You are here:

Comhairliúchán chun ráta na hOibleagáide Bithbhreosla a Mhéadú ón mbliain 2020 ar aghaidh

Sprioc na Treorach maidir le Fuinneamh In-Athnuaite ón AE

Tá sprioc éigeantach fuinnimh in-athnuaite san iompar le baint amach ag gach Ballstát an AE faoin mbliain 2020.  I gcas na hÉireann, leagtar amach gur gá go mbeidh 10% d'fhuinneamh na hÉireann in-athnuaite san earnáil iompair.  In 2010, chuir an Rialtas Scéim na hOibleagáide Bithbhreosla i bhfeidhm chun cabhrú le hÉirinn an oibleagáid seo a bhaint amach.  Cinntíonn an scéim seo gur bithbhreoslaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de atá i gcomhréir den bhreosla iompair a úsáidtear sa Stát.  Tá an scéim ár riar ag an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta agus tá sonraí breise ar an scéim ar fáil ar a láithreán gréasáin www.nora.ie.

Leagtar dualgas i Scéim na hOibleagáid Bithbhreosla ar sholáthraithe breoslaí iompair ar bóthar go dtáirgtear 8% (de réir toirte) de na breoslaí (gásailín agus mótardhíosal go ginearálta) a chuirtear ar an margadh in Éirinn in 2018 ó fhoinsí in-athnuaite, e.g. bitheatánól agus bithdhíosal.

In Aibreán 2018, foilsíodh Ráiteas Beartais na Scéime Oibleagáide Bithbhreoslaí.  Bhí an beartas seo agus na gníomhartha a leagtar amach laistigh de curtha ar an eolas ag comhairliúchán poiblí na Scéime Oibleagáide Bithbhreosla, a thit amach idir Nollaig 2017 agus Eanáir 2018. 

Leagtar amach sa Ráiteas Beartais roinnt gníomhartha atá le cur i bhfeidhm, méaduithe ar an oibleagáid bhithbhreosla ina measc in 2019 agus 2020.

I mBealtaine 2018, d'fhoilsigh an tAire an tOrdú fán Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta, 2007 (Ráta na hOibleagáide Bithbhreosla), 2018 (I.R. Uimh. 198 de 2018) a d'achtaigh méadú ar an oibleagáid bhithbhreosla aníos go dtí 10% de réir toirte le héifeacht ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh.

An Dréacht-Ordú a mhéadaíonn an ráta oibleagáide

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil dréachtordú anois ina mbeartaítear gurb ionann an bheidh an ráta céatadáin dá dtagraítear in alt 44C(3)(b) den Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta, 2007 (arna leasú) agus 12.359 faoin gcéad le héifeacht ón 1 Eanáir 2020 d'fhonn an oibleagáid a mhéadú go dtí 11% de réir toirte ó 2020 ar aghaidh. Ba cheart a thabhairt faoi deara go gciallaíonn oibleagáid 11% de réir toirte nach mór go mbeidh 11 dheimhniú a bheith ag páirtí faoi oibleagáid do gach 89 lítear de bhreosla iontaise a chuirtear ar an margadh iompair ar bóthar. Is ionann an ceanglas reachtaíochta, ar an ábhar sin, agus 12.359% (11 roinnte faoi 89).

Ba cheart d'aon duine ar mian leo uiríll a dhéanamh maidir leis an ordú a bheartaítear amhlaidh a dhéanamh le Biofuel.Obligation@dccae.gov.ie faoi 17:00 Dé Céadaoin, an 23 Eanáir 2019. Tá freagairtí faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 2007.  Ba cheart faisnéis rúnda nó atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de a shainaithint go soiléir i bhfreagairtí, ach ba cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara, chomh maith, go mbíonn aon fhreagairt don chomhairliúchán nó gach freagairt dó faoi réir fhorálacha an Achta SF ina iomláine agus is féidir iad a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin seo.

Consultation Documents

 

 

Ráta Oibleagáide Bithbhreosla - Dréacht ordú 2019https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/39/consultations/Ráta Oibleagáide Bithbhreosla - Dréacht ordú 2019.pdfRáta Oibleagáide Bithbhreosla - Dréacht ordú 2019pdf173748

Consultation Submissions