Ceisteanna Coitianta

Cad é Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile?
Cad is Crann Taca Digiteach Scoile ann?
Cad a dhéanfaidh an fhoireann Chrann Taca Digiteach Scoile?
Cad iad téamaí an tionscadail?
An foláir dár scoil páirt a ghlacadh sa chlár?
Cén tionchar a bheidh ag an gclár ar thionscadail eile atá á ndéanamh ag do scoil?
Cén tairbhe a bhainfear amach trí pháirt a ghlacadh i gclár na gCrann Taca Digiteach Scoile?
An comórtas é?
Cad é an próiseas iarratais?
Cad é an tuarascáil tionscadail?
Cad é amlíne an chláir?
Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

 

Cad é Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile?
Is tionscnamh é a d’fhorbair an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.Leis an gclár seo, spreagfar agus tacófar scoileanna chun teicneolaíocht dhigiteach a ghlacadh.Músclófar feasacht faoi ghairmeacha digiteacha freisin.Roghnóidh scoileanna foireann Crann Taca Digiteach Scoile   a thabharfaidh aghaidh ar dhúshlán a bheidh bunaithe ar thionscadal a chur i bhfeidhm. 


Cad is Crann Taca Digiteach Scoile​ ann?
Is dalta é an Crann Taca Digiteach Scoile​ a roghnaíonn an scoil mar ábhar ceannaire nó eiseamláire i leith teicneolaíocht dhigiteach agus ábhar digiteach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.


Cad a dhéanfaidh an foireann Crann Taca Digiteach Scoile?

Mar chuid den chlár, beidh deis ag gach foireann:

a) tionscadal a chur i gcrích faoi cheann de na téamaí atá curtha síos i gceist a ceathair thíos.

b)  páirt a ghlacadh i lá oiliúna ina gcuirfear   ceardlanna ar fáil a bheidh dírithe ar na riachtanais atá sainaitheanta ina Foirm Iarratais.

c) taithí a fháil ar chuideachtaí teicneolaíochta ceannródaíocha trí chuairteanna suímh agus chainteanna leis na cuideachtaí seo le linn an chláir.

d) aithne a chur ar fhoirne Crann Taca Digiteach Scoile eile.

e) tionscadail chríochnaithe a chur os comhair phobail ag ócáid i mí Bealtaine 2019.

 

Cad iad na téamaí tionscadail?
Tá trí théama tionscadail ann faoi Chlár na gCrann Taca Digiteach Scoile,  Fiontar Áitiúil, Comhphobal Áitiúil agus Scoil/Baile.Caithfidh daltaí   a thaispeáint an bealach inar féidir leo teicneolaíocht agus scileanna digiteacha a úsáid chun difríocht a dhéanamh trí thionscadal a chur i gcrích faoi cheann de na téamaí seo.   

Agus a dtionscadal á roghnú acu, iarrtar ar na daltaí machnamh a dhéanamh freisin ar na réimsí seo a leanas.Conas is féidir leat teicneolaíocht a úsáid chun difríocht a dhéanamh sna réimsí seo a leanas::

 • dramhaíl a laghdú/bhainistiú
 • an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide a chabhrú
 •  éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus
 • ríomh-ionchuimsiú


An gcaithfidh ár scoil bheith rannpháirteach sa chlár?
Ní chaithfidh, is clár roghnach é seo. Is deis é seo do do scoil bheith rannpháirteach i dtionscnamh nua iontach, a chuirfidh úsáid na teicneolaíochta sa rang scoile chun cinn, agus a chuirfidh feabhas ar thorthaí foghlama na ndaltaí.


Cén tionchar a bheidh ag an gclár ar thionscadail eile a dhéanann do scoil?
Féadann Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile cur luach breise le cláir atá ann cheana.  Is féidir gach Crann Taca Digiteach Scoile saineolas agus tacaíocht dhigiteach  a chur ar fáil do thionscadail eile amhail the Young Scientist, F1 in Schools, An Gaisce nó tionscadail dá samhail.


Cad iad na tairbhí a thagann as páirt a ghlacadh i gClár na gCrann Taca Digiteach Scoile?

Beidh deis ag daltaí:

 • lá oiliúna a fhreastal, ina chuirfear ceardlanna ar fáil a bheidh dírithe ar na riachtanais atá sainaitheanta san fhoirm iarratais.
 • cruinnithe le cuideachtaí teicneolaíochta ceannródaíocha a fhreastal ar dhátaí réamhshocraithe
 • príomhscileanna a fheabhsú trí shaothar comhoibríoch
 • ardchaighdeán na scileanna digiteacha atá bainte amach acu a thaispeáint, ní amháin don scoil, ach ar ardán níos leithne ag ócáid speisialta i mí Bealtaine 2019. 

Beidh deis ag múinteoirí:

 • foghlaim thionscadalbhunaithe agus táirgeadh eolais a chur chun cinn trí úsáid na teicneolaíochta nua
 • dúshlán teicneolaíochta a úsáid chun daltaí a chur ag obair ar fhadhbanna an domhain a réiteach
 • páirt a ghlacadh, i dteannta lena ndaltaí, i lá oiliúna dírithe ar na riachtanais atá curtha síos san fhoirm iarratais.

