You are here:

Comhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d'Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis

Foilsíodh Plean um Oiriúnú d'Athrú Aeráide d'Earnáil na Líonraí
Leictreachais agus Gáis   i dtús na bliana 2018 i gcomhthéacs an Chreata Náisiúnta um Oiriúnú d'Athrú Aeráide (NCCAF) i mí na Nollag 2012.  Tugtar achoimre sa Phlean ardleibhéil ar thaighde agus anailís tosaigh a rinneadh maidir leis na hiarmhairtí is dócha a bheadh ann mar gheall ar Athrú Aeráide ar na hearnálacha Líonraí Leictreachais agus Gáis agus ar na gníomhartha a d'fhéadfaí a chur i gcrích chun seasmhacht a fhorbairt in aghaidh athrú aeráide laistigh d'Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis.

San Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 cuirtear ar bhonn reachtúil forbairt na gCreat Náisiúnta um Oiriúnú d'Athrú Aeráide agus na bPleananna Cóiriúcháin Earnála.   Mar a éilítear san Acht, d'fhaomh an Rialtas an chéad Chreat Náisiúnta um Oiriúnú d'Athrú Aeráide i mí na Nollag 2017 agus déanfar é a athbhreithniú gach cúig bliana ar a laghad ina dhiaidh sin.

Foilsíodh an chéad Chreat Náisiúnta um Oiriúnú (NAF) de chuid na hÉireann i mí Eanáir 2018. Leagtar amach san NAF straitéis náisiúnta chun leochaileacht na tíre a laghdú i ndáil leis na drochthionchair a bheadh ag athrú aeráide agus chun aon dea-thionchair a thapú.

Bunaíodh grúpa oibre, faoi stiúir an DCCAE agus a bhfuil baint ag príomhpháirtithe leasmhara líonraí leictreachais agus gáis leis chun an Plean seo a mheas agus a fhorbairt ag úsáid na dTreoirlínte Pleanála Earnála i ndáil le hOiriúnú d'Athrú Aeráide.  

Tá an chéad Dréachtphlean um Oiriúnú d'Athrú Aeráide d'Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis,  faoi na forálacha nua atá leagtha amach san Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 agus faoin gCreat Náisiúnta um Oiriúnú, á fhoilsiú anois ar mhaithe le comhairliúchán poiblí.  Breithneofar na huiríll sin sula bhfoilseofar an leagan deiridh den phlean agus sula gcuirfear i bhfeidhm é.

Is é am scoir gnó Déardaoin an 25 Aibreán 2019 an sprioc-am chun aighneachtaí a chur isteach don dréachtphlean seo .

Tá an Comhairliúchán seo dúnta anois.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig CCAP@DCCAE.Gov.ie nó a sheoladh tríd an bpost chuig:

An Rannán um Beartas Leictreachais – Comhairliúcháin maidir le hOiriúnú
Roinn na Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.
29-31 Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath
D02 X285                                             

Beidh freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol 2007-2014. Ba chóir aon fhaisnéis atá faoi rún nó íogair ó thaobh na tráchtála a thabhairt le fios go soiléir i d'aighneacht, ach mar sin féin ba chóir do pháirtithe a thabhairt ar aird go mbeidh freagraí ar bith nó na freagraí ar fad go hiomlán faoi réir fhorálacha na nAchtanna FOI agus gur dócha go bhfoilseofar iad ar láithreán gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Trí fhreagra a thabhairt ar an gcomhairliúchán, deonaíonn freagróirí a n-ainm a fhoilsiú ar líne in éineacht leis an aighneacht. Bainfidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist pearsanta amach roimh fhoilsiú. Ba mhian linn aird a tharraingt ar ráiteas príobháideachta na Roinne:  

D'fhonn is go gcuirfear feidhmeanna na Roinne i gcrích, agus seirbhísí ar fáil, ceanglaíonn an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil go soláthróidh custaiméirí sonraí pearsanta áirithe.  Féadfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile agus le gníomhaireachtaí eile in imthosca áirithe de réir dlí. Tugtar sonraí iomlána sa bhFógra um Príobháideacht Sonraí atá ar fáil anseo, nó i bhfoirm chruachóipe arna iarraidh sin.

Consultation Documents

 

 

AA Screening Determination Letterhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/43/consultations/AA Screening Determination Letter.pdfAA Screening Determination Letterpdf74113
Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáishttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/43/consultations/Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis.pdfDréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáispdf2624421
SEA Screening Determination Letterhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/43/consultations/SEA Screening Determination Letter.pdfSEA Screening Determination Letterpdf63081

Consultation Submissions