You are here:

Comhairliúchán ar Chleachtadh Léarscáilithe an PNL a Chríochnú do Limistéar na hIdirghabhála

D'fhaomh an Rialtas Granahan McCourt a cheapadh mar an Rogha Tairgeora an 7 Bealtaine 2019 in idirghabháil Stáit an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. Mar gheall ar chinneadh an Rialtais, beartaítear conradh idirghabhála an Stáit a bhronnadh ar National Broadband Ireland. Seo an chéim dheiridh i bpróiseas soláthair Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ('PNL') an Stáit sula mbronnfar conradh agus sula gcuirtear tús le himlonnú i Limistéar na hIdirghabhála.

Ó 2013 ar aghaidh, thug an Roinn faoi phróiseas fairsing ina ndéantar léarscáiliú ar an bhfáil atá ar leathanbhanda in Éirinn chun limistéir a shainaithint nach bhfuil aon ghréasáin reatha ná phleanáilte Rochtana den Chéad Ghlúin eile (RCGE) iontu. Ag an bpointe seo, is tábhachtach anois cinnteacht a thabhairt don Roinn maidir le scóip Limistéar na hIdirghabhála. Ar an ábhar sin, i ndiaidh an chomhairliúcháin seo, tabharfaidh an Roinn a cleachtadh léarscáilithe chun críche agus deimhneoidh sí scóip Limistéar na hIdirghabhála ar mhaithe leis an imlonnú.

Tríd an gcomhairliúchán seo, tá aighneachtaí á lorg ag an Roinn ó úinéirí nó oibreoirí gréasáin a bhfuil aon cheann den mhéid seo a leanas acu:

  • (ii) pleananna nua agus substainteacha ghréasán an RCGE i Limistéar na hIdirghabhála a chuirfear i bhfeidhm i gcaitheamh na chéad 7 mbliana eile amach romhainn a dhéanfadh na critéir theicniúla, imlonnaithe agus airgeadais a shásamh a chuireann an Roinn i bhfeidhm agus a bheith ullamh chun comhaontú ceangaltais a iontráil atá ina cheangal dlí chun na pleananna infheistíochta siúd a sholáthar.
  • (iii) cé acu an ann nó nach ann do bhacainní ar leith ar ghréasáin an RCGE a imlonnú in áitreabh agus más ann, a leagan amach go soiléir cad atá i gceist leis na bacainní seo agus réitigh a bheartú maidir conas a d'fhéadfaí na saincheisteanna seo a réiteach sa chás nach mbeadh Cúnamh Stáit ar fáil.

Tugann an Roinn cuireadh, chomh maith, do sholáthraithe seirbhíse miondíola, úinéirí áitribh agus/nó tomhaltóirí seirbhísí leathanbhanda a chónaíonn i limistéir atá marcáilte le dath Gorm nó Bánghorm ar Léarscáil an RCGE chun faisnéis a sheoladh ar aghaidh, ach go háirithe ar an méid seo a leanas:

  • (i) nuair nach bhfuil teacht slán acu ar sheirbhísí an RCGE ó aon soláthraí seirbhíse ina limistéar, sonraí faoi aon chomhfhreagras le soláthraithe seirbhíse nuair a iarradh ar sheirbhísí leathanbhanda, éirchód a n-áitribh agus aon fhaisnéis ábhartha eile.
  • (ii) cé acu ar thug nó nár thug siad aon saincheisteanna faoi deara maidir le horduithe a dhéanamh, nó orduithe/ceangail a chur i bhfeidhm d'orduithe deimhnithe a rinneadh chun áitreabh/áitribh a cheangal le seirbhís an RCGE.

Is féidir le páirtithe leasmhara nótaí tráchta nó breathnóireacht eile a sheoladh ar aghaidh, chomh maith, nach dtagann faoi chuimsiú na gcatagóirí thuasluaite.

Níl súil leis go dtiocfaidh athrú ábhartha ar an léarscáil leathanbhanda i dtaobh líonta áitreabh. D'ainneoin aon choigeartuithe a dhéanfar ar an Léarscáil a mheasann an Roinn is cuí i ndiaidh an chomhairliúcháin seo, aníos nó anuas, ní féidir leis bhfóirdheontas caidhpeáilte a sheol Granahan McCourt agus a d'fhaomh an Rialtas an 7 Bealtaine, a mhéadú, ní féidir ach é a laghdú.

I gcomhréir le hAirteagal 3.2 de Threoirlínte an AE maidir leis na Rialacha um Chúnamh Stáit a Chur i bhFeidhm maidir le Gréasáin Leathanbhanda a Imlonnú go Prasa bhaineann le comhairliúchán poiblí, ba cheart do Bhallstáit poiblíocht leordhóthanach a dhéanamh de phríomhshaintréithe an bhirt agus den liosta sprioclimistéar trí fhaisnéis ábhartha an tionscadail a fhoilsiú agus cuireadh a thabhairt do thuairimí.

Tá na cáipéisí comhairliúcháin ar fáil i bhfoirm PDF thíos.

