Ceisteanna Coitianta

Close up on red standby button on black television remote control

1.Céard é ceadúnas teilifíse?

2.Cá bhfuil ceadúnas teilifíse le fáil?

3.Cé leis a ndéanaim fiosrúchán maidir le ceadúnas teilifíse?

4.Cá fhad a bhíonn feidhm ag ceadúnas teilifíse?

5.An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam cé nach bhfuil mé in ann craoltaí a ghlacadh ó RTÉ agus ó chraoltóirí rialáilte eile?

6.An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam do ríomhaire a d’fhéadfadh seirbhísí atá ar nós teilifíse a rochtain (e.g. RTÉ Player nó seirbhísí sruthaithe)?

7.An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam do gach teilifíseán atá agam i mo theach?

8.Má roinntear teach ina n-aonaid nó árasáin éagsúla, an bhfuil ceadúnas teilifíse ar leith de dhíth le haghaidh gach ceann díobh?

9.An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam le haghaidh teach saoire?

10.An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam cé nach mbainim úsáid as an teilifís chun craoltaí a bhreathnú?

11.Beidh mé ag bogadh chuig teach eile. An féidir liom an seoladh nua a chur ar an gceadúnas teilifíse atá agam cheana?

12.An féidir liom ceadúnas teilifíse a fháil saor in aisce?

 

Céard é ceadúnas teilifíse?

Cistítear Craoltóireacht Seirbhíse Poiblí in Éirinn go páirteach ón ioncam a bhailítear ón bpobal trí bhíthin tháille cheadúnais teilifíse. Is é €160.00 an táille atá ar Cheadúnas Teilifíse ó 1 Eanáir 2008.

Déanfaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ceadúnas teilifíse a dheonú faoi alt 143 den Acht Craolacháin, 2009 (Uimhir 18 de 2009) d’aon duine chun gléas teilifíse (de réir bhrí alt 140 den Acht Craolacháin, 2009) a choimeád agus a bheith ina sheilbh aige in áitreabh nó in áit shonraithe i gcríoch an Stáit.

 

Cén áit ar féidir liom ceadúnas teilifíse a fháil?

Díoltar ceadúnais teilifíse i ngach Oifig an Phoist.Is féidir leat seic, stampaí coigiltis nó airgead tirim a úsáid ag aon Oifig an Phoist chun do Cheadúnas Teilifíse a íoc. Ina theannta sin, tá tú in ann do chárta léasair a úsáid ag níos mó ná 1,000 Oifig an Phoist uathoibrithe le ceadúnas teilifíse a cheannach.

Is féidir ceadúnas teilifíse a cheannach freisin trí ghlaoch a chur ar Uimhir Íosghlao 1890 228-528 (idirbhearta le cárta creidmheasa nó cárta dochair amháin), nó ar líne ag Ceadúnas Teilifíse Ar Líne

Is féidir le custaiméirí an táille cheadúnais teilifíse a íoc trí dhochar díreach i dtráthchuid mhíosúil, ráithiúil, leathbhliantúil, nó bhliantúil. Tá foirm dhochair dhírigh le fáil ag an Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse áitiúil.

 

Cé a rachaidh mé i dteagmháil leis, má tá cheist agam maidir le ceadúnas teilifíse?

Má tá ceist agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse áitiúil

 

Cá fhad a bheidh feidhm ag an gceadúnas teilifíse?

Tiocfaidh gach ceadúnas nua i bhfeidhm ar an lá a deonófar é agus, mura gcúlghairfidh an tAire roimhe sin é faoi rialacháin na gCeadúnas Teilifíse, fanfaidh sé i bhfeidhm go ceann an aonú míosa déag tar éis na míosa inar deonaíodh é.

Tiocfaidh Ceadúnas, a deonaítear mar athnuachan ar cheadúnas atá ann cheana, i bhfeidhm ag cibé tráth acu seo a leanas is déanaí, is é sin le rá, ar cheadúnas roimhe sin a dhul in éag nó ar athnuachan an cheadúnais a dheonú, agus i ngach cás, fanfaidh sé i bhfeidhm ón tráth sin a thiocfaidh sé i bhfeidhm go dtí deireadh tréimhse bliana ón dáta a ndeachaigh an ceadúnas roimhe sin in éag, mura gcúlghairfidh an tAire roimhe sin é.

