You are here:

An Dréacht-Phlean Náisiúnta Maolúcháin

Foráiltear le Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 go gcaitheann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Plean Náisiúnta Maolúcháin a chur faoi bhráid an Rialtais lena fhormheas tráth nach deireanaí ná an 10 Meitheamh 2017.

Is céim ríthábhachtach é an chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin reachtúil na hÉireann (NMP) a fhorbairt chun tír ísealcharbóin a dhéanamh di féin a bheidh seasmhach ó thaobh na haeráide agus a mbeidh geilleagar inmharthana inti ó thaobh na timpeallachta faoin mbliain 2050. Tá an plean seo á ullmhú ar an mbonn gur Plean Uile-Rialtais a bheidh ann chun dul i ngleic leis na hastuithe ceaptha teasa, go háirithe mar a bhaineann siad leis na príomhearnálacha seo a leanas - Giniúint Leictreachais, an Timpeallacht Tógtha, Iompar agus Talmhaíocht.

Bhí an dréacht seo faoi réir chomhairliúchán poiblí a bhí tugtha chun críche ar 26 Aibreán 2017. Tríd an gcomhairliúchán poiblí seo, déanfar tuilleadh forbartha air sula gcuirfear Plean deireanach faoi bhráid an Rialtais i Meitheamh na bliana seo. Leagtar béim sa cháipéis seo ar cheisteanna tábhachtacha éagsúla nach mór do pháirtithe leasmhara a mheas ó thaobh an bealach is fearr don uile pháirtí leasmhar Éire a ullmhú chun an chéad chéim seo an cuspóir náisiúnta aistrithe a bhaint amach faoin mbliain 2050.

Publication Documents

 

 

Dreacht de Phlean Naisiunta Maoluchainhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/3/Dreacht-de-Phlean-Naisiunta-Maoluchain.pdfDreacht de Phlean Naisiunta Maoluchainpdf1662063