You are here:

Comhairliúchán faoi Chur i bhFeidhm Phacáiste Fuinnimh Ghlain an AE

  • Airteagal 7 den Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2018
  • Cur leis an méid fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear in earnáil an teasa

Leagtar amach spriocanna d'Éirinn sa Treoir ón AE maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 20181 d'fhonn éifeachtúlacht ár ngeilleagair ó thaobh an fhuinnimh de a fheabhsú le linn na tréimhse 10 mbliana amach go 2030. Chun na riachtanais sin a chomhlíonadh, ní mór don Rialtas beartais agus bearta a chur ar bun a mbeidh coigilteas fuinnimh mar thoradh orthu. Tugtar roinnt roghanna sa Treoir faoin tslí leis sin a dhéanamh. Mar chéad chéim chun na beartais agus na bearta a mbainfear úsáid astu a roghnú, is gá roinnt cinntí ardleibhéil a dhéanamh maidir leis na roghanna sin.

Tá an Roinn ag lorg tuairimí freisin i ndáil leis an méid fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear in earnáil an teasa a mhéadú. Leagtar amach sa Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 20182 an gá le méadú 1.3% in aghaidh na bliana a chur ar an méid fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear in earnáil an teasa. Áirítear faoin Treoir seo freisin an poitéinseal chun an scéim um oibleagáid in earnáil an teasa a chur i bhfeidhm chun an sprioc sin a bhaint amach.

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC) tiomanta idirchaidreamh a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar bhealach soiléir, oscailte agus trédhearcach. Cuideoidh an comhairliúchán seo le cur i bhfeidhm an Phacáiste Fuinnimh Ghlan.

Beidh an próiseas comhairliúchán poiblí ar bun go dtí 5 i.n.  Dé Luain an 11 Samhain 2019.

Consultation Documents

 

 

Comhairliúchán faoi Chur i bhFeidhm Phacáiste Fuinnimh Ghlain an AEhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/45/consultations/Comhairliúchán_faoi_Chur_i_bhFeidhm_Phacáiste_Fuinnimh_Ghlain_an_AE.pdfComhairliúchán faoi Chur i bhFeidhm Phacáiste Fuinnimh Ghlain an AEpdf423770

Consultation Submissions