You are here:

Comhairliúchán Poiblí faoin Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide (Craolacháin agus Tileachumarsáide)

Tá Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide leagtha amach ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, faoi mar atá de chúram uirthi faoi Chreat Náisiúnta Maolúcháin an Rialtais agus faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015.

Leagtar amach cuntas measúnachta sa Dréacht seo den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide ar an ábhar baoil ó thaobh cúrsaí aeráide a bheadh roimh na hearnálacha seo agus luaitear na príomhbhearta maolúcháin ar ardleibhéal.

 

An chúis atá leis an gcomhairliúchán a eagrú

Is é cuspóir atá leis an gcomhairliúchán poiblí seo cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara ar fad ar spéis leo an t-ábhar a gcuid tuairimí ar an Dréacht den Phlean Maolúcháin a chur i láthair i rith phróiseas comhairliúcháin 4 seachtaine.  Tá buntábhacht le tuairimí an phobail maidir le Plean lánchuimsitheach a chur ar fáil ina ndéantar gach ábhar baoil agus bagartha i ndáil le hathrú aeráide a bheadh ann don chóras cumarsáide a mheas go lánchuimsitheach.

 

An dóigh le páirt a ghlacadh sa chúram

Tá an Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide ar fáil thíos anseo.

Mura n-iarrtar a mhalairt go sonrach, beidh gach aighneacht a thagann á fhoilsiú in am tráth ar láithreán gréasáin na Roinne.[1]

 

Tá fáilte romhat aighneacht, tuairimí nó tráchtaireacht a sheoladh ar ríomhphost

faoi 28 Lúnasa 2019 chuig tprd@dccae.gov.ie go díreach nó ar an bpost chuig:

An Rannóg Beartais agus Rialála Teileachumarsáide,

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

29 – 31 Bóthar Adelaide,

Baile Átha Cliath, D02 X285 

[1] Beidh freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir ag forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007-2014. Is ceart faisnéis rúnda nó faisnéis íogaire tráchtála a shainaithint go soiléir i d'aighneacht. Mar sin féin, tugtar ar aird go mbeidh freagairt ar bith nó gach freagairt ar an gcomhairliúchán faoi réir go hiomlán ag na forálacha  sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus gur dócha go bhfoilseofar iad ar láithreán gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Consultation Documents

 

 

Dréacht Plean Náisiúnta Oiriúnúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáidehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/91/consultations/Dréacht Plean Náisiúnta Oiriúnúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide.pdfDréacht Plean Náisiúnta Oiriúnúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáidepdf1389770

Consultation Submissions