You are here:

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda – Comhairliúchán MST/MC/Léarscáile

De réir dhlí na hEorpa agus an dlí náisiúnta, tá Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Measúnacht Chuí á ndéanamh ag an Roinn faoi láthair ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda – Straitéis Idirghabhála.

Is próiseas í MST ina gcomhtháthaítear cúrsaí timpeallachta le hullmhú pleananna agus clár sula gcríochnaítear iad. Eascraíonn sí ó Threoir 2001/42/CEE a trasuíodh i ndlí na hÉireann trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach maidir le Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe (I.R. 435 de 2004 arna leasú le I.R. 200 de 2011) agus trí na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) (I.R. 436 de 2004 arna leasú le I.R. 201 de 2011). Choimisiúnaigh an Roinn tuarascáil timpeallachta mar chuid den phróiseas seo chun tionchair dhóchúla na Straitéise Idirghabhála ar an timpeallacht a mheas, agus molann sí bearta chun tionchair dá leithéid a mhaolú.

Cuireann Treoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/CEE) oibleagáid ar bhallstáit 'measúnacht chuí' a dhéanamh do phlean nó do thionscadal ar bith a bhféadfadh tionchar suntasach bheith aige ar chosaint, ar chaomhnú agus ar bhainistíocht na ngnáthóg agus na speiceas atá inspéise ó thaobh an chaomhnaithe de sna Láithreáin Eorpacha ar fad, lena n-áirítear Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta, a ainmnítear faoin Treoir maidir le Gnáthóga, agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta, a ainmnítear faoi Threoir an AE maidir le hÉin (2009/147/CE).  Trasuíodh forálacha Threoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/CEE) i ndlí na hÉireann trí Rialacháin na nÉan agus na nGnáthóg Nádúrtha, 2011 (I.R. 477 de 2011) mar go mbaineann siad leis an Straitéis Idirghabhála.  Choimisiúnaigh an Roinn Ráiteas Tionchair Natura mar chuid de phróiseas MC le fáil amach an féidir tionchar suntasach bheith ag an Straitéis Idirghabhála ar láithreán ar bith a ainmníodh le haghaidh caomhnaithe nó nach féidir.  Molann NIS bearta chun aon drochthionchar a mhaolú.

Is é is cuspóir leis an gcomhairliúchán seo tuairimí a lorg ar an dá thuarascáil seo agus ar an gcaoi ar chóir na torthaí a chomhtháthú sa Straitéis Idirghabhála í féin. Foilseofar Straitéis Idirghabhála nuashonraithe go luath i ndiaidh don chomhairliúchán críochnú, agus torthaí MST agus NIS agus aon aighneacht ábhartha a fuarthas i rith an chomhairliúcháin á gcur san áireamh.

Tá an deis seo á tapú ag an Roinn freisin le dul i mbun comhairliúcháin faoi léarscáil Leathanbhanda Ardluais 2017.  Is féidir léamh faoi nuashonrú na léarscáile agus tuilleadh eolais a fháil ar thuarascáil MST agus NIS i ndoiciméad achoimre an chomairliúcháin, atá ar fáil thíos. Tá an Tuarascáil Timpeallachta MST iomlán, an NIS agus an Straitéis Idirghabhála ar fáil thíos freisin. 

Is é ár bhfoirm ar líne a chomhlánú an bealach is éasca le haighneacht a dhéanamh.  Is féidir leat aighneacht a chur trí ríomhphost chuig NBPenvironmental@dccae.gov.ie nó sa phost chuig:

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda – Comhairliúchán Poiblí MST

Rannán an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide

Baile Átha Cliath 2

Éire

D02 X285

Do dhaoine a bhfuil sé i gceist acu aighneacht a dhéanamh trí ríomhphost nó sa phost, b'fhéidir go smaoineofá ar na ceisteanna seo a leanas mar threoirlíne:

1. An ndearnadh cur síos ar na gnéithe ábhartha den timpeallacht mar a bhaineann siad leis an NBP-Straitéis Idirghabhála?

2. Ar measadh na tionchair shuntasacha [dhearfacha agus dhiúltacha] a bhaineann le cur i bhfeidhm an NBP-na Straitéise Idirghabhála?

3. Cé na leasuithe ar an Straitéis Idirghabhála atá ag teastáil chun torthaí MST agus NIS a léiriú go cuí.

4. Cé na tuairimí, más ann dóibh, atá agat maidir leis an Léarscáil Leathanbhanda Ardluais?

Tá freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus fhorálacha na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007-2014. Ba chóir duit faisnéis faoi rún nó faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a shainaithint go soiléir i d'aighneacht. Ba chóir do pháirtithe a thabhairt faoi deara freisin, áfach, go bhfuil aon fhreagra nó gach freagra ar an gcomhairliúchán faoi réir, ina n-iomláine, fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus go bhféadfaí iad a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. 

 

Dúnfaidh an comhairliúchán seo ar an 2 Feabhra 2018 ag 5.00 p.m.

  

Consultation Documents

 

 

Doiciméad forbhreathnaithe comhairliúcháinhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Doiciméad forbhreathnaithe comhairliúcháin.pdfDoiciméad forbhreathnaithe comhairliúcháinpdf264427
Environmental Report Part 1https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Environmental Report Part 1.pdfEnvironmental Report Part 1pdf4481221
Environmental Report Part 2https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Environmental Report Part 2.pdfEnvironmental Report Part 2pdf4916660
Environmental Report Part 3https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Environmental Report Part 3.pdfEnvironmental Report Part 3pdf2099723
Environmental Report Part 4https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Environmental Report Part 4.pdfEnvironmental Report Part 4pdf5068091
Intervention Strategyhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Intervention Strategy.pdfIntervention Strategypdf941775
Natura Impact Statement Part 1https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Natura Impact Statement Part 1.pdfNatura Impact Statement Part 1pdf2984675
Natura Impact Statement Part 2https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Natura Impact Statement Part 2.pdfNatura Impact Statement Part 2pdf4190029
Natura Impact Statement Part 3https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/83/consultations/Natura Impact Statement Part 3.pdfNatura Impact Statement Part 3pdf2654563

Consultation Submissions