You are here:

Comhairliúchán Poiblí ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí

Tugadh an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí isteach in 2010 agus ceanglaíonn sé ar sholáthraithe mótarbhreosla a chinntiú go mbíonn bithbhreoslaí i gceist le céatadán áirithe de dhíolacháin náisiúnta bhliantúla bhreosla.  Tugtar an oibleagáid bhithbhreosla air seo agus socraíodh an oibleagáid ag tús 2019 mar 10% de réir toirte. Ó thús 2020, rachaidh an oibleagáid i méid aníos go dtí 11% de réir toirte.

Baineann réimse fairsing tairbhí le bithbhreoslaí, idir brath na hÉireann ar ola a laghdú agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Tá ról tábhachtach le glacadh ag ráta na hoibleagáide bithbhreosla, chomh maith, i dtaobh cabhrú le hÉirinn a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint. 

Beidh comhairliúchán á chur ar siúl ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a lorgóidh dearcthaí maidir leis an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí a fhorbairt don tréimhse ó 2021 go 2030, an leibhéal fuinnimh in-athnuaite san earnáil iompair in 2030, oibleagáid bhreise a thabhairt isteach d'ard-bhithbhreoslaí, dúshláin theicniúla agus tionchar costais ina measc. 

Cabhróidh an comhairliúchán seo le heolas a chur ar fáil d'athruithe a dhéanfar ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí agus le gnéithe bithbhreosla na Treorach maidir le Fuinneamh In-Athnuaite, a athraíodh ó bhonn, a chur i bhfeidhm. 

Is é 5pm an 26 Samhain 2019 an dáta deiridh d'aighneachtaí.

Consultation Documents

 

 

Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaíhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/44/consultations/Scéim_Oibleagáide_Bithbhreoslaí.pdfScéim Oibleagáide Bithbhreoslaípdf292343

Consultation Submissions