You are here:

Comhairliúchán Tosaigh - Plean Náisiúnta Fuinnimh & Aeráide na hÉireann 2021-2030

Comhairliúchán Tosaigh - Plean Náisiúnta Fuinnimh & Aeráide na hÉireann 2021-2030

Faoin togra le haghaidh Rialachán maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus Gníomhaíocht Aeráide (téacs deiridh le comhaontú agus le foilsiú ag an gCoimisiún Eorpach faoi dheireadh 2018), tá ceangal ar Bhallstáit AE dréacht tosaigh de Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (PNFA) a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh faoin 31 Nollaig 2018. Tá teimpléad sa togra le haghaidh Rialachán maidir le Rialachas atá le húsáid ag Ballstáit nuair a bheidh PNFA á thabhairt chun críche acu.

Nuair a gheofar an dréacht den PNFA, rachaidh an Coimisiún Eorpach i mbun próiseas atriallach leis an mBallstát sula dtabharfar an Plean chun críche bliain ina dhiaidh sin i.e 31 Nollaig 2019. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach moltaí a eisiúint don Bhallstát maidir lena ndréacht den PNFA tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh 2019.

 Is comhairliúchán tosaigh é an comhairliúchán seo ar Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide na hÉireann 2021-2030 (PNFA) bunaithe ar an teimpléad a bhfuil sé de cheangal ar Éirinn a chomhlánú. Ní dréacht den Phlean féin é an doiciméad seo ach cur i láthair den teimpléad agus de phróiseas an PNFA agus deis do na geallsealbhóirí leasmhara aiseolas luath a sholáthar, fad is atá na roghanna ar fad fós oscailte lena meas. Beidh an dréachtphlean, nuair a thabharfar chun críche é, faoi réir próiseas comhairliúcháin ar leith eile.

 Tugtar sa doiciméad seo cur síos ar phróiseas an PNFA agus tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara freagairtí a thabhairt ar roinnt ceisteanna a bhaineann go díreach le riachtanais an teimpléid. Cé go bhféadfadh na ceisteanna teacht faoi cheannteidil ar leith den teimpléad, tá trasnasc soiléir i réimsí áirithe e.g. astaíochtaí gás ceaptha teasa, fuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh.  

 Aighneachtaí:

Is é an spriocdháta don aiseolas ar an gcomhairliúchán poiblí tosaigh seo a chur isteach: 5 p.m. Dé Máirt, 27 Samhain 2018.

Ba cheart freagairtí ar an gcomhairliúchán a chur ar ríomhphost go dtí: energy.consultation@dccae.gov.ie

nó i scríbhinn go dtí:

Comhairliúchán Tosaigh PNFA, Rannán um Beartas Fuinnimh Straitéiseach, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, 29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath 2, DO2 X285

Tá freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir ag forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol 2007-2014. Ba chóir faisnéis faoi rún nó faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a bheith sainaitheanta go soiléir i d'aighneacht, ach ba chóir do pháirtithe tabhairt faoi deara go bhfuil aon/nó gach uile fhreagairt ar an gcomhairliúchán faoi réir ina n-iomláine ag forálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

Consultation Documents

 

 

Comhairliúchán Poiblí Tosaigh - Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (PNFA) 2021-2030https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/37/consultations/NECP Consultation _GA.pdfComhairliúchán Poiblí Tosaigh - Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (PNFA) 2021-2030pdf955424

Consultation Submissions

 

 

AEMS Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/AEMS.pdfAEMS Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf1992150
AboWind Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/AboWind.pdfAboWind Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf195070
Airpacks Ltd Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/Airpacks Ltd.pdfAirpacks Ltd Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf119070
An Taisce Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/An Taisce.pdfAn Taisce Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf249713
Aughinish Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/Aughinish.pdfAughinish Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf425367
B.McMullin Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/Barry McMullin.pdfB.McMullin Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf147144
BayWa Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/BayWa Renewable Energy.pdfBayWa Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf1198161
Brookfield Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/Brookfield Renewables.pdfBrookfield Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf658219
CIEEM Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/CIEEM.pdfCIEEM Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf143548
CAI Submission to Initial Consultation NECPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/37/submissions/Christian Aid Ireland.pdfCAI Submission to Initial Consultation NECP27/11/2018 00:00:00pdf803735