Beidh scoileanna in ann:

 • taithí a thabhairt dá ndaltaí ar raon leathan foghlama trí pháirt a ghlacadh i gclár nuálach spreagúil.
 • aitheantas a thabhairt do na daltaí siúd atá ina gceannródaithe ó thaobh úsáid na nua-teicneolaíochtaí de.
 • foghlaim a stiúradh trí húsáid na nua-teicneolaíochtaí
 • cur ar chumas na ndaltaí an-difríocht a dhéanamh trí húsáid na teicneolaíochta.


An comórtas é?
Ní. Ní hé iomaíochas atá bunaidhm an chláir ach rannpháirtíocht ghníomhach. Ba é tuairim na múinteoirí a ghlac páirt sa chlár roimhe seo go ligeann sé seo cur chuige níos cuimsithí a fheileann gach leibhéal de scileanna TF. In éineacht leis sin, bhraith siad go raibh na daltaí spreagtha chun eolas a roinnt agus obair a dhéanamh le chéile. Thairis sin, cuireadh ar an eolas iad faoi dheiseanna gairme san earnáil dhigiteach.

 

Cad é an próiseas iarratais?
Eisíodh litir chuig gach Príomhoide meánscoile  ó Aire Denis Naughten agus Aire Richard Bruton inar tugadh cuireadh do do scoil páirt a ghlacadh sa chlár. Cuir na daltaí ar an eolas faoin gclár, le do thoil.Roghnaíonn do scoil  foireann Crann Taca.Is féidir foireann  Crann Taca (4 ar a mhéad) a chur ar bun trí dhaltaí a bhfuil suim acu sa chlár a thabhairt le chéile ó ranganna éagsúla nó ó bhlianta éagsúla sa scoil.Is féidir leat dara fhoireann Crann Taca a roghnú le haghaidh dara thionscadal, más mian leat.B’fhéidir gur fiú é foireann a roghnú a bhfuil eolas digiteach agus taithí theicniúil tugtha le chéile inti, chomh maith le raon scileanna maidir le heagrúchán   Is é an chéad chéim eile ná teacht le chéile chun tionscadal digiteach a aontú  a bheidh dírithe ar cheann de na trí phríomhthéama tionscadal (faigh eolas ó thaobh na bpríomhthéamaí de ag ceist a ceathair, thuas). Tabhair cuairt ar ár leathanach, "Conas iarratas a dhéanamh" le haghaidh sonraí breise agus chun teacht ar na foirmeacha iarratais agus toilithe is gá. Is é 11 Aibreán 2019 an dáta deiridh le haghaidh gach tionscadal.


Cad is tuarascáil tionscadail ann?
Mar chuid den tionscadal Crann Taca Digiteach Scoile​, ní mór do dhaltaí  tuarascáil a chur le chéile, ina gcuirfear in iúl an t-eolas seo a leanas:
 
 • Cén tionscadal atá ann?
 • Cén teideal atá ar an tionscadal?
 • Cén bogearra  ar bhain an fhoireann úsáid as?
 • An bhféadtar teacht ar an tionscadal ar líne? Cén áit?
 • Cad iad na haidhmeanna agus na spriocanna atá ag an tionscadal?
 • Conas a tugadh faoin tionscadal a dhéanamh?
 • Cén toradh a bhí ar an tionscadal?
 • Conas is féidir leat bunús inmharthana a thabhairt don tionscadal?
 • Céard a bhí an toradh is tábhachtaí ar an tionscadal?
 • Cérbh iad na tacaithe ba fhiúntaí libh?
 • Cén moladh a bheadh agaibh do Chrann Taca Digiteach Scoile​san am atá le teacht?

Deireadh Fómhair 2018

● 19 Deireadh Fómhair– An dáta deiridh chun foirm chomhlíonta le haghaidh chlár Crann Taca Digiteach Scoile​ a chur isteach ar líne.

19 Deireadh Fómhair– Foirm toilithe in aghaidh gach Crann Taca Digiteach Scoile, agus í sínithe ag tuismitheoir,​ le bheith seolta ag an Scoil chuig schooldigitalchampion@dccae.gov.ie

Na daltaí le dul i mbun oibre ar a dtionscadail. Ar an suíomh gréasáin seo againne, is féidir leat teacht ar ábhair óna gceardlanna a reáchtáladh anuraidh.

 

Samhain/Nollaig 2018

● Cuirfear lá oiliúna ar scileanna ar fáil do mhúinteoirí agus do dhaltaí, a chuimseoidh ceardlanna éagsúla.

 

Feabhra/Márta 2019

● Eagrófar cuairteanna ag foirne Crann Taca Digiteach Scoile, agus a múinteoirí,​ ar shuíomhanna de chuid ár gcomhpháirtithe tionscail.

● Iarrfaimid ort tuarascáil ar dhul chun cinn an tionscadail a sheoladh isteach chugainn.

 

Aibreán 2019

11 Aibreán – an dáta deiridh chun críoch a chur ar an tionscadal. Ba cheart Tuarascáil ar Thionscadal Críochnaithe a chur faoinár mbráid trí ríomhphost chuig schooldigitalchampion@dccae.gov.ie.

 

Bealtaine 2019

● Cuirfear tionscadail chríochnaithe os comhair an phobail ag imeacht náisiúnta, nuair a bhronnfar Teastas Rannpháirtíochta ar gach Crann Taca Digiteach Scoile​.


Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

Oifig Tionscadail um Chrann Taca Digiteach Scoile ,

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

Teach Leamháin,

Bóthar Ghleann an Iarla,

An Cabhán  H12 A8H7.

schooldigitalchampion@dccae.gov.ie