You are here:

Ceisteanna Coitianta

Petrol Pump

Cad é Gníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA)?

Cén fheidhm a bheidh ag NORA le linn shuaitheadh soláthair ola?

Cé a údaraíonn fuascailt stoic ola de chuid NORA?

Conas a sholáthrófar an ola, a bhfuil ina sheilbh ag NORA, don mhargadh?

Cá stóráltar stoic ola de chuid NORA?

Cad é Cumann Tionscail Ola na hÉireann (the Irish Petroleum Industry Association (IPIA))?

Cén ról atá ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA)?

Cén ról atá ag an Aontas Eorpach (AE)?

Cad é an Leibhéal Stoic Ola atá ag Éire faoi láthair?

Cá mhéad ola a thomhlaímid in Éirinn?

Cá bhfaightear soláthar ola na hÉireann de ghnáth?

 

Cad é Gníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA)?

Is cuideachta neamh-thráchta Stáit é NORA atá freagrach as stoic ola na hÉireann a choinneáil le haghaidh soláthar ola i gcás éigeandála.  Le tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin de chuid NORA. 
 

Cén fheidhm a bheidh ag NORA le linn shuaitheadh soláthar ola?

Ar ordú ón Aire, agus i gcomhar leis an AE agus an IEA más iomchuí, déanfaidh NORA bainistiú ar fhuascailt agus ar dhíol na stoc ola éigeandála leis an margadh (go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta) i gcás suaitheadh soláthair ola.

D’fhonn infhaighteacht ola tríd an margadh agus a soláthar leanúnach do thomhaltóirí a bhainistiú, oibreoidh NORA go dlúth in éineacht leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus leis an tionscal ola. 
 

Cé a údaraíonn fuascailt stoic ola de chuid NORA?

Is é an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE) an Roinn Ceannais atá freagrach as soláthar ola na hÉireann a bhainistiú i gcás  éigeandála.

Údaraíonn an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil fuascailt stoic ola de chuid NORA trí ordú scríofa i gcomhréir le hAlt 35 den Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta, 2007.

Údaróidh an tAire stoic de chuid NORA a fhuascailt tar éis don Roinn dul i gcomhairle le NORA agus an tionscal ola in Éirinn, agus tar éis di dul i gcomhairle leis an AE agus an IEA, nó iad a chur ar an eolas, de réir mar is cuí. Is é méid, cineál agus fad den suaitheadh ar an soláthar ola a chinnteoidh an méid ola a bhfuasclófar. 
 

Conas a sholáthrófar an ola, a bhfuil ina sheilbh ag NORA, don mhargadh?

Cuirfear stoic NORA ar díol le gach cuideachta ola a íocann an tobhach NORA go díreach i gcomhréir lena sciar faoi seach den mhargadh.Sa chaoi sin, glacfaidh gach cuideachta stoic i gcomhréir leis an ngnáthleibhéal soláthair a bhíonn acu, agus beidh siad in ann a soláthar dá gcustaiméirí a chothabháil trí na gnáth-bhealaí dáileacháin. 
 

Cá stóráltar stoic ola de chuid NORA?

Stóráltar stoic ar le NORA iad i saoráidí stórála ola in Éirinn agus i mBallstáit AE eile a bhfuil Comhaontú Stoic Ola socraithe ag Éire leo.Faoi láthair, coinníonn NORA 66% dá stoc iomlán ar oileán na hÉireann; coinnítear an chuid eile de mar stoc fisiciúil thar lear.Tá raon táirgí ola - Peitreal, Díosal, Ola Gháis, Ceirisín agus Breosla Scairdinnill - á stóráil ag NORA faoi láthair i saoráidí stórála atá lonnaithe i gcalafoirt thábhachtacha in Éirinn. 
 

Cad é Cumann Tionscail Ola na hÉireann (the Irish Petroleum Industry Association (IPIA))?

Is comhlacht ionadaíoch é IPIA do na cuideachtaí siúd sa tír seo atá i mbun iompórtála, dáileacháin, agus margaíochta de tháirgí ola.Seasann comhaltaí an IPIA do thromlach den tionscal ola in Éirinn.I gcás ina dtarlaíonn suaitheadh soláthair ola, rachaidh an Roinn in ngleic leis an IPIA, mar chomhlacht ionadaíoch don tionscal.
 

Cén ról atá ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA)?

Bunaíodh an IEA mar fhreagairt ar an ngéarchéim ola i 1973/1974. Is é an ról atá ag an IEA ná cabhair a thabhairt do thíortha chun freagairt chomhchoiteann a chomhordú ar chur isteach ar an soláthar ola, trí stoic ola straitéiseacha a fhuascailt do na margaí. Na tíortha atá rannpháirteach inti, comhaontaíonn siad bearta faoi leith a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar éigeandálaí soláthair ola, lena n-áirítear stoic éigeandála/straitéiseacha a chothabháil, agus rannpháirtíocht i "gníomh comhchoiteann" a dhéanamh, más gá.
 

Cén ról atá ag an Aontas Eorpach (AE)?

Déanann an tAE faireachán ar leibhéil na stoc straitéiseacha a choinníonn Ballstáit lena chinntiú go bhfuil na ceanglais á gcomhlíonadh acu mar a leagtar amach iad sa Treoir maidir le Stoic Ola (Treoir 2009/119/CE).Faoin Treoir seo, ceanglaítear ar Éire stoc ola a chothabháil atá cothrom le 90 lá de ghlanallmhairí na bliana roimhe, stoc a mbeidh rochtain air go fisiciúil agus a bheidh ar fáil lena húsáid i gcás suaitheadh soláthair.

 

Cad é an Leibhéal Stoic Ola atá ag Éire faoi láthair?

Féadtar teacht ar shonraí maidir le líon laethanta de stoic ola a choinníonn Éire agus tíortha eile san IEA ar shuíomh gréasáin Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh..
 

Cá mhéad ola a thomhlaímid in Éirinn?

Tiomsaíonn an tÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) tuarascálacha staitisticiúla ar thomhaltas breosla. Le tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin de chuid SEAI.
 

Cá bhfaightear soláthar ola na hÉireann de ghnáth?

Cé go bhfaightear táirgí ola ó roinnt tíortha eile, faightear an chuid is mó de na táirgí ola sa tír seo ón Ríocht Aontaithe.

Bíonn amhola á iompórtáil ag Scaglann sa Gheata Bán i gCorcaigh. Déantar athscagadh ar an amhola seo chun táirgí ola (seachas ceirisín scairdinnill) a tháirgeadh agus díoltar iad leis an margadh miondíola in Éirinn. Faightear amhola ó áiteanna éagsúla a bhfuil amhola éadrom/bheagshulfair le fáil iontu (e.g. an Mhuir Thuaidh, An Afraic Thiar agus Thuaidh , Ceanada agus na Stáit Aontaithe).