Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018

Foráiltear in ‘Alt 14(1) den Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 nach mór don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil Ráiteas Bliantúil Aistrithe a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais gach bliain. 

Áirítear i ngach Ráiteas Bliantúil Aistrithe forléargas ar na bearta beartais maolúcháin agus cóiriúcháin athrú aeráide atá glactha chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú agus chun dul in oiriúint do na tionchair atá ag athrú aeráide d'fhonn cuspóir an aistrithe ar bhonn náisiúnta a bhaint amach.San áireamh freisin sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe , tá achoimre, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa reatha agus atá tuartha chomh maith le tuarascáil maidir le hoibleagáidí an Stáit faoi dhlí an AE nó comhaontú idirnáisiúnta dá dtagraítear in alt 2 d'Acht 2015 a chomhlíonadh.

Ina theannta sin, tá na foilseacháin seo a leanas ag gabháil leis an Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018:

Cé go n-éilítear Ráiteas Bliantúil Aistrithe chun gach eolas a thabhairt ar fhorbairtí i ndáil leis an mbliain díreach roimh an mbliain dá bhfuil an ráiteas á chur faoi bhráid, tagraíonn  gach ráiteas freisin do phríomhfhorbairtí beartais agus do ghníomhaíocht maolúcháin agus cóiriúcháin i mbliain a chur i láthair.