You are here:

Phlean Náisiúnta Maolúcháin

Is céim tosaigh atá sa chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin d'fhonn sinn a chur ar an mbealach trína mbainfear amach an leibhéal dícharbónúcháin atá de dhíth. Is plean de chuid an Rialtais uile atá ann ina léirítear na róil lárnacha atá le himirt ag na príomh-Airí atá freagrach as na hearnálacha a chuimsíonn an Plean - gineadóireacht leictreachais, an timpeallacht foirgníochta agus cúrsaí iompair chomh maith le tarraingt ar dhearcadh agus ar fhreagrachtaí raon eile Ranna Rialtais.


Bunchloch a bheidh sna bearta a chuirfear i bhfeidhm tríd an gcéad Phlean seo chun an t-aistriú go dtí eacnamaíocht in Éirinn atá éadrom ó thaobh carbóin, dianseasmhach ó thaobh na haeráide agus inmharthanach ó thaobh na timpeallachta faoi 2050 a éascú. Chun tacú leis an obair leanúnach seo, áirítear sa Phlean breis is 100 gníomh aonair a bheidh le tabhairt chun cinn ag Airí agus ag comhlachtaí poiblí éagsúla agus muid ag dul i dtreo a bhfuil sa bheocháipéis seo a chur i bhfeidhm. Níos tábhachtaí fós, tuigeann an Rialtas nach ionann an Plean seo is plean iomlán oibre trína mbainfear amach cuspóir na bliana 2050 ach leis go gcuirtear tús le próiseas le forbairt a dhéanamh ar roghanna meántéarmacha agus fadtéarmacha maolúcháin don deich mbliana atá le teacht agus ina dhiaidh sin.

Publication Documents

 

 

Phlean Náisiúnta Maolúcháinhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/7/Phlean Náisiúnta Maolúcháin.pdfPhlean Náisiúnta Maolúcháinpdf3077585