimisiún cinneadh faoin 1 Eanáir 2023 an gcuirfear astaíochtaí CO leis an liosta astaíochtaí rialaithe.

Príomhfhorálacha na Treorach

Éilítear leis an Treoir go gcinnteoidh Ballstáit go mbeidh meánstáisiún dócháin cláraithe nó ceadaithe sula bhféadfaí iad a fheidhmiú. Tá spriocanna éagsúla ann do chlárú agus do cheadú ag brath ar aois agus ar mhéid an stáisiúin. Socraítear leis an Treoir freisin teorainneacha astaíochta do stáisiúin. Beidh na teorainneacha astaíochta ag brath ar aois agus ar mhéid an stáisiúin. Maidir le criosanna nach bhfuil comhlíontach le caighdeáin cháilíocht an aeir de chuid na Treorach CAFÉ (Treoir 2008/50/CE), ní mór do Bhallstáit measúnú a dhéanamh an gá teorainneacha astaíochta níos déine a chur i bhfeidhm do stáisiúin faoi leith seachas iad siúd atá leagtha amach sa Treoir MSD. Tá sé molta ag Éirinn go bhfeidhmeofaí clár do MSDanna níos lú, agus go mbeadh córas ceadaithe an do MSDanna níos mó. Tá cinneadh le déanamh maidir leis an tairseach idir clárú agus ceadú. Táthar ag moladh gurb í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a bheidh ina hÚdarás Inniúil d'fhorfheidhmiú na Treorach MSD, mar gurb í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil atá ina húdarás inniúil cheana féin don Treoir um Astaíochtaí Tionsclaíocha (IED), don Treoir um Mhórstáisiúin Dócháin (LCP) agus don scéim Trádála Astaíochtaí (ETS), ar Treoracha ar fad iad a bhfuil clárú ceadaithe astaíochtaí agus riachtanais ceadúnaithe astaíochtaí ag baint leo.

Leagtar roinnt oibleagáidí ar oibritheoirí stáisiúin leis an Treoir, lena n-áirítear oibleagáidí chun astaíochtaí a mhonatóiriú agus faisnéis a chur ar fáil don údarás inniúil.

Consultation Documents

 

 

Public Consultation on Implementation of the MCP - Gaeilgehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/19/consultations/Public Consultation on Implementation of the MCP - Gaeilge.pdfPublic Consultation on Implementation of the MCP - Gaeilgepdf710113

Consultation Submissions