Tá roinnt aighneachtaí faighte againn ó oibritheoirí beaga atá ag iarraidh síneadh breise chun go mbeidh siad ábalta na haighneachtaí atá á n-ullmhú acu faoi láthair a thabhairt chun críche agus tá cinneadh déanta ag an Roinn síneadh breise a cheadú a thiocfaidh chun críche ag 5.00pm Dé Luain an 30 Meán Fómhair, 2019.

Cé go bhfuiltear ag aontú don síneadh breise seo d'fhonn roinnt oibritheoirí beaga a éascú, is féidir le hoibritheoir/saoránach ar bith a raibh aighneacht déanta acu faoin dáta deiridh a bhí fógartha, an 20 Meán Fómhair, agus ar mhaith leo anois cur leis an aighneacht a rinne siad nó le duine ar bith a bheidh ábalta anois a n-aighneacht a thabhairt chun críche mar gheall ar an síneadh breise a bheith ann, leas a bhaint as an síneadh sin.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig nbpmapping@dccae.gov.ie

 

Agus/Nó

Nuala Dormer,

Rannán an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda An Roinn Cumarsáide

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide

Baile Átha Cliath 2

Éire

D02 X285


Tá an comhairliúchán seo dúnta anois.


Tá freagairtí don chomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 2007-2014. Ba cheart faisnéis rúnda nó atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de a shainaithint go soiléir i d'aighneacht, ach ba cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara, chomh maith, go mbíonn aon fhreagairt nó gach freagairt don chomhairliúchán faoi réir fhorálacha na nAchtanna SF ina n-iomláine agus is dóchúil go bhfoilseofar iad ar an láithreán gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Trí fhreagairt don chomhairliúchán, toilíonn freagróirí go bhfoilseofar a n-ainm ar líne leis an aighneacht. Déanfaidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist pearsanta a fholú sula bhfoilseofar iad. Mheabhróimis duit ráiteas príobháideachais na Roinne:

Iarrann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar fhreagróirí chun sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun seirbhísí a sholáthar agus tabhairt faoi fheidhmeanna na Roinne. Féadtar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi chúinsí áirithe, sa chás nach bhfuil seo in aghaidh an dlí. Is féidir teacht ar shonraí iomlána inár bhFógra um Príobháideachas Sonraí atá ar fáil anseo nó i gcruachóip, ar iarraidh sin. 

Consultation Documents

 

 

2019 - An Plean Naisiunta Leathanbhanda - Concluid ar an gCleachtadh Mapala sa Limistear Idirghabhala Roimh don Imlonnuhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/88/consultations/2019 - An Plean Naisiunta Leathanbhanda - Concluid ar an gCleachtadh Mapala sa Limistear Idirghabhala Roimh don Imlonnu.pdf2019 - An Plean Naisiunta Leathanbhanda - Concluid ar an gCleachtadh Mapala sa Limistear Idirghabhala Roimh don Imlonnupdf539875
Annex 1 Assessment Criteriahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/88/consultations/Annex 1 Assessment Criteria.pdfAnnex 1 Assessment Criteriapdf436102
Annex 2 Draft Committment Agreementhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/88/consultations/Annex 2 Draft Committment Agreement.pdfAnnex 2 Draft Committment Agreementpdf596237
Annex 3 Declarationhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/88/consultations/Annex 3 Declaration.pdfAnnex 3 Declarationpdf159221
Annex 4 Confirmation Regarding Commitment Agreementhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/88/consultations/Annex 4 Confirmation Regarding Commitment Agreement.pdfAnnex 4 Confirmation Regarding Commitment Agreementpdf159247

Consultation Submissions

 

 

Vodafone Non Confidential Submissionhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/Vodafone_Non_Confidential_Submission.pdfVodafone Non Confidential Submission27/02/2020 00:00:00pdf224010
A Arhipovs-Individual Submissionhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Arhipovs_Individual_Submission.pdfA Arhipovs-Individual Submission17/12/2019 00:00:00pdf52830
A Crowley-Individual Submissionhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Crowley_Individual_Submission.pdfA Crowley-Individual Submission17/12/2019 00:00:00pdf14467
A Cunningham-Individual Submissionhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Cunningham_Individual_Submission.pdfA Cunningham-Individual Submission17/12/2019 00:00:00pdf18523
A Johnston-Broadband Officer Submissionhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Johnston_Broadband_Officer_Submission.pdfA Johnston-Broadband Officer Submission17/12/2019 00:00:00pdf1620408
A Jones-Broadband Officer Submission1https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Jones_Broadband_Officer_Submission1.pdfA Jones-Broadband Officer Submission117/12/2019 00:00:00pdf383775
A Jones-Broadband Officer Submission2https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Jones_Broadband_Officer_Submission2.pdfA Jones-Broadband Officer Submission217/12/2019 00:00:00pdf274361
A Jones-Broadband Officer Submission3https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Jones_Broadband_Officer_Submission3.pdfA Jones-Broadband Officer Submission317/12/2019 00:00:00pdf302875
A Jones-Broadband Officer Submission4https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Jones_Broadband_Officer_Submission4.pdfA Jones-Broadband Officer Submission417/12/2019 00:00:00pdf223147
A Jones-Broadband Officer Submission5https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Documents/88/submissions/A_Jones_Broadband_Officer_Submission5.pdfA Jones-Broadband Officer Submission517/12/2019 00:00:00pdf212491