Ráitis Bhliantúil Aistrithe 2019

Seo é an ceathrú Ráiteas Bliantúil Aistrithe agus tá ann forléargas ar bhearta maolúcháin agus oiriúnúcháin maidir leis an athrú aeráide a rinneadh chun astaíocht gás ceaptha teasa a laghdú agus dul in oiriúint do thorthaí an athrú aeráide, le go mbeifear in ann an cuspóir náisiúnta i dtaobh aistriú  a bhaint amach. Tá achoimre sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe chomh maith ar astaíochtaí gás ceaptha teasa reatha agus réamh-mheasta, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, mar aon le tuairisc maidir le sásamh na ndualgas a leagtar ar an Stát faoi dhlí an AE nó faoi chomhaontú idirnaisiúnta dá dtagraítear in alt 2 d'Acht 2015.