 

An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam cé nach bhfuil mé in ann craoltaí a ghlacadh ó RTÉ agus ó chraoltóirí rialáilte eile?

Is gá. Is é an seasamh atá ann ná, chomh fada is atá tú i seilbh teilifíseáin a bhfuil cumas ann craoltaí teilifíse a ghlacadh, is gá duit ceadúnas teilifíse a bheith agat. Go bunúsach, is é an teilifíseán atá ceadúnaithe, seachas an cumas craoltaí teilifíse a ghlacadh.

 

An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam do ríomhaire a d’fhéadfadh seirbhísí atá ar nós teilifíse a rochtain (e.g. RTÉ Player nó seirbhísí sruthaithe)?

Ní gá. Fad nach mbeidh an ríomhaire in ann cainéil teilifíse a thaispeáint a dháileann ghnáthchórais craoltóireachta teilifíse (i.e. cábla, saitilít, IPTV, teilfiís analógach trastíre, teilifís dhigiteach trastíre, nó MMDS) e.g. cárta tiúnóra teilifíse nó gléas comhchosúil a úsáid, ní gá ceadúnas teilifíse a bheith agat.

 

An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam do gach teilifíseán atá agam i mo theach?

Ní gá. Is gá ceadúnas teilifíse a bheith ag gach teaghlach.

 

Má roinntear teach ina n-aonaid nó árasáin éagsúla, an bhfuil ceadúnas teilifíse ar leith de dhíth le haghaidh gach ceann díobh?

Tá, tá ceadúnas teilifíse riachtanach le gach aonad nó árasán a bhfuil teilifíseán ann.

 

An gá ceadúnas teilifíse ar leith a bheith agam do theach saoire?

Is gá. Is gá ceadúnas teilifíse a bheith ag aon áitreabh a bhfuil teilifíseán ann.

 

An gá dom ceadúnas teilifíse a bheith agam cé nach mbainim úsáid as an teilifís chun craoltaí a bhreathnú?

Is gá. Chomh fada is a bheidh teilifíseán in ann gnáth-sheirbhísí craoltóireachta teilifíse e.g. RTÉ One, TV3 agus BBC One, a thaispeáint, tá feidhm ag an gceanglas ceadúnais.

 

Beidh mé ag bogadh chuig teach eile; an féidir liom an seoladh nua a chur ar an gceadúnas teilifíse atá agam cheana?

Is féidir. Féadfaidh An Post, thar ceann an Aire, aon cheadúnas a leasú ar cibé dóigh is dealraitheach a bheith cuí sna himthosca; go háirithe, d’fhéadfadh an cur síos ar an áit ina bhfuil an teilifíseán suite a athrú.

Nuair a athraíonn an sealbhóir ceadúnais a sheoladh go buan, ní mór dó fógra den athrú (lena n-áirítear sonraí iomlána an tseolta nua) a thabhairt, chomh luath agus is féidir, don mháistir poist san Oifig an Phoist a fuarthas é, nó d’An Post, má fuarthas é go díreach ó An Post.


 

An bhféadfaí ceadúnas teilifíse a fháil saor in aisce?

D’fhéadfaí ceadúnas teilifíse a fháil saor in aisce faoin scéim Phacáiste Sochair Teaglaigh atá faoi riaradh an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Má tá tú i dteideal an Phacáiste Sochair Teaghlaigh, beidh tú i dteideal Ceadúnas Teilifíse a fháil saor in aisce ón chéad dáta athnuachana an cheadúnais reatha.

Brainse na Scéimeanna Saor in Aisce,
Oifig na Seirbhísí Pinsean,
SAORPHOST
Bóthar an Choláiste,
Sligeach
Íosghlao: 1890 50 0000 

Tá Ceisteanna Coitianta breise le fáil ar shuíomh gréasáin An Post
 ​