You are here:

Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí

 ​Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí

In 2009, nuair a leag an Rialtas síos sprioc chun feabhsú 20% a theacht ar éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020, rinne sé an cinneadh go mba cheart don earnáil phoiblí ceannaireacht a léiriú maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ar fud na sochaí agus an gheilleagair. Is é sin an fáth a socraíodh sprioc níos dúshlánaí, feabhsú 33% ar éifeachtúlacht fuinnimh, don earnáil phoiblí.

Tá feabhsú 21% ar éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí ó bhí 2009 ann. D'fhonn dlús a chur leis na hiarrachtaí is gá chun éifeachtúlacht fuinnimh fhéideartha laistigh den earnáil phoiblí a fhíorú, tá Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí​ ceadaithe ag an Rialtas agus tá sí á cur i bhfeidhm faoi láthair. Is comhall é seo ar an ngealltanas a bhí tugtha sa 3ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh (NEEAP 3), sa Páipéar Bán Éire ag dul i dtreo an Fhuinnimh Ísealcharbóin 2015-30, agus a bhí sa Clár do Rialtas Comhpháirtíochta 2016, chun straitéis earnála poiblí dá leithéid a fhorbairt agus a fhoilsiú.

 

Is iad cuspóirí na Straitéise seo ná:

  1. Agus barrmhaitheas á bhaint as na scileanna agus as an taithí atá le fáil san earnáil phoiblí,  glacann an earnáil phoiblí chuici féin ról ceannaireachta náisiúnta maidir le tograí agus tionscnaimh éifeachtúlacht fuinnimh atá cost-éifeachtúil a chur i bhfeidhm.
  1. Comhiarracht uile-Rialtais atá i gcur i bhfeidhm na Straitéise seo: déanann gach Roinn Rialtais agus na comhlachtaí faoina gcoimirce a gcuid féin chun bainistiú struchtúrtha fuinnimh a neadú i ngnáthchúrsa a ngnó.
  1. I gcomhthéacs athchóiriú na hearnála poiblí, bíonn an earnáil sin dírithe ar ghníomhaíochtaí agus ar thorthaí ina cur chuige i leith bainistiú fuinnimh: tá na gníomhaíochtaí agus na torthaí sin inbhuanaithe agus cost-éifeachtúil, rud a fhágann go bhfaightear luach níos fearr ar airgead agus go mbíonn na seirbhísí do shaoránaigh níos fearr.
  1. Tá ról ag an earnáil phoiblí chun cur leis na hiarrachtaí córas níos inbhuanaithe fuinnimh a fhorbairt, ár n-astuithe CO2 a laghdú, agus timpeallacht níos glaine, níos sláintiúla a chruthú do mhuintir an lae inniu agus do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh.