You are here:

An Creat Náisiúnta Oiriúnaithe

D’fhoilsigh an tAire Denis Naughten, T.D., an chéad Chreat Náisiúnta Oiriúnaithe (NAF) reachtúil ar an 19 Eanáir 2018. Leagtar amach sa NAF an straitéis náisiúnta chun leochaileacht na tíre i leith drochthionchair an athraithe aeráide a laghdú, agus chun leas a bhaint as cibé tionchar dearfach a d’fhéadfadh a bheith ann. Cuirtear an NAF ar fáil faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agusLow  um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015. 

Tríd an NAF, déanfar forbairt ar an obair atá déanta cheana faoingCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin d’Athrú Aeráide(NCCAF, 2012). Tugtar breac-chuntas sa NAF ar an gcur chuige atá riachtanach, ar bhonn uile-rialtais agus i dtéarmaí na sochaí ina hiomláine, maidir leis an oiriúnú don athrú aeráide in Éirinn. Faoin NAF, beidh ar roinnt Ranna Rialtais plean oiriúnaithe earnála a ullmhú i dtaca le réimse tosaíochta a bhfuil siad freagrach as. Cuirfear tús le hullmhú na bpleananna seo i 2018.Ceanglaítear ar na húdaráis áitiúla straitéisí oiriúnaithe áitiúla a ullmhú. Déanfar athbhreithniú ar an NAF uair amháin, ar a laghad, gach cúig bliana.Is é is aidhm don NAF timpeallacht cumasúcháin le haghaidh oiriúnaithe a fheabhsú trí rannpháirtíocht leanúnach leis an tsochaí shibhialta, leis an earnáil phríobháideach, agus leis an gcomhphobal taighde.

Tugtar achoimre thíos ar gach caibidil atá san NAF:

I gCaibidil 1 faightear achoimre ar an athrú aeráide atá tugtha faoi deara, agus atá á thuar, ar bhonn domhanda agus, chomh maith leis sin, tá cur síos inti ar na nithe a spreagann an beartas idirnáisiúnta agus beartas na hEorpa i leith oiriúnú don athrú aeráide.Ina dhiaidh sin, leagtar amach achoimre ar thionchair an athraithe aeráide atá tugtha faoi deara, agus atá á dtuar, i gcás na hÉireann agus tugtar achoimre ar chuid de na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann in Éirinn mar thoradh ar na hathruithe sin.

I gCaibidil 2, leagtar amach an dul chun cinn atá déanta in Éirinn go dtí seo maidir le pleanáil le haghaidh oiriúnú don athrú aeráide, lena n-áirítear obair atá déanta ar leibhéal earnála agus ar leibhéal rialtais áitiúil agus tionscnaimh chun rannpháirteachas na sochaí sibhialta agus taighde a áirithiú.

I gCaibidil 3, soláthraítear treoirphrionsabail maidir le hoiriúnú ar an leibhéal náisiúnta agus bearta chun timpeallacht chumasúcháin a chruthú le haghaidh pleanáil i leith oiriúnú.Leagtar amach inti na hearnálacha a bhfuil pleananna oiriúnaithe beartaithe maidir leo faoi NAF, mar aon le tograí a bhaineann le straitéisí oiriúnaithe ar leibhéal na n-údarás áitiúil nó ar an leibhéal réigiúnach.

I gCaibidil 4, déantar cur síos ar an mbealach ina gcuirfear an Creat i bhfeidhm, agus socruithe agus gníomhartha athbhreithnithe rialachais agus tuairiscithe á gcur san áireamh, agus déantar cur síos ar chuspóirí tacaíochta atá le saothrú. 

Publication Documents

 

 

RCGAC-An-Creat-Naisiunta-Oiriunaithehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/10/RCGAC-An-Creat-Naisiunta-Oiriunaithe.pdfRCGAC-An-Creat-Naisiunta-Oiriunaithepdf